Tag archives for Всички

Дело C-224/16, АЕБТРИ

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) Ответник: Началник на Митница Бургас, като правоприемник на Митница Свиленград Преюдициални въпроси Компетентен ли е Съдът, с цел предотвратяване на противоречиви съдебни решения, да тълкува, по обвързващ […]

Дело C-222/16, МИП – ТС

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: “МИП-ТС” ООД Ответник: Митница-Варна  

Дело C-171/16, Бешков

Запитваща юрисдикция Софийски районен съд Преюдициално запитване, отправено на 24 март 2016 г. Страни в главното производство Молител: Т. А. Б. Преюдициални въпроси Как следва да се тълкува понятието „новообразувано наказателно производство“, употребено в Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода […]

Дело C-132/16, Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 1 март 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – София Ответник: „Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД Преюдициални въпроси Чл. 26, (1), буква б), чл. 168, буква а) и чл. 176 от [Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември […]

Дело C-83/16, Хета Асет Резолюшън България

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 12 февруари 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: „Хета Асет Резолюшън България“ ООД Ответник: Началник на Митница Столична Преюдициални въпроси   Следва ли чл. 161, §5 и чл. 210, § 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на […]

Дело C-27/16, Mаринков

Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Преюдициално запитване, отправено на 18 януари 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Ангел Маринков Ответник: Председател на Държавна агенция за българите в чужбина Преюдициални въпроси Следва ли [чл. 14], §1, буква в) от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 05 юли 2006 година за прилагането на принципа […]

ДЕЛО C-406/15, МИЛКОВА/ИД НА АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 27 юли 2015 г. Страни в главното производство Жалбоподател: г-жа Милкова Ответник: ИД на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол Преюдициални въпроси Член 5, т. 2 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на Организацията на обединените нации разрешава ли нормативно установена от държавите членки […]

Дело C-215/15, В./И.

Запитваща юрисдикция Върховен касационен съд   Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: В. Ответник: И.   Преюдициални въпроси   Представлява ли дело, отнасящо се до “определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или лишаване от родителска отговорност” по смисъла на чл. 1, пар. l, б. “б” във вр. с чл. […]

Дело C-129/15, X. M.

Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град   Преюдициално запитване, отправено на 16 март 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: X. M. Ответник: Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)   Преюдициални въпроси   Следва ли да се приема по смисъла на чл.1, ал.9 от Директива 2004/18/ЕИО, че дадена организация/търговско дружество е публичноправна организация само […]

Дело C-463/14,„Аспарухово Лейк Инвестмънт Къмпани“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 21 ноември 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   1. Разпоредбите на чл.24, пар.1 и чл.25, буква б) от Директива 2006/1121 следва […]

Дело C-451/14, Петрус

Запитваща юрисдикция Софийски районен съд   Преюдициално запитване, отправено на 26 септември 2014 г. *** ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА (пети състав) 5 февруари 2015 година(*)

Дело C-403/14, „Векос трейд“ АД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 25 август 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Векос трейд“ АД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   Нарушава ли принципите на данъчен неутралитет, пропорционалност и закрила на […]

Дело C-306/14, Директор на Агенция „Митници“/„Биовет“ АД

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд   Преюдициално запитване, отправено на 25 юни 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Директор на Агенция „Митници“ Ответник: „ Биовет“ АД   Преюдициални въпроси   Какъв смисъл е вложен в понятието „производствен процес“ в разпоредбата на член 27, параграф 2, б. „г“ от Директива 92/83/ЕИО (1) на Съвета […]

Дело C-355/14, „Полихим – СС“ ЕООД/Началник на Митница – Свищов

Запитваща юрисдикция Административен съд – Плевен   Преюдициално запитване, отправено на 21 юли 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Полихим – СС“ ЕООД Ответник: Началник на Митница – Свищов   Преюдициални въпроси   Следва ли употребеното понятие „потребление на енергийни продукти“ в разпоредбата на чл.1 § 1 буква „а“ от Директива 2008/118/ЕО (1) […]

Дело C-185/14, “Изипей” АД / Министерски съвет

Преюдициално запитване, отправено на 14 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: “Изипей” АД и “Финанс инженеринг” АД Ответник: Министерски съвет Преюдициални въпроси   Следва ли пощенска услуга, като услугата по извършване на пощенски паричен превод на суми от подателя, който в случая е Държавата, до получателя – […]

Дело C-159/14, “Коела – Н” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр.Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 4 април 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: “Коела – Н” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Следва ли чл.14, т.1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 […]

Дело C-146/14 PPU, Махди

Преюдициално запитване, отправено на 28 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Преюдициални въпроси   Следва ли член 15, параграфи 3 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на […]

Дело C-123/14, „Италес“ ООД / Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Варна при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 14 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Страни в главното производство Жалбоподател: „Италес“ ООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси Следва ли чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 година […]

Дело C-111/14, „ГСТ-Сървиз АГ Германия“/Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП

Преюдициално запитване, отправено на 7 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Страни в главното производство Жалбоподател: „ГСТ-Сървиз АГ Германия“ Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Пловдив при Централно управление на НАП Преюдициални въпроси   Разпоредбата на чл. 193 от Директива 2006/112/ЕО трябва ли да се тълкува в смисъл, че ДДС […]

Дело C- 83/14, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД/Комисия за защита от дискриминация

Преюдициално запитване, отправено на 17 февруари 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Страни в главното производство Жалбоподател: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Ответник: Комисия за защита от дискриминация Заинтересовани страни: Анелия Николова и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Преюдициални въпроси   Понятието „етнически произход“, разгледано в Директива 2000/43/ЕО на Съвета от […]

Дело C-488/13, Първа инвестиционна банка и др.

Запитваща юрисдикция Окръжен съд – Търговище   Преюдициално запитване, отправено на 9 септември 2013 г.   Страни в главното производство Кредитори:Първа инвестиционна банка и др. Несъстоятелен търговец: “Еър Пропърти Девелопмънт – в несъстоятелност” АД   Преюдициални въпроси   1.         Как следва да се тълкува критерия безспорност на изпълняваното парично вземане по смисъла на съображение (6) […]

Дела C-330/13, „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД / Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас

Запитваща юрисдикция Административен съд Бургас   Преюдициално запитване, отправено на 18 юни 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД Ответник: Началник на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център“ при Митница Бургас   Преюдициални въпроси 1.         Противоречи ли посоченият в приложение А на обяснителните бележки към глава 27 от КН метод за […]

Дело C-505/13, Юмер / Директора на ТД на НАП – гр. Варна

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 23 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: Л. Р. Юмер Ответник: Директора на ТД на НАП – гр. Варна   Преюдициални въпроси   1.         Допускат ли разпоредбите чл. 2 ДЕС и на чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните […]

Дело C-492/13, “Траум” ЕООД / Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна   Преюдициално запитване, отправено на 16 септември 2013 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: “Траум” ЕООД Ответник: Директора на Дирекция “Обжалване и данъчно осигурителна практика” – гр. Варна при Централно управление на НАП   Преюдициални въпроси   1.         Следва ли да се счита за изпълнено условието за освобождаване […]

Дело C-103/13, Снежана Сомова / Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване “

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Снежана Сомова Ответник: Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване”   Преюдициални въпроси 1. Следва ли член 48, алинея 1 и член 49, алинеи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съобразно фактите по […]