Category archives for Том XVI

EUROPEAN COMMISSION’S DECISION IN PROCEEDINGS AGAINST BULGARIAN ENERGY HOLDING FOR ABUSE OF DOMINANT POSITION ON THE WHOLESALE ELECTRICITY MARKET

(EU Commission’s antitrust decision in case No. AT.39767, ‘BEH Electricity’)   Alexander Galendinov[1] On 10 December 2015 the European Commission adopted a decision that renders legally binding the commitments offered by Bulgarian Energy Holding (BEH) to end alleged competition restrictions on Bulgaria’s wholesale electricity market[2]. The European Commission opened proceedings against BEH on 3 December […]

THE ESSENTIAL FACILITY DOCTRINE

(Case law of the European Commission, the European Court of Justice and the Bulgarian Commission for Protection of Competition) [1] Eleonora Mateina[2]   This article provides an overview of the essential facility doctrine in the practice of the European Commission, the ECJ and the Bulgarian Commission for Protection of Competition. The analysis of some of […]

NEW GENERATION OF FREE TRADE BETWEEN THE UNITED STATES AND THE EUROPEAN UNION – THE TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP (TTIP) AND THE REGULATORY BARRIERS TO TRADE

  Svetlana Chobanova[1] The article looks at one of the most important and controversial issues in the context of the TTIP – the reduction of no-tariff barriers (NTBs) to trade between the European Union (EU) and the United States (US) – by focusing on the most widely spread and serious NTBs: the technical barriers to […]

AWAITING THE NEW LEGISLATIVE INITIATIVE OF THE EUROPEAN COMMISSION ON MUTUAL RECOGNITION OF JUDICIAL ACTS ON FREEZING, SEIZING AND CONFISCATION

Ass. Prof. Dr. Todor Kolarov[1] The article addresses the main issues that continue to represent challenges in mutual recognition of judicial orders in freezing, seizing and confiscation. On those, an action on behalf of the European Commission that scaffolds on Regulation 42/2014/EU could be expected. This time around the ambitions are bigger – namely to […]

ИСКЪТ ЗА ВРЕДИ В ПРАВОТО НА ЕС: РАЗВИТИЕ, ТЕКУЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И БЪДЕЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Д-р Катлин Гутман[1] Статията изследва основните положения на исковете за вреди срещу Европейския съюз в светлината на актуалното развитие в юриспруденцията и в институционалната рамка. Изложението е структурирано в три части. В първата е обсъдено естеството и обхвата на исковете за вреди, като е обърнато особено внимание на понятието за извъндоговорна отговорност на Съюза във […]

САНКЦИЯТА НА INTEL В РАЗМЕР НА 1.06 МИЛИАРДА ЕВРО ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ, НАЛОЖЕНА ОТ ЕК И ПОТВЪРДЕНА ОТ ОБЩИЯ СЪД, СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОТМЕНЕНА

(Заключение на Генералния адвокат Wahl по дело C-413/14 P, Intel Corporation Inc./ Комисия)   С решение от 13 май 2009 г. Европейската комисия налага имуществена санкция в размер на 1.06 млрд. евро на производителя на микропроцесори Intel за злоупотреба с господстващо положение на пазара на процесори от типа x86. Според Комисията нарушението на дружеството се […]

РЕШЕНИЕТО НА СЪВЕТА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ С МАРОКО СЛЕДВА ДА СЕ ОТМЕНИ, ДОКОЛКОТО СЕ ПРИЛАГА ЗА ЗАПАДНА САХАРА

(Заключение на Генералния адвокат Watheletот 13 септември 2016 г. по дело C-104/16 P,  Съвет срещу Фронт Полисарио) Западна Сахара е територия в Северозападна Африка, граничеща с Мароко, Алжир, Мавритания и Атлантическия океан. Понастоящем по-голямата част от Западна Сахара се контролира от Мароко. Една слабо населена по-малка част от Западна Сахара, разположена в източната й част, […]

ПРАВОТО НА СЪЮЗА НЕ ДОПУСКА КАКТО АВТОМАТИЧЕН ОТКАЗ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕБИВАВАНЕ, ТАКА И ЕКСПУЛСИРАНЕ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС НА ГРАЖДАНИН НА СТРАНА, КОЯТО НЕ Е ЧЛЕНКА НА ЕС, УПРАЖНЯВАЩ САМ РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕНАВЪРШИЛ ПЪЛНОЛЕТИЕ ГРАЖДАНИН НА ЕС, САМО С МОТИВА, ЧЕ Е ОСЪЖДАН

(Решение на Съда от 13 септември 2016 г. по дело RendónMarín, С-165/14) Преюдициалното запитване за тълкуване на член 20 ДФЕС е отправено от TribunalSupremo (Върховен съд на Испания), в рамките на спор между г‑н AlfredoRendónMarín, гражданин на трета държава и баща на ненавършили пълнолетие граждани на Съюза, по отношение на които упражнява сам родителските права и които […]

