Дело C-355/14, „Полихим – СС“ ЕООД/Началник на Митница – Свищов

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Плевен

 

Преюдициално запитване, отправено на 21 юли 2014 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: „Полихим – СС“ ЕООД

Ответник: Началник на Митница – Свищов

 

Преюдициални въпроси

 

  1. Следва ли употребеното понятие „потребление на енергийни продукти“ в разпоредбата на чл.1 § 1 буква „а“ от Директива 2008/118/ЕО (1) на Съвета от 16.12.2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12ЕИО (2) в случаите, когато става въпрос за енергийни продукти, освободени за потребление и изведени от данъчен склад на лицензиран складодържател, продадени по търговска сделка на купувач — нелицензиран за производство на електрическа енергия и непритежаващ удостоверение за освободен от акциз краен потребител и препродадени от този купувач на трето лице, което е лицензирано за производство на електрическа енергия и е оторизирано от компетентните органи на държавата членка да получава енергийни продукти, освободени от облагане с акциз , като притежава удостоверение за освободен от акциз краен потребител, като същевременно енергийните продукти са доставени на това трето лице директно от лицензирания складодържател, без да преминават във фактическата власт на неговия купувач, да се тълкува в смисъл, че енергийните продукти се потребяват от техния директен купувач, който не извършва фактическо влагане в определен процес или следва да се тълкува в смисъл, че тези енергийни продукти се потребяват от третото лице, което ефективно ги влага в осъществяван от него процес?

 

  1. Следва ли употребения израз „използвани за производство на електроенергия“ в разпоредбата на чл.14 § 1 б.„а“ първо тире от Директива 2003/96/ЕО (3) на Съвета от 27.10.2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията в случаите, когато става въпрос за енергийни продукти, освободени за потребление и изведени от данъчен склад на лицензиран складодържател, продадени по търговска сделка на купувач — нелицензиран за производство на електрическа енергия и непритежаващ удостоверение за освободен от акциз краен потребител и препродадени от този купувач на трето лице, което е лицензирано за производство на електрическа енергия и е оторизирано от компетентните органи на държавата членка да получава енергийни продукти, освободени от облагане с акциз, което притежава удостоверение за освободен от акциз краен потребител, като същевременно енергийните продукти са доставени на това трето лице директно от лицензирания складодържател, без да преминават във фактическата власт на неговия купувач, да се тълкува в смисъл, че енергийните продукти се използват от техния директен купувач, който не .извършва фактическо влагане в определен процес за постигане на освободена от акциз цел или следва да се тълкува в смисъл, че тези енергийни продукти се използват от трето лице, което ефективно ги влага в осъществяван от него процес за постигане на освободена от акциз цел — отопление, например за производство на електроенергия?

 

  1. Като се имат предвид принципите на общностното акцизно законодателство и по-специално разпоредбите на чл.1 § 1 б.„а“ от Директива 2008/118/ЕО и на чл. 14 § 1 б.„а“ от Директива 2003/96/ЕО подлежат ли на облагане с акциз енергийни продукти и с каква ставка -като за моторно гориво или като енергийни продукти за отопление, за които е установено, че са доставени на краен потребител , който притежава съответните лицензи и разрешения съгласно националното законодателство за производство на електрическа енергия и удостоверение за освободен от акциз краен потребител и това лице директно е получило стоката от лицензирания складодържател, но то не е първоначален купувач на стоката?

 

  1. Като се имат предвид принципите на общностното акцизно законодателство и по-специално разпоредбите на чл.1 § 1 б.„а“ от Директива 2008/118/ЕО и на чл.14 § 1 б.„а“ от Директива 2003/96/ЕО подлежат ли на облагане с акциз енергийни продукти и то със ставка като за моторно гориво енергийни продукти, за които е установено, че са потребени и използвани за освободена от акциз цел — производство на електрическа енергия от лице, което притежава съответните лицензи и разрешения съгласно националното законодателство и това лице директно е получило стоката от лицензирания складодържател, но то не е първоначален купувач на стоката?