КАЗУСИТЕ KÖBLER И FRANCOVICH: КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ?

Author

Zsófia Varga[1]

 

Статията изследва някои трудности, които се срещат в съдебната практика, при определяне на отговорната за нарушаване на правото на ЕС национална институция или орган и съответно причинно следствената връзка между нарушението и настъпилите вреди.

В практиката нарушение на правото на ЕС от национален съд е често предшествано нарушение от страна на законодателната власт или от администрацията. Фокусът на анализа е поставен върху трудностите да се установи отговорност на държавата за действия на съдебните органи. Причината за тези трудности е тенденцията нарушенията на правото на ЕС да се свързват по-скоро с действията на администрацията и на законодателя, отколкото с действията на съдебните органи.

В статията са разглеждани множество решения на Съда на Европейския съюз и на национални съдилища. Анализът води до заключението, че националните юрисдикции на практика установяват отговорност на държавата, произтичаща от действията на съдебните органи, когато не могат да установят конкретно кой орган на държавната власт е отговорен за нарушението.

 

***

Link to the article in English language: Köbler and Francovich: what is their relationship?

***

 

[1] Реферандер в кабинета на Съдия Berke, Общ съд на Европейския съюз