Category archives for Том XX

THE INTEL CASE – A GAME OF PROOF

Judgment of 6 September 2017, Intel v Commission, C‑413/14 P   Aleksandar Dorich[1] On 6 September 2017, the Court of Justice of the European Union delivered the long-awaited Intel judgment. This case was strongly debated as it concerns major legal issues related to the granting of exclusivity rebates by a dominant undertaking. In its judgment, the Court […]

STANDARD OF PROOF OF “EXCESSIVE PRICING” PRACTICES UNDER EUROPEAN UNION COMPETITION LAW – ADDITIONAL GUIDELINES STEMMING FROM THE RECENT CASE-LAW OF THE CJUE

Oleg Temnikov[1] The author presents in this article the Judgment of the CJEU of of 14 September 2017 in the case Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība, C 177/16. He makes an overview of the conclusions adopted by the Court in its judgement and elaborates on the possible consequence for the application in the […]

ACTIONS FOR DAMAGES UNDER BULGARIAN LAW FOR PROTECTION OF COMPETITION AND DIRECTIVE 2014/104/EU IN THE LIGHT OF THE EUROPEAN UNION PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Deyan Draguiev[1]   The article analyses the amendments of Bulgarian law and more specifically of the Bulgarian Protection of Competition Act adopted in the beginning of 2018 in order to implement EU Directive Directive 2014/104/ЕС, also known as the Competition Damages Directive. Under the changes promulgated by Bulgarian State Gazette No. 2/2018, a new Section […]

APPLICATION DU DROIT DE L’UNION DANS DES SITUATIONS PUREMENT INTERNES. COMPÉTENCE DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE D’INTERPRÉTER LE DROIT DE L’UNION EN DEHORS DE SON CHAMP D’APPLICATION

Alexander Kornzezov[1] Radostina Stefanova-Kamisheva[2]     La question de savoir si le droit de l’Union trouve à s’appliquer dans des situations purement internes figure parmi les plus difficiles en droit de l’Union et secoue l’esprit de la doctrine et de nombre d’avocats généraux depuis des décennies. La jurisprudence à cet égard paraît assez casuistique, voire […]

УСЛОВИЕТО ДА Е НЕСЕМЕЙНО, ЗА ДА ПРИДОБИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЯ, ПРИЛОЖИМО ЗА ЛИЦЕ, КОЕТО Е ПРОМЕНИЛО ПОЛА СИ, Е НАРУШЕНИЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело MB, C‑451/16, EU:C:2017:937   Заключението на генералния адвокат на Съда на ЕС Bobek е представено по дело, образувано по преюдициално запитване от Върховния съд на Обединеното кралство и се отнася до тълкуване на Директива на Съвета от 19 декември 1978 година относно постепенното прилагане на принципа на равното третиране […]

ДОМАШНО ДЕЖУРСТВО, ПРИ КОЕТО ПОЖАРНИКАР Е ДЛЪЖЕН ДА Е ПОСТОЯННО НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ ОТЗОВЕ НЕЗАБАВНО НА ПОВИКВАНЕ, СЛЕДВА ДА СЕ ОТЧИТА КАТО РАБОТНО ВРЕМЕ

Решение от 21 февруари 2018 г., Matzak, C‑518/15, EU:C:2018:82     Преюдициалното запитване е отправено от Второинстанционен съд по трудовоправни спорове Брюксел (Белгия) в рамките на спор между община Нивел и г‑н Rudy Matzak относно възнаграждението за положения от него труд в противопожарната служба на град Нивел. Запитването се отнася до тълкуването Директива 2003/88/ЕО на Европейския парламент […]

НАЦИОНАЛНА ЮРИСДИКЦИЯ МОЖЕ ДА НЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ИЗДАДЕНИ СОЦИАЛНО ОСИГУРИТЕЛНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ НА КОМАНДИРОВАНИ РАБОТНИЦИ, НЕЗАВИСИМО ЧЕ ТЕ НЕ СА НАДЛЕЖНО ОТМЕНЕНИ ОТ ИЗПРАЩАЩАТА ДЪРЖАВА, АКО СА ИЗДАДЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ИЗМАМА

Решение от 6 февруари 2018 г., Altun и др., C‑359/16, EU:C:2018:63     Преюдициалното запитване е отправено от Касационния съд на Белгия в рамките на наказателно производство срещу г‑н Ömer Altun и други относно командироването на български работници в Белгия. В рамките на проверка относно това как е нает персоналът на белгийско дружество, работещо в сферата […]

