Tag archives for Интелектуална собственост

Дело C-449/09, Канон Кабушики Кайша / “Ай Пи Ен България” ООД

Преюдициално запитване отправено от Софийски градски съд (България) на 18-ти ноември 2009 г. Запитваща юрисдикция Софийски градски съд Страни в главното производство  Ищец:  Канон Кабушики Кайша Ответник: “Ай Пи Ен България” ООД   Преюдициален въпрос Доколкото член 5 от Първа директива на Съвета 89/104/ЕИО* предоставя на маркопритежателя изключителното право да забрани на всяко трето лице да […]

Дело C -181/09, Канон Кабушики Кайша / “Ай Пи Ен България” ООД

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд на 19-ти май 2009 г.   Препращаща юрисдикция Софийски градски съд   Страни в главното производство Ищец: Канон Кабушики Кайша Ответник: “Ай Пи Ен България” ООД   Съдът приема преюдициалното запитване за явно недопустимо. *** ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 17 септември 2009 година(*) „Преюдициално запитване — Недопустимост“

Дело C 545/07, Апис-Христович ЕООД / Лакорда АД

Преюдициално запитване, отправено от Софийски градски съд на 4-ти декември 2007 г.       Запитваща юрисдикция Софийски градски съд     Страни в главното производство   Ищец: Апис-Христович ЕООД Ответник: Лакорда АД     Преюдициални въпроси Как да се тълкуват и разграничат понятията “постоянно пренасяне” и “временно пренасяне” с оглед: – установяване на извършено извличане по […]