Tag archives for 2015

ДЕЛО C-406/15, МИЛКОВА/ИД НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 27 юли 2015 г. Страни в главното производство Жалбоподател: г-жа Милкова Ответник: ИД на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Преюдициални въпроси Член 5, т. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации разрешава ли нормативно установена от държавите членки […]

Дело C-215/15, В./И.

Запитваща юрисдикция Върховен касационен съд   Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: В. Ответник: И.   Преюдициални въпроси   Представлява ли дело, отнасящо се до “определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или лишаване от родителска отговорност” по смисъла на чл. 1, пар. l, б. “б” във вр. с чл. […]

Дело C-129/15, X. M.

Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град   Преюдициално запитване, отправено на 16 март 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: X. M. Ответник: Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)   Преюдициални въпроси   Следва ли да се приема по смисъла на чл.1, ал.9 от Директива 2004/18/ЕИО, че дадена организация/търговско дружество е публичноправна организация само […]