ПОМИРИТЕЛЕН ОРГАН ПРЕДСТАВЛЯВА „СЪД“ ПО СМИСЪЛА НА КОНВЕНЦИЯТА ЛУГАНО II В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПОМИРИТЕЛНАТА ПРОЦЕДУРА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schlömp, С-467/16, EU:C:2017:993   Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 27 и 30 от Конвенцията относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, подписана на 30 октомври 2007 г., която е одобрена от името на Съюза с Решение 2009/430/ЕО на […]

ПИСМЕНИТЕ ОТГОВОРИ, ДАДЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТА, ДО КОИТО ТОЙ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП

Решение от 20 декември 2017 г., Nowak, C‑434/16, EU:C:2017:994   Преюдициалното запитване е отправено в рамките на спор между г‑н Peter Nowak и Data Protection Commissioner (комисар за защита на личните данни, Ирландия) по повод отказа на последния да предостави на г‑н Nowak достъп до коригирана работа от изпит, на който се е явил като кандидат, с довода […]

ПРИТЕЖАНИЕТО НА ИДЕНТИЧНИ ПАРАЛЕЛНИ НАЦИОНАЛНИ МАРКИ В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР НЕ СЛЕДВА ДА ИМА КАТО РЕЗУЛТАТ РАЗПРЕДЕЛЯНЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПАЗАРИ

Испанското дружество Schweppes не може да се противопостави на вноса на тоник с марка „Schweppes“, с произход от Обединеното кралство, ако самото то е създало впечатление у потребителите, че става дума за една-единствена марка   Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Schweppes, С-291/16, EU:C:2017:990     Преюдициалното запитване е отправено от Juzgado de lo […]

УСЛУГАТА НА UBER ЗА СВЪРЗВАНЕ НА НЕПРОФЕСИОНАЛНИ ШОФЬОРИ НЕ СЕ СВЕЖДА ДО ПОСРЕДНИЧЕСКА УСЛУГА В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО, А Е ПО ЕСТЕСТВОТО СИ „УСЛУГА В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА“ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛЕН 58, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДФЕС

Решение на Съда от 20 декември 2017 г., Asociación Profesional Elite Taxi, C-434/15, EU:C:2017:981   Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 56 ДФЕС, член 1 от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 година за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и […]

СЪДЪТ НА ЕС МОЖЕ ДА НАЛАГА ПЕРИОДИЧНА ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВРЕМЕННА МЯРКА В ПРОИЗВОДСТВО ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ЧЛ. 258 ДФЕС

Определение на Съда (голям състав) от 20 ноември 2017 г., Комисия/Полша, С‑441/17 R, EU:C:2017:877   На 20 юли 2017 г. Европейската комисия сезира Съда на ЕС с иск по член 258 ДФЕС за установяване, че Република Полша не е изпълнила свои задълженията по Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 година за опазване на […]

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЦИФРОВИЯ СЕКТОР

(Предложения на Комисията за директиви на Съвета)[1],[2]   На 21 март 2018 г. Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че всички дружества в сектора на цифровата икономика плащат справедливи данъци в ЕС. Мерките затвърждават позицията на ЕС като лидер в разработването на модерни данъчни закони. Цифровата икономика е и една от приоритетните теми […]

РЕФОРМА НА ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, изменящ Визовия кодекс)[1]   На 14 март 2018 r. Комисията предложи реформи на общата визова политика на ЕС, за да адаптира действащите правила към променящите се рискове във връзка със сигурността и незаконната миграция, както и към развитието на технологиите. Наред с по-дългосрочната цел за приемане на […]

СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

(Съобщение на Комисията COM(2018)65)[1]   Европейската комисия прие на 6 февруари 2018 г. стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. Един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е именно „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“. ЕС е най-големият донор и инвеститор в […]

СЛУЖБАТА ПО ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ НА ЕС СЛЕДВА ДА РАЗГЛЕДА ОТНОВО ИСКАНЕТО НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА МАРКАТА MOBILE.DE ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА ПО ОТНОШЕНИЕ НА РЕКЛАМНИТЕ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С АВТОМОБИЛИ

Решение от 28 февруари 2018 г., mobile.de/EUIPO, C‑418/16 P   Решението на Съда е постановено по жалба на mobile.de GmbH срещу решение на Общия съд на ЕС от 12 май 2016 г. (по дела T‑322/14 и T‑325/14), с което същият е отхвърлил двете му жалби за отмяна на решенията на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за […]

СЪДЪТ НА ЕС ПОСТАНОВИ ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ЗАПИТВАНЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ВРЕДИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС, ЗАВЕДЕНО СРЕЩУ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ

