Tag archives for Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

Дело C-27/11, Антон Винков / Началник Административно-наказателна дейност

Преюдициално запитване, отправено на 17-ти януари 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град.    Страни в главното производство: Жалбоподател: Антон Винков. Ответник: Началник Административно-наказателна дейност.   Преюдициални въпроси: 1. Следва ли съответствието на приложимите норми по националното право, като тези по главното производство, относими към правните последици от решение за наложена финансова санкция за административно […]