Tag archives for Върховен касационен съд

Дело C-215/15, В./И.

Запитваща юрисдикция Върховен касационен съд   Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: В. Ответник: И.   Преюдициални въпроси   Представлява ли дело, отнасящо се до “определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или лишаване от родителска отговорност” по смисъла на чл. 1, пар. l, б. “б” във вр. с чл. […]

Дело C-32/10, Тони Семерджиев / ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева”

Преюдициално запитване отправено на 20 януари 2010 г.    Запитваща юрисдикция Върховен касационен съд   Страни в главното производство   Ищец: Тони Георгиев Семерджиев Ответници: ЕТ “Дел Пи – Красимира Манчева” ЗАД “Булстрад”   Преюдициални въпроси Приложими ли са разпоредбите на Директива 90/314/ЕИО от 13.6.1990 г. за конкретния случай [предмет на делото по главното производство]? Как следва да […]