ОПЕРАТОРИТЕ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ ОТГОВАРЯТ ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШВАНИТЕ ОТ ТЪРГОВЦИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВА ВЪРХУ МАРКИ, ПО СЪЩИЯ НАЧИН КАКТО ОПЕРАТОРИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИ ПАЗАРИ

(Решение на Съда от 7 юли 2016 г. по дело TommyHilfigerLicensing LLC и др., C-494/15) Преюдициалното запитване е отправено от Nejvyššísoud (Върховен съд, Чешка република) във връзка с тълкуването на член 11 от Директива 2004/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно упражняването на права върху интелектуалната собственост (Директивата) (ОВ L 157, 2004 г., […]

ПОСТАВЯНЕТО НА УЕБСАЙТ НА ХИПЕРВРЪЗКА КЪМ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ОБЕКТ НА АВТОРСКО ПРАВО, КОИТО СА ПУБЛИКУВАНИ НА ДРУГ УЕБСАЙТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ АВТОРА, НЕ Е “ПУБЛИЧНО РАЗГЛАСЯВАНЕ”, КОГАТО ЛИЦЕТО, КОЕТО Я Е ПОСТАВИЛО, НЕ Е ЦЕЛЯЛО ДА ПОЛУЧИ ПЕЧАЛБА И НЕ Е ЗНАЕЛО, ЧЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА СА ПУБЛИКУВАНИ НЕЗАКОННО

(Решение на Съда от 8 септември 2016 г. по дело GS Media BV, С-160/15) Преюдициалното запитване е отправено от HogeRaadderNederlanden (Върховен съд на Нидерландия) във връзка с тълкуването на член 3, параграф 1 от Директива 2001/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 година относно хармонизирането на някои аспекти на авторското право и сродните му […]

СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНОТО СБЛИЖАВАНЕ СА ЦЕЛИ ОТ ОБЩ ИНТЕРЕС, КОИТО МОЖЕ ДА ОПРАВДАЯТ ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА ЦЕНИТЕ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИРОДЕН ГАЗ

(Решениена Съда от 7септември 2016 г. по дело ANODE, C-121/15) Преюдициално запитване е отправено от Conseild’État (Държавен съвет) (Франция) относно тълкуването на член 3, параграфи 1 и 2 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ и за отмяна на Директива 2003/55/ЕО […]

СЪДЪТ УСТАНОВЯВА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАКОННАТА ГОРНА ГРАНИЦА НА ГЛОБИТЕ, НАЛАГАНИ НА УЧАСТНИЦИ В КАРТЕЛ

(Решение на Съда от 7 септември 2016 г. по дело Pilkington Group Ltdи др.,C-101/15 P) Съдът е сезиран с жалба от дружествата Pilkington Group Ltd, Pilkington Automotive Ltd, Pilkington Automotive DeutschlandGmbH, Pilkington Holding GmbH и PilkingtonItaliaSpA (жалбоподателите), които искат отмяната на решение на Общия съд от 17 декември 2014 г., Pilkington Group и др./Комисия (T‑72/09). С обжалваното […]

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2014-2020Г., ОЧЕРТАВАЩ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС

Във връзка с речта на Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза за 2016 г. Комисията представи на 14 септември 2016 г. Съобщение[1] относно своя междинен преглед на многогодишния бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. Междинният преглед беше част от политическото споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и е предвиден в член 2 от Регламент […]

ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЮНКЕР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА

В годишното си обръщение за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г. пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер направи обзор на постигнатото през изминалата година и представи приоритетите за предстоящите дванадесет месеца. Моделът е взаимстван от САЩ и въведен в правната рамка на Европейския съюз с Договора от Лисабон и по […]

НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА ЗАПОДОЗРЕНИ ИЛИ ОБВИНЯЕМИ В РАМКИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Ha13 октомври 2016 r. бяха приети нови правилаотносно правната помощ в ЕС, които ще се прилагат от май 2019 г. Правната помощ е финансовата или юридическа подкрепа, получавана от заподозрени или обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да покрият разноските за производството. Съгласно определението, използвано в Директивата, тя гарантира реалното упражняване на правото […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 01.05.2016 – 01.11.2016

Обзор   В периода от 1 май 2016 г. – 1 ноември 2016 г. български юрисдикции са отправили 6 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (01.05.2016 – 01.11.2016) Административен съд София-град 2 Специализиран наказателен съд 1 Софийски градски съд 1 Районен съд София 2   Преюдициалните запитвания са за тълкуване […]

ОБЩИЯТ СЪД ОТМЕНИ ОГРАНИЧИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА СИРИЙСКИ БИЗНЕСМЕН ПОРАДИ ЛИПСА НА ДОСТАТЪЧНО СОЛИДНА ФАКТИЧЕСКА ОБОСНОВКА ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯТА ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ ОТ СЪВЕТА

(Решение на Общия съд от 2 юни 2016 г. по дело T‑723/14, НХ срещу Съвет на Европейския съюз)[1] Решението на Общия съд от 2 юни 2016 г. е свързано с ограничителните мерки, приети от Европейския съюз по отношение на Сирийската арабска република с цел същата да бъде принудена да не използва сила срещу гражданското население […]

