Дело C-159/14, “Коела – Н” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Author

Преюдициално запитване, отправено на 4 април 2014 г.

 

Запитваща юрисдикция

Административен съд – Варна

Страни в главното производство

Жалбоподател: “Коела – Н” ЕООД

Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

Преюдициални въпроси

 

  1. Следва ли чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкува в смисъл, че правото за разпореждане с материална вещ като собственик включва и правото да бъде наредено на превозвач да достави стоката на трето лице, различно от получателя по фактурата и в този смисъл самото получаване на стоката от това трето лице представлява доказателство за извършени предходни доставки на стоки?
  1. Следва ли чл. 14, т.l от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност да се тълкува в смисъл, че липсата на фактическо владеене на стоката от прекия доставчик представлява неизпълнение на предвидените в директивата предпоставки за наличие на доставка, независимо от факта на получаване на стоката от купувача?
  1. Представлява ли факта на неоказване на съдействие на данъчните власти от предходни доставчици по веригата и липсата на претоварване на стоката обективни данни, от които да се установява, че данъчнозадълженото лице е знаело или е трябвало да знае, че сделката, с която обосновава правото на приспадане, е част от данъчна измама?