Tag archives for Висящи производства

Дело C-224/16, АЕБТРИ

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) Ответник: Началник на Митница Бургас, като правоприемник на Митница Свиленград Преюдициални въпроси Компетентен ли е Съдът, с цел предотвратяване на противоречиви съдебни решения, да тълкува, по обвързващ […]

Дело C-222/16, МИП – ТС

Запитваща юрисдикция Административен съд – Варна Преюдициално запитване, отправено на 20 април 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: “МИП-ТС” ООД Ответник: Митница-Варна  

Дело C-171/16, Бешков

Запитваща юрисдикция Софийски районен съд Преюдициално запитване, отправено на 24 март 2016 г. Страни в главното производство Молител: Т. А. Б. Преюдициални въпроси Как следва да се тълкува понятието „новообразувано наказателно производство“, употребено в Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите-членки на Европейския съюз в хода […]

Дело C-132/16, Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс

Запитваща юрисдикция Върховен административен съд Преюдициално запитване, отправено на 1 март 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – София Ответник: „Ибердрола Инмобилария Риъл Естейт Инвестмънтс” ЕООД Преюдициални въпроси Чл. 26, (1), буква б), чл. 168, буква а) и чл. 176 от [Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември […]

Дело C-83/16, Хета Асет Резолюшън България

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 12 февруари 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: „Хета Асет Резолюшън България“ ООД Ответник: Началник на Митница Столична Преюдициални въпроси   Следва ли чл. 161, §5 и чл. 210, § 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на […]

Дело C-27/16, Mаринков

Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Преюдициално запитване, отправено на 18 януари 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Ангел Маринков Ответник: Председател на Държавна агенция за българите в чужбина Преюдициални въпроси Следва ли [чл. 14], §1, буква в) от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 05 юли 2006 година за прилагането на принципа […]

Дело C-215/15, В./И.

Запитваща юрисдикция Върховен касационен съд   Преюдициално запитване, отправено на 11 май 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: В. Ответник: И.   Преюдициални въпроси   Представлява ли дело, отнасящо се до “определяне, упражняване, делегиране, ограничаване или лишаване от родителска отговорност” по смисъла на чл. 1, пар. l, б. “б” във вр. с чл. […]

Дело C-129/15, X. M.

Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град   Преюдициално запитване, отправено на 16 март 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: X. M. Ответник: Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)   Преюдициални въпроси   Следва ли да се приема по смисъла на чл.1, ал.9 от Директива 2004/18/ЕИО, че дадена организация/търговско дружество е публичноправна организация само […]