Tag archives for Административен съд – Плевен

Дело C-355/14, „Полихим – СС“ ЕООД/Началник на Митница – Свищов

Запитваща юрисдикция Административен съд – Плевен   Преюдициално запитване, отправено на 21 юли 2014 г.   Страни в главното производство Жалбоподател: „Полихим – СС“ ЕООД Ответник: Началник на Митница – Свищов   Преюдициални въпроси   Следва ли употребеното понятие „потребление на енергийни продукти“ в разпоредбата на чл.1 § 1 буква „а“ от Директива 2008/118/ЕО (1) […]