Tag archives for Софийски районен съд

Дело C-171/16, Бешков

Запитваща юрисдикция Софийски районен съд Преюдициално запитване, отправено на 24 март 2016 г. Страни в главното производство Молител: Т. А. Б. Преюдициални въпроси Как следва да се тълкува понятието „новообразувано наказателно производство“, употребено в Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода […]

Дело C-451/14, Петрус

Запитваща юрисдикция Софийски районен съд   Преюдициално запитване, отправено на 26 септември 2014 г. *** ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 5 февруари 2015 година(*)