Tag archives for Комисия за защита от дискриминация

Дело C-394/11, Валери Хариев Белов / “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД

Преюдициално запитване, отправено на 25-ти юли 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Комисия за защита от дискриминация   Страни в главното производство: Жалбоподател: Валери Хариев Белов Ответници: “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране   Преюдициални въпроси: Въпрос 1: Разглежданият случай попада ли в приложното поле на Директива […]