Category archives for том VIII

THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT AND THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Prof. Dr. Koen Lenaerts [1]     As Bell notes,[2] the evolution of the principle of equal treatment in the EU legal order has been governed by two different, albeit intertwined, dynamics. On the one hand, the principle of equal treatment, which originally operated as a federalising device, has progressively grown out of its internal […]

СЪДЪТ НА ЕС ОСТАВЯ БЕЗ ОТГОВОР ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АССГ ПОРАДИ ПОСЛЕДВАЩО ОТПАДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ОТМЯНА ОТ ВАС В ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО НА СВЪРЗАН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

(Решение на Съда по дело C‑180/12, Стоилов)     Решението на Съда на ЕС от 24 октомври 2013 г. е постановено в производство по отправяне на преюдициално запитване по реда на член 267 ДФЕС от Административен съд София-град (АССГ). Запитването е отправено в рамките на спор меду „Стоилов и Ко“ ЕООД (наричано по-нататък „Стоилов и Ко“) и началника на Митница […]

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА РЕГЛАМЕНТ БРЮКСЕЛ I В ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО С ПРЕДМЕТ РАЗРЕШАВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ СТРАНА НА ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕТЕНО ЛИЦЕ

(Решение от 3 октомври 2013 г. по дело Schneider, C-386/12)     С определение от 29 юни 2012 г. Софийски градски съд отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, с което иска да установи дали член 22, точка 1 от Регламент № 44/2001[1] е приложим единствено към искови производства, които имат за предмет вещни […]

LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS EUROPÉENS: VERS UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE CITOYENS EUROPÉENS

Arpiné Manuelyan[1] 1.          Si le contentieux lié à la mobilité des étudiants européens n’est pas nouveau, la Cour de justice vient d’en ajouter des éléments qui achèvent en quelque sorte la construction entreprise en la matière à la fin des années 1980[2]. En effet, avec son arrêt Thiele Meneses[3], la Cour consolide sa jurisprudence concernant […]

ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА – НЕВЪЗМОЖНА НЕОБХОДИМОСТ В ЕДИН „ВСЕ ПО-ТЕСЕН СЪЮЗ”?

Предложение на Европейската комисия за регламент за създаване на Европейска прокуратура   Елисавета Войнова [1]     Въведение Създаването на Европейска прокуратура е сред най- дискутираните теми в Европейския съюз след като Договорът от Лисабон въведе понятието за европейски прокурор в първичното право на ЕС и заложи правната база за създаването на този орган.Бъдеща Европейска […]

В ТЪРСЕНЕ НА БАЛАНС МЕЖДУ ПРИНЦИПА ЗА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

Ваня Илиева[1]     