Дело C-185/14, “Изипей” АД / Министерски съвет

Author

Преюдициално запитване, отправено на 14 април 2014 г.

 

Запитваща юрисдикция

Върховен административен съд

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Изипей” АД и “Финанс инженеринг” АД

Ответник: Министерски съвет

Преюдициални въпроси

 

  1. Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя – лицата с право на социално плащане, да се счита извън приложното поле на Директива 97/67/ЕО, така, както е изменена с Директива 2002/39/ЕО и Директива 2008/6/ЕО, и поради това подчинена на разпоредбите на чл. 106 и 107 от ДФЕС?
  1. При положителен отговор на първия въпрос следва ли разпоредбите на чл. 106 и чл. 107 от ДФЕС да се тълкуват в смисъл, че не допускат ограничение на свободната конкуренция при предоставяне на пощенска услуга като описаната, когато това е обосновано с императивни съображения, свързани с гарантирането на основно конституционно право на гражданите и социалната политика на държавата, и паралелно с това, когато характерът на услугата позволява същата да се квалифицира като услуга с общ икономически интерес, при положение че получаваното от доставчика на услугата възнаграждение представлява компенсация, ненадвишаваща определения размер по чл. 2, пар.1, б. а) от Решение на Европейската комисия С (2011) 9380 от 20 декември 2011 година?