Tag archives for Убежище

Дело C-528/11, Зухейр Фрайех Халаф / Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Преюдициално запитване, отправено на 18 октомври 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град Страни в главното производство: Жалбоподател: Зухейр Фрайех Халаф Ответник: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Преюдициални въпроси: 1. Следва ли член 3, § 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и […]