Решение от 28 февруари 2018 г., ZPT, C‑518/16, EU:C:2018:126     Преюдициалното запитване е отправено от Софийски градски съд (СГС) в рамките на спор между „ЗПТ“ АД, от една страна, и Народното събрание на Република България, Върховния административен съд (ВАС) и Националната агенция за приходите (НАП), от друга, по повод на искане за обезщетение поради допуснато […]

КРИТЕРИИТЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕС ЗА КЛАСИРАНЕ НА ДАДЕНА СТОКА КАТО ГАЗЬОЛ

Решение от 22 февруари 2018 г., Сакса, C‑185/17, EU:C:2018:108     Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между Митница Варна и „Сакса“ ООД по повод на тарифното класиране по Комбинираната номенклатура (КН)[1] на декларирано от това дружество минерално масло. Преюдициалното запитване се отнася до валидността, от гледна точка на член 35 […]

СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ № 2201/2003 СЪД НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, СЕЗИРАН С МОЛБА ЗА РАЗВОД МЕЖДУ ДВАМА СЪПРУЗИ, КОИТО СА ГРАЖДАНИ НА ТАЗИ ДЪРЖАВА, НЕ Е КОМПЕТЕНТЕН ДА СЕ ПРОИЗНЕСЕ ОТНОСНО ПРАВОТО НА УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА, КОГАТО ОБИЧАЙНОТО МЕСТОПРЕБИВАВАНЕ НА ДЕТЕТО ИМ Е В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Определение от 16 януари 2018 г., PM, C‑604/17, непубликувано, EU:C:2018:10   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд на Република България в рамките на спор между двама съпрузи в процес на развод относно определяне правото на упражняване на родителските права, на мерките за лични отношения и заплащането на издръжка на роденото от брака им дете. […]

НАРЕДБАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ АДВОКАТСКИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ БИ МОГЛА ДА ОГРАНИЧИ КОНКУРЕНЦИЯТА В РАМКИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

Решение на Съда от 23 ноември 2017 г., ЧЕЗ Електро България, С-427/16 и С-428/16, EU:C:2017:890     Преюдициалните запитвания по двете съединени дела се отнасят до тълкуването на член 56, параграф 1 и член 101, параграф 1 ДФЕС, както и на Директива 77/249/ЕИО на Съвета от 22 март 1977 година относно улесняване на ефективното упражняване […]

ПРИНЦИПИТЕ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ И НА ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА НА ДДС НЕ ДОПУСКАТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ДА ОТКАЖЕ ПРИСПАДАНЕ НА ГРЕШНО НАЧИСЛЕН И ПЛАТЕН ДДС, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ПРИКЛЮЧИЛО РЕВИЗИОННО ПРОИЗВОДСТВО

Определение от 23 ноември 2017 г., Джиосайкъл България, C‑314/17, EU:C:2017:901   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд и се отнася до тълкуването на Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., […]

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ПРАВИЛАТА ПО КОНВЕНЦИЯТА ТИР И РАЗПОРЕДБИТЕ НА МИТНИЧЕСКИЯ КОДЕКС НА СЪЮЗА

Решение от 22 ноември 2017 г., АЕБТРИ, C‑224/16, EU:C:2017:880     Преюдициално запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) в рамките на спор между Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ), гарантираща асоциация и Началника на Митница Бургас (като правоприемник на Митница Свиленград) относно постановление за принудително събиране на публични държавни вземания […]

ЗДДС НЕ НАРУШАВА ДИРЕКТИВА 2006/112 КАТО НЕ ДОПУСКА ОСВОБОДЕНО ПО ТОЗИ ЗАКОН ЛИЦЕ ДА НЕ МОЖЕ ДА ПРИСПАДА ДДС ЗА УСЛУГИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ УСТАНОВЕНИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ЛИЦА, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДОСТАВКИ В ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

Решение от 15 ноември 2017 г., Ентъртеймънт България Систем, C‑507/16, EU:C:2017:864   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на спор между „Ентъртеймънт България Систем“ ЕООД („ЕБС“) и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — София по повод на ревизионен акт, с който са установени задължения на това предприятие за плащане на […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.11.2017 – 31.03.2018

Обзор   В периода 1 ноември 2017 г. – 31 март 2018 г. български юрисдикции са отправили 4 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.11.2017 – 31.3.2018) Върховен касационен съд 1 Районен съд София 1 Районен съд Асеновград 1 Районен съд Свиленград 1 Преюдициалните запитвания са за тълкуване на разпоредби […]