Tag archives for Осигурително право

Дело C-103/13, Снежана Сомова / Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване “

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Снежана Сомова Ответник: Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване”   Преюдициални въпроси 1. Следва ли член 48, алинея 1 и член 49, алинеи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съобразно фактите по […]

Дело C-173/09, Георги Иванов Елчинов / Национална здравноосигурителна каса

Преюдициално запитване отправено от Aдминистративен съд София – град на 14-ти май 2009 г.     Запитваща юрисдикция Aдминистративен съд София – град     Страни в главното производство Ищец: Георги Иванов Елчинов Ответник: Национална здравноосигурителна каса Заинтересована страна: Министерство на здравеопазването     Преюдициални въпроси 1)     Следва ли чл. 22, пар. 2, ал. 2 от Регламент (ЕИО) […]