TOM XXVI, 2020 г.

 TOM XXVI

СЪДЪРЖАНИЕ

  

 

ДИСКУСИИ

 

 1. L’Union européenne face à la crise migratoire : un acteur international crédible en trompe l’œil ?

Maria Fartunova-Michel, Maître de conférences en droit public, Université de Lorraine

 

 1. Мерките на Европейския съюз за борба с тероризма

Кристин Андреева, докторант в Dublin City University

 

 1. Кризата на системата за уреждане на спорове на Световната търговска организация. Развитие, проблеми и решения

Светлана Чобанова, юрист в Световната търговска организация

 

 

АНАЛИЗИ

 

 1. Приемане на схеми за преструктуриране от Единния съвет за преструктуриране по Регламент (ЕС) № 806/2014 и съдебен контрол върху тях

Рашко Стоянов, докторант в Института за държавата и правото при БАН

 

 1. Баланс между правата на търговците и потребителските права: модели на групиране на претенции и колективна защита

Деян Драгиев, ръководител на правния отдел на международна финансова група, инвестираща във вземания

 

 

Българските дела пред Съда на ЕC

 

Висящи производства

 

 1. Преюдициални запитвания, отправени от български юрисдикции в периода 01.01.2020 – 31.03.2019

 

Решените дела

 

 1. Ретроспекция на решенията на Съда на ЕС от 2019 г. по български дела

 

 1. Съдът на ЕС отхвърли като недопустимо преюдициално запитване на Окръжен съд Видин, отправено в рамките на спор относно прихващане на насрещни вземания между Корпоративна търговска банка и Елит Петрол

Определение от 15 януари 2020, Корпоративна търговска банка, C-647/18

 

 1. Съдът на ЕС постанови преюдициално заключение по второто дело Колев относно съответствието на задължителните указания на въззивната инстанция със заключението му по първото дело

Решение от 12 февруари 2020, Колев и др., C-704/18

 

 1. Условия по Директива 2016/343 за провеждане на съдебно заседание в отсъствието на обвиняемия

Решение от 13 февруари 2020 г., Специализирана прокуратура (Съдебно заседание в отсъствието на обвиняемия), C‑688/18

 

 1. Хартата на основните права се прилага спрямо държавите членки, когато прилагат правото на Съюза

Определение от 13 февруари 2020 г., МАК ТУРС , C‑376/19

 

 1. Регламент № 952/2013 не допуска налагането на санкция за отклоняване на стоки от митнически надзор по чл. 234a, ал. 3 от Закона за митниците в размер на равностойността на тези стоки

Решение от 4 март 2020 г., Шенкер, C‑655/18

 

 1. Производството по „гражданска“ конфискация не попада в обхвата на Рамково решение 2005/212 относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления

Решение от 19 март 2020 г., АГРО-ИН 2001, C‑234/18

 

 1. Незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа

Заключение на генералния адвокат Hogan по дела Върховен касационен съд на Република България и Iccrea Banca, C‑762/18 и C‑37/19

 

 

НАКРАТКО

 

Европейска комисия

 

 1. Преглед на основните мерки на Комисията в отговор на кризата, причинена от COVID-19

 

Съд на ЕС

 

 1. Нови практически указания към страните относно делата пред Съда

 

 1. Най-важните решения на Съда на ЕС през 2019 в следните области:

–        Трудово право

–        Околна среда

–        Защита на личните данни

–        Авторско право

–        Право на справедлив процес

–        Съдебно сътрудничество

–        Държавни помощи

–        Институционално право

 

 1. Италианската република е нарушила задължението си да осигури плащане на търговските задължения на публичните органи да е в срокове до 30 или 60 дни по Директива 2011/7

 Решение от 28 януари 2020 г., Комисия/Италия, C‑122/18

 

 1. Размерът и сроковете на глобите по унгарското законодателство, предвидени за доставчици на рекламни услуги от други държави членки за неизпълнение на задължение за регистрация, противоречат на чл. 56 ДФЕС

Решение от 3 март 2020 г., Google Ireland, C‑482/18

 

 1. Регистрацията на „Fack Ju Göhte“ като марка на ЕС не може да бъде отказана поради противоречие с добрите нрави

Решение от 27 февруари 2020 г., Constantin Film Produktion/EUIPO

 

 1. Критерии за преценката за вероятността от объркване на заявения за регистрация знак BBQLOUMI с колективната марка на Европейския съюз HALLOUMI

Решение от 5 март 2020, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO, C-766/18 P

 

 1. Отдаването под наем на оборудвани с радиоприемници автомобили не представлява публично разгласяване по смисъла Директива 2001/29 и Директива 2006/115

Решение от 2 април 2020 г., Stim и SAMI, C‑753/18

 

Решения на национални съдилища на държави членки, след отправено преюдициално запитване

 

 1. Решения на национални съдилища на държави членки в изпълнение на постановени преюдициални заключения

 

–        Франция – Държавен съвет- C-136/17 – Регламент (ЕС) 2016/679 – Лични данни – Право на премахване от списъка с резултатите на връзки в интернет

 

–        Чехия – Върховен съд – C-208/18 – Съдебно сътрудничество по граждански дела – Регламент № 1215/2012 – Понятие за “потребител”

 

–        Белгия – Държавен съвет – C-321/18 – Околна среда – Оценка на въздействието на определени планове и програми върху околната среда – Натура 2000

 

–        Белгия – Конституционен съд – C-597/17 – Облагане с ДДС – Хиропрактика и остеопатия

 

–        Испания – Върховен съд – C-185/18 – Облагане с ДДС  – Данък върху прехвърлянето на имущество

 

 

–        Полша – Върховен съд – C-214/18 и C-745/18 – Данъчно облагане – ДДС – Отговорност на  държавата

 

–        Белгия – Конституционен съд – C-264/18 – Процедури за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги – Изключване на арбитражните, помирителните и някои други правни услуги

 

–        Италия – Държавен съвет – C-350/17 – Транспорт – Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт – Пряко възлагане на обществени поръчки за услуги

 

Европейски съд по правата на човека

 

 1. Каталог на най-важните решения на Европейския съд по правата на човека за 2019 г.

–        По разпоредба от Европейската конвенция за защита на основните права

–        По дела срещу България

 

 1. Франция е нарушила чл. 6 от ЕКПЧ поради немотивиране на отказа на френския касационен съд да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС

Решение от 13 февруари 2020 г., Pasteur c. Франция, (жалба № 25137/16)

 

 

РЕЗЮМЕ/Summaries / Résumés / Zusammenfassungen

 

 1. Ролята на Европейския съюз в международните отношения в условията на мигрантската криза

Мария Фъртунова-Мишел, Доцент по Европейско право, в Университета в Нанси, Франция

 

 1. The EU’s Counter-Terrorism Policy After 2015

Christine Andreeva, PhD Candidate, Dublin City University

 

 1. The Crisis of the WTO Dispute Settlement System.

Development, problems and possible solutions

Svetlana Chobanova, Dispute settlement lawyer at the World Trade Organization

 

 1. Striking Balance Between Commercial Parties and Consumer Rights: Models for Consolidation of Claims and Collective Redress

Deyan Draguiev, Manager of legal department of international financial corporate group investing in claims

 

 1. Adoption of Resolution Schemes by the Single Resolution Board Under Regulation No 806/2014 and Their Judicial Review

Rashko Stoyanov, PhD student at the Institute for Legal Studies at Bulgarian Academy of Sciences