Дело C-403/14, „Векос трейд“ АД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

 

Преюдициално запитване, отправено на 25 август 2014 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Векос трейд“ АД

Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

 

Преюдициални въпроси

 

  1. Нарушава ли принципите на данъчен неутралитет, пропорционалност и закрила на оправданите правни очаквания административна и съдебна практика, при която в тежест на продавача /изпращач по договора за превоз/ е възложено установяването на истинността на подписа на получателя и дали той е на лице, което представлява дружеството – получател, на негов служител, със съответна длъжност, или на упълномощено лице?

 

  1. В случай като процесния, разпоредбата на чл. 138 §1 от Директива 2006 / 112 / ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност има ли директен ефект и може ли да бъде приложена пряко от националния съд?

 

***

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪДА

4 ноември 2014 година(*)

„Заличаване“