Tag archives for Административен съд – София град

Дело C-83/16, Хета Асет Резолюшън България

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 12 февруари 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: „Хета Асет Резолюшън България“ ООД Ответник: Началник на Митница Столична Преюдициални въпроси   Следва ли чл. 161, §5 и чл. 210, § 3 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митническия кодекс на […]

Дело C-27/16, Mаринков

Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Преюдициално запитване, отправено на 18 януари 2016 г. Страни в главното производство Жалбоподател: Ангел Маринков Ответник: Председател на Държавна агенция за българите в чужбина Преюдициални въпроси Следва ли [чл. 14], §1, буква в) от Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 05 юли 2006 година за прилагането на принципа […]

Дело C-129/15, X. M.

Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град   Преюдициално запитване, отправено на 16 март 2015 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: X. M. Ответник: Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)   Преюдициални въпроси   Следва ли да се приема по смисъла на чл.1, ал.9 от Директива 2004/18/ЕИО, че дадена организация/търговско дружество е публичноправна организация само […]

Дело C-146/14 PPU, Махди

Преюдициално запитване, отправено на 28 март 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Преюдициални въпроси   Следва ли член 15, параграфи 3 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите-членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на […]

Дело C- 83/14, „ЧЕЗ Разпределение България“ АД/Комисия за защита от дискриминация

Преюдициално запитване, отправено на 17 февруари 2014 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София-град Страни в главното производство Жалбоподател: „ЧЕЗ Разпределение България“ АД Ответник: Комисия за защита от дискриминация Заинтересовани страни: Анелия Николова и Държавна комисия за енергийно и водно регулиране Преюдициални въпроси   Понятието „етнически произход“, разгледано в Директива 2000/43/ЕО на Съвета от […]

Дело C-103/13, Снежана Сомова / Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване “

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 4 март 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Снежана Сомова Ответник: Главен директор на Столично управление “Социално осигуряване”   Преюдициални въпроси 1. Следва ли член 48, алинея 1 и член 49, алинеи 1 и 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съобразно фактите по […]

Дела C-29/13 и С-30/13, “Глобъл Транс Лоджистик” ООД / Началник на Митница Столична

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Преюдициално запитване, отправено на 21 януари 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “Глобъл Транс Лоджистик” ООД Ответник: Началник на Митница Столична   Преюдициални въпроси   1.    Следва ли от член 243, § 1 Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността, тълкуван във […]

Дело C-18/13, “МАКС ПЕН” ЕООД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Преюдициално запитване, отправено на 14 януари 2013 година   Страни в главното производство Жалбоподател: “МАКС ПЕН” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София   Преюдициални въпроси   1. Следва ли да се отнесат към “данъчна измама” за целите на приспадане на ДДС по правото на […]

Дело C-14/13, Чолакова/Осмо Районно Управление при СДВР

Запитваща юрисдикция Административен съд София-град Преюдициално запитване, отправено на 10 януари 2013 година Страни в главното производство Жалбоподател: Гена Чолакова Ответник: Осмо Районно Управление при СДВР   Преюдициални въпроси   1. Следва ли член 21, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, във връзка с член 67 и член 72 от същия договор, […]

Дело C-180/12, “Стоянов и Ко” ЕООД/ Началник на Митница Столична

Преюдициално запитване, отправено на 16 април 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София град     Страни в главното производство Жалбоподател: “Стояпов и Ко” ЕООД Ответник: Началник на Митница Столична   Преюдициални въпроси 1. Следва ли тарифното класиране на стоката – ленти от плат от нетъкан текстил за производство на щори за вътрешно […]

Дело C-93/12, “Агроконсултинг” / Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция

Преюдициално запитване, отправено на 21 февруари 2012 година.     Запитваща юрисдикция Административен съд – София град   Страни в главното производство Жалбоподател: ЕТ “Агроконсултинг-О4-Велко Стоянов” Ответник: Изпълнителен директор на Държавен фонд “Земеделие” – Разплащателна агенция   Преюдициални въпроси 1. Следва ли принципът на ефективност, изведен в практиката на ЕС и принципът на ефективна съдебна […]

