Дело C-129/15, X. M.

Author

Запитваща юрисдикция

Административен съд – София-град

 

Преюдициално запитване, отправено на 16 март 2015 г.

 

Страни в главното производство

Жалбоподател: X. M.

Ответник: Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)

 

Преюдициални въпроси

 

  1. Следва ли да се приема по смисъла на чл.1, ал.9 от Директива 2004/18/ЕИО, че дадена организация/търговско дружество е публичноправна организация само защото над 30% от приходите й от дейността за предходната година са формирани от извършени и заплатени медицински дейности от Националната здравноосигурителна каса в условията на реална конкуренция с други лечебни заведения?

 

  1. Следва ли да се приеме по смисъла на чл.1, ал.9 от Директива 2004/18/ЕИО, че като “задоволяване на нужди от обществен интерес” може да се приеме предоставянето на медицински услуги в условията на реална конкуренция от частни търговски дружества, създадени с цел печалба?

 

  1. Чл.1, т.9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги следва ли да се тълкува в смисъл, че се противопоставя на § 1, т.21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки, според която за определянето на една организация като публичноправна е достатъчно наличието на един от критериите, аналогични на установените в Директивата, но при кумулативната им даденост?