Tag archives for Свобода на установяване и на предоставяне на услуги

Дело C-173/09, Георги Иванов Елчинов / Национална здравноосигурителна каса

Преюдициално запитване отправено от Aдминистративен съд София – град на 14-ти май 2009 г.     Запитваща юрисдикция Aдминистративен съд София – град     Страни в главното производство Ищец: Георги Иванов Елчинов Ответник: Национална здравноосигурителна каса Заинтересована страна: Министерство на здравеопазването     Преюдициални въпроси 1)     Следва ли чл. 22, пар. 2, ал. 2 от Регламент (ЕИО) […]