Дело C-78/12, “Евита-К” ЕООД/Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София

Преюдициално запитване, отправено на 14 февруари 2012 година.   Запитваща юрисдикция Административен съд – София град   Страни в главното производство Жалбоподател: “Евита-К” ЕООД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” София   Преюдициални въпроси 1. 0пределението за “доставка на стоки” по смисъла на чл. 14, §1 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от […]

Дело C-528/11, Зухейр Фрайех Халаф / Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Преюдициално запитване, отправено на 18 октомври 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град Страни в главното производство: Жалбоподател: Зухейр Фрайех Халаф Ответник: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет Преюдициални въпроси: 1. Следва ли член 3, § 2 от Регламент (ЕО) № 343/2003 на Съвета от 18 февруари 2003 година за установяване на критерии и […]

Дело C-262/11, “Кремиковци” АД / Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма

Преюдициално запитване, отправено на 26-ти май 2011 година.   Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град   Страни в главното производство: Жалбоподател: “Кремиковци” АД Ответници: Министър на икономиката, енергетиката и туризма и заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма   Преюдициални въпроси: 1.    Приложими ли са разпоредбите на ЕСА, и по-специално на решенията на Съвета за асоцииране ЕС-България по […]

Дело C-249/11, Христо Бянков / Главен секретар на Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване, отправено на 19-ти май 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град   Страни в главното производство: Жалбоподател: Христо Бянков Ответник: Главен секретар на Министерство на вътрешните работи   Преюдициални въпроси: 1. Изисква ли принципът за лоялно сътрудничество по чл. 4 § 3 от Договора за Европейския съюз, тълкуван във връзка с чл. 20 […]

Дело C-27/11, Антон Винков / Началник Административно-наказателна дейност

Преюдициално запитване, отправено на 17-ти януари 2011 година. Запитваща юрисдикция: Административен съд София-град.    Страни в главното производство: Жалбоподател: Антон Винков. Ответник: Началник Административно-наказателна дейност.   Преюдициални въпроси: 1. Следва ли съответствието на приложимите норми по националното право, като тези по главното производство, относими към правните последици от решение за наложена финансова санкция за административно […]

Дело C-434/10, Петър Аладжов / Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване, отправено на 06 септември 2010 година.   Препращаща юрисдикция Административен съд София-град.   Страни в главното производство   Ищец: Петър Аладжов. Ответник: Заместник директор на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерство на вътрешните работи.   Преюдициални въпроси 1) Следва ли забрана за напускане на територията на държава-членка на Европейския съюз, наложена на гражданин на […]

Дело C-107/10, “Енел Марица Изток 3” АД / Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – София при Централно управление на Националната агенция за приходите

Преюдициално запитване отправено на 25 февруари 2010 г.   Запитваща юрисдикция Административен съд София-град   Страни в главното производство   Ищец: “Енел Марица Изток 3” АД Ответник: Директор на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – София при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициални въпроси Следва ли член 18, параграф 4 от Директива 77/388/ЕИО […]

Дело C-357/09 (PPU), Саид Шамилович Кадзоев/Министерство на вътрешните работи

Преюдициално запитване отправено от Административен съд София – град на 7-ми септември 2009 г. Запитваща юрисдикция Административен съд София — град Страни в главното производство   Жалбоподател: Саид Шамилович Кадзоев Ответник: Министерство на вътрешните работи   Преюдициални въпроси   1) Следва ли чл. 15, пар. 5 и 6 от Директива 2008/115/ЕО на Европейския парламент и […]

Дело C-173/09, Георги Иванов Елчинов / Национална здравноосигурителна каса

Преюдициално запитване отправено от Aдминистративен съд София – град на 14-ти май 2009 г.     Запитваща юрисдикция Aдминистративен съд София – град     Страни в главното производство Ищец: Георги Иванов Елчинов Ответник: Национална здравноосигурителна каса Заинтересована страна: Министерство на здравеопазването     Преюдициални въпроси 1)     Следва ли чл. 22, пар. 2, ал. 2 от Регламент (ЕИО) […]