Category archives for Том XVII

THE CASE „OGNYANOV“ – TWO STEPS FORWARD

  Judgments of CJEU of 8 November 2016, Ognyanov, C‑554/14 and of 5 July 2016, Ognyanov, C‑614/14   Elitsa Vasileva [1]   The two Judgements of the Court of Justice of the European Union (Grand Chamber) from 8 November 2016 (Case C-554/14) and from 5 July 2016 (Case C-614/14) refer to a criminal proceeding against the Bulgarian […]

REASONABLE SUSPICION OR PRESUMPTION OF INNOCENCE

Judgment of 27 October 2016, Milev, C‑439/16 PPU   Miroslava Chifchieva [1]   The article has as subject the recent judgement of the Court of Justice of the European Union and the conclusions of the Advocate General in the case Milev C‑439/16 PPU regarding the application of the presumption of innocence by Bulgarian jurisdictions when dealing with detention […]

POSSIBILITÉS DE RECOURS EFFECTIFS RECONNUES AUX PARTICULIERS PAR LE DROIT DE L’UNION ET LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES EN CAS DE VIOLATION DU DROIT DE L’UNION IMPUTABLE À UNE JURIDICTION NATIONALE STATUANT EN DERNIER RESSORT

  Nadezhda Todorova[1]   La présente publication porte, d’une part, sur la présentation de la décision de la Cour suprême danoise du 6 décembre 2016 qui applique une règlementation nationale jugée par la Cour de justice dans son arrêt Dansk Industri, C-441/14, du 19 avril 2014 contraire au principe de non-discrimination en fonction de l’âge […]

NOVELTIES IN THE EUROPEAN REGIME FOR VAT ON SERVICES RELATED TO REAL ESTATE

Atanas Mihaylov[1]   This article provides an overview of the new rules for place of supply of services related to real estate, which are effective as of 1st of January 2017. These rules have been introduced by Council Implementing Regulation (EU) No 1042/2013 of 7 October 2013 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards […]

FREE MOVEMENT OF JUDGEMENTS IN THE EU ACCORDING TO REGULATION (EU) NO. 1215/2012 – SOME CONTROVERSIAL AMENDMENTS TO THE BULGARIAN CIVIL PROCEDURES CODE

  Assoc. Prof. Margarita Zlatareva     The article analyses the changes regarding the rules on enforcement of judgements in civil matters according to Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. A special focus […]

КАЗУСИТЕ KÖBLER И FRANCOVICH: КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ТЯХ?

Zsófia Varga[1]   Статията изследва някои трудности, които се срещат в съдебната практика, при определяне на отговорната за нарушаване на правото на ЕС национална институция или орган и съответно причинно следствената връзка между нарушението и настъпилите вреди. В практиката нарушение на правото на ЕС от национален съд е често предшествано нарушение от страна на законодателната […]

ОБЩИЯТ СЪД ПОТВЪРДИ САНКЦИИТЕ ОТ НАД 100 МЛН. ЕВРО НА PHILIPS И INFINEON ЗА УЧАСТИЕ В КАРТЕЛА ЗА СМАРТКАРТИ

(Решения на Общия съд от 15 декември 2016 г. по дела T-758/14, Infineon Technologies и T-762/14, Philips и Philips France)   Общият съд e сезиран с жалби от дружествата Infineon Technologies AG и Koninklijke Philips NV и Philips France, търсещи отмяна на решение на Комисията, от 3 септември 2014 г., с което е установено нарушение […]

ОБЩИЯТ СЪД ОТМЕНИ САНКЦИЯ В РАЗМЕР НА 4,8 МЛН. ЕВРО ЗА КАРТЕЛА НА ПОЩЕНСКИТЕ ПЛИКОВЕ ПОРАДИ НАРУШЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА МОТИВИРАНЕ НА РЕШЕНИЕТО СИ

Решение на Общия съд от 13 декември 2016 г. по дело T-95/15, Printeos Производството по дело Printeos, SA, T–95/15 пред Общия съд e е образувано по жалба на дружествата Printeos, SA, Tompla Sobre Exprés, SL, Tompla Scandinavia AB, Tompla France SARL, Tompla Druckerzeugnisse Vertriebs GmbH, които търсят частична отмяна на Решение C(2014) 9295 на Комисията […]

МОЖЕ ЛИ ФОРМАТА НА КУБА НА РУБИК ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАН КАТО МАРКА?

  Решение на Съда от 10 ноември 2016 г. по дело C-30/15 P Simba Toys/EUIPO относно “куба на Рубик“   Делото е образувано по жалба за отмяна на решението на Общия съд от 25 ноември 2014 г., Simba Toys/СХВП — Seven Towns (Форма на куб със стени с решетъчна структура) (T‑450/09, „обжалваното съдебно решение“), което потвърждава решението на […]

СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА АСОЦИИРАНЕ И ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МАРОКО НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ЗАПАДНА САХАРА

  Решение на Съда от 21 декември 2016 г. по дело C 104/16 P, Съвет/Фронт Полисарио   Съдът на ЕС постанови на 10 декември 2015 година окончателното си решение по дело T‑512/12, Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Фронт Полисарио), с което уважи жалбата на Съвета за отмяна на […]

ПРАВОТО НА КОНКУРЕНЦИЯ НА ЕС НЕ ЗАБРАНЯВА ПРИЛАГАНЕТО НА НАЦИОНАЛНА ТАРИФА ОТНОСНО ХОНОРАРИТЕ НА ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Решение на Съда от 8 декември 2016 г. по дела С-532/15 и С-538/15, Eurosaneamientos   Преюдициалните запитвания са отправени от Audiencia Provincial de Zaragoza (Съд на провинция Сарагоса, Испания) и от Juzgado de Primera Instancia de Olot (Районен съд, Olot, Испания) и се отнасят до тълкуването на член 4, параграф 3 ДЕС, членове 56 ДФЕС […]

ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА КАНДИДАТИТЕ НА ВЪЗРАСТ НАД 35 ГОДИНИ ОТ КОНКУРС ЗА ПОЛИЦАИ, КОИТО ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ОПЕРАТИВНИ ИЛИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ, Е СЪВМЕСТИМО С ПРАВОТО НА СЪЮЗА

Решение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело С-258/15, Salaberria Sorondo Преюдициалното запитване е отправено от Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Върховен съд на Баската автономна област, Испания) във връзка с тълкуването на член 2, параграф 2, член 4, параграф 1 и член 6, параграф 1, буква […]

НОСИ ЛИ ИЗВЪНДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ЗА ВРЕДИ ОТ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕС ПРИ ИЗЦЯЛО ВЪТРЕШНО ПОЛОЖЕНИЕ?

Решение на Съда от 15 ноември 2016 г. по дело C-268/15, Ullens de Schooten   Преюдициалното запитване е отправено от Cour d’appel de Bruxelles (Апелативен съд, Брюксел) и се отнася до тълкуването на членове 49 ДФЕС, 56 ДФЕС и 63 ДФЕС, на член 4, параграф 3 ДЕС и на принципите на ефективност и на предимство […]

ДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО НА РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕГУЛАТОРЕН ОРГАН В СВЕТЛИНАТА НА ЧЛЕН 47 ОТ ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Решение на Съда от 13 октомври 2016 г. по дело С-231/15, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Делото е образувано по преюдициално запитване на Sąd Najwyższy (Върховен съд, Полша) относно тълкуването на член 4, параграф 1, първа алинея, първо и трето изречение и втора алинея от Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март […]

ЕДИНЕН ПАЗАР: ИКОНОМИКА НА УСЛУГИТЕ

На 10 януари 2017 r. Комисията прие пакет от мерки, благодарение на които предприятията и специалистите ще могат по-лесно да предоставят услуги в целия ЕС[1]. Представените предложения са част от пътната карта, залегнала в стратегията за единния пазар[2]. Целта им е да се разгърне потенциалът на единния пазар, за да се осигури успеха на европейските […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ ИЗПОЛВАНЕ НА “КОМИТОЛОГИЯТА“

Предложение за изменение на Регламент 182/2011[1] Комитология е системата от правила, които позволяват на Европейския парламент и Съвета да упълномощят Комисията, в сътрудничество с комитет от национални експерти, да приема актове за изпълнението на европейското право в дадена област. Тези актове могат да касаят например разрешения за дадена стока, работни програми, антидъмпингови мерки, правилата за […]

ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА 2017 Г.

На 13 декември 2016 г. бившият председател на Европейския парламент Мартин Шулц, ротационният председател на Съвета Роберт Фицо (премиер на Словакия) и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписаха първата по рода си съвместна декларация, определяща целите и приоритетите на ЕС за законодателния процес през 2017 г. [1] В допълнение към текущата работа по всички […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.11.2016 – 28.02.2017

Обзор   В периода от 1 ноември 2016 г. – 28 февруари 2017 г. български юрисдикции са отправили 4 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.11.2016 – 28.02.2017) Административен съд София-град 2 Административен съд Варна 1 Върховен административен съд 1 Преюдициалните запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на […]

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА Й ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Заключение на Генералния адвокат J. Kokott по дело C-488/15, Европейска комисия/Република България   В рамките на производство по чл.258 ДФЕС Европейската комисия иска от Съда на ЕС да установи нарушение от страна на Република България на задълженията й по Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух […]

РАЗЛИЧНОТО ТРЕТИРАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ТРУДОВО ИЛИ СЛУЖЕБНО ОТНОШЕНИЕ НЕ Е ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ПРАВОТО НА ЕС

Заключение на генералния адвокат Saugmandsgaard Øe от 27 октомври 2016 г. по дело C‑406/15, Милкова   На 27 октомври 2016 година Генералният адвокат в Съда на Европейския съюз (СЕС) H. Saugmandsgaard Øe представи заключението си по дело C‑406/15, Петя Милкова срещу Изпълнителния директор на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Делото е образувано по преюдициално запитване, […]

ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ЗА ТЪЛКУВАНЕ НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ДДС

Решение на Съда от 5 октомври 2016г. по дело C-576/15 ЕТ „Мая Маринова“ срещу Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Велико Търново при Централно управление на Националната агенция за приходите   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Велико Търново в рамките на спор между ЕТ „Мая Маринова“ и директора на дирекция „Обжалване и […]

РЕШЕНИЯТА НА СЕС ПО КАЗУСА „ОГНЯНОВ“ – ДВЕ СТЪПКИ НАПРЕД

Решения на Съда на ЕС от 8 ноември 2016г. по дело С-554/14 и от 5 юли 2016г. по дело С-614/14   Елица Василева [1]     І. Въведение През 2014 г. до Съда на Европейския съюз (СЕС) бяха отправени две преюдициални запитвания, по които Съдът излезе с решения през изминалата 2016 година. Едновременното запознаване с […]

ОБОСНОВАНО ПОДОЗРЕНИЕ ИЛИ „ВИНОВЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО”

Решение на Съда на ЕС (четвърти състав) от 27 октомври 2016 година по дело C‑439/16, Milev   Мирослава Чифчиева[1]      I. Въведение По отправено преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд в Република България Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови на 27 октомври 2016 г. по реда на спешното производство[2] решението си по делото Милев, свързано с […]