Tag archives for убежище и имиграция

Дело C-146/14 PPU, Махди

Преюдициално запитване, отправено на 28 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Преюдициални въпроси   Следва ли член 15, параграфи 3 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на […]