Tag archives for Държавни помощи

Дело C-262/11, “Кремиковци” АД / Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма

Преюдициално запитване, отправено на 26-ти май 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Кремиковци” АД Ответници: Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма   Преюдициални въпроси: 1.    Приложими ли са разпоредбите на ЕСА, и по-специално на решенията на Съвета за асоцииране ЕС-България по […]