Tag archives for Данъчн

Дело C-306/14, Директор на Агенция „Митници“/„Биовет“ АД

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Преюдициално запитване, отправено на 25 юни 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Директор на Агенция „Митници“ Ответник: „ Биовет“ АД   Преюдициални въпроси   Какъв смисъл е вложен в понятието „производствен процес“ в разпоредбата на член 27, параграф 2, б. „г“ от Директива 92/83/ЕИО (1) на Съвета […]