СЛУЖБАТА НА ЕС ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ СЛЕДВА ДА СЕ ИНФОРМИРА СЛУЖЕБНО ОТНОСНО НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, КОГАТО РАЗГЛЕЖДА ВЪЗРАЖЕНИЕ ОСНОВАНО НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПО-РАНЕН ЗНАК, КОЙТО ПОЛУЧАВА ЗАКРИЛА СЪГЛАСНО ТОВА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

 (Решение на Общия съд от 29 юни 2016 г. по дело T‑567/14, “Груп“ ООД срещу Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), относно фигуративната марка GROUP Company TOURISM & TRAVEL) Решението на Общия съд е постановено на 29 юни 2016 г. в производство, образувано по жалба на българското дружество „Груп“ ООД срещу решение на Служба […]

ПРОЦЕДУРИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ ОТ ДИРЕКТИВИТЕ НА ЕС ЗА КООРДИНИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, ЧИЯТО СТОЙНОСТ НЕ ДОСТИГА УСТАНОВЕНИЯ ОТ ТЯХ ПРАГ, ОСВЕН ПРИ НАЛИЧИЕ НА ДРУГ СИГУРЕН ТРАНСГРАНИЧЕН ИНТЕРЕС

 (Определение на Съда на ЕС от 7 юли 2016 година по дело C‑129/15, X. M. Срещу Агенция за държавна финансова инспекция) Производството пред Съда на ЕС е образувано по отправено преюдициално запитване от Административен съд София-град относно тълкуването на член 1, параграф 9 от Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно […]

ПРАВОТО НА ЕС НЕ ДОПУСКА ОТКАЗ ДА СЕ ОСВОБОДЯТ ОТ АКЦИЗ ЕНЕРГИЙНИ ПРОДУКТИ, ПРОДАДЕНИ ОТ СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ НА МЕЖДИНЕН КУПУВАЧ И ПРЕПРОДАДЕНИ НА КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ, КОЙТО ПОДЛЕЖИ НА ОСВОБОЖДАВАНЕ И КОИТО СЕ ДОСТАВЯТ ДИРЕКТНО ОТ ДАНЪЧНИЯ СКЛАД НА СКЛАДОДЪРЖАТЕЛЯ

(Решение на Съда на ЕС от 2 юни 2016 година по дело C‑355/14, „Полихим-СС“ срещу Началник на Митница – Свищов) Делото е образувано по преюдициално запитване  от Административен съд — Плевен относнотълкуването на член 1, параграф 1, буква a) от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на […]

ПОГЛЕДЪТ НА СЕС ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ НОВАТА ДИРЕКТИВАТА 2016/343 ОТНОСНО ПРЕЗУМПЦИЯТА ЗА НЕВИНОВНОСТ И РАЗПОРЕДБИТЕ ОТ НПК, ЗАБРАНЯВАЩИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪД ПРИ ПРОВЕРКА НА МЯРКАТА ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ОБОСНОВАНО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ОТ ПОДСЪДИМИЯ

(Решение на Съда на ЕС от 27 октомври 2016 г. по дело С-439/16 PPU, Милев и Заключение на Генералния адвокат Бобек от 11 октомври 2016 г.) Решението на СЕС Делото е образувано по отправено запитване от Специализирания наказателен съд относно тълкуване на членове 3 и 6 от Директива (ЕС) 2016/343 на Европейския парламент и на […]

ПРАВОТО НА ЕС НЕ ДОПУСКА НАЦИОНАЛНА НОРМА, КОЯТО ЗАДЪЛЖАВА ЗАПИТВАЩИЯ СЪД ДА СИ НАПРАВИ ОТВОД СЛЕД ОТПРАВЯНЕ НА ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО СЕС

(Решение на Съда на ЕС от 5 юли 2016 година по дело C‑614/14, Огнянов)   Делото е образувано по отправено запитване от Софийски градски съд относно тълкуването на член 267 ДФЕС, член 94 от Процедурния правилник на Съда, както и на член 47, втора алинея и член 48, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз, в рамките […]

РЕШЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО СРЕЩУ БЪЛГАРСКИЯ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Решение на ЕК по антитръстово производство № AT.39767, „БЕХ Електричество“   Александър Галендинов[1] На 10 декември 2015 г. Европейската комисия прие решение, с което утвърди като правно обвързващи ангажиментите, предложени от „Български енергиен холдинг” ЕАД, за прекратяване на ограниченията на конкуренцията във връзка с предполагаемата злоупотреба с господстващо положение на българския електроенергиен пазар на едро[2]. […]

ДОКТРИНАТА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ

(Практиката на Европейската комисия, Съда на Европейския съюз и българската Комисия за защита на конкуренцията)[1]                                                                 Елеонора Матеина[2]   Въведение Повод за написване на настоящата статия са три решения на Комисията за защита на конкуренцията („КЗК“ или „Комисията“), с които се налагат санкции на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („ЧЕЗ“), „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД („ЕВН“) и […]