Tag archives for Защита от дискриминация

Дело C- 83/14, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД/Комисия за защита от дискриминация

Преюдициално запитване, отправено на 17 февруари 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Страни в главното производство Жалбоподател: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Ответник: Комисия за защита от дискриминация Заинтересовани страни: Анелия Николова и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Преюдициални въпроси   Понятието „етнически произход“, разгледано в Директива 2000/43/ЕО на Съвета от […]

Дело C-394/11, Валери Хариев Белов / “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД

Преюдициално запитване, отправено на 25-ти юли 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Комисия за защита от дискриминация   Страни в главното производство: Жалбоподател: Валери Хариев Белов Ответници: “ЧЕЗ Електро България” АД, “ЧЕЗ Разпределение България” АД, Държавна комисия за енергийно и водно регулиране   Преюдициални въпроси: Въпрос 1: Разглежданият случай попада ли в приложното поле на Директива […]

Дело C-250/09, Васил Иванов Георгиев / Технически университет – София, филиал Пловдив

Преюдициално запитване отправено от Районен съд Пловдив на 6 юли 2009 г. Запитваща юрисдикция Районен съд Пловдив   Страни в главното производство Ищец: Васил Иванов Георгиев Ответник: Технически университет – София, филиал Пловдив   Преюдициални въпроси Дали разпоредбите на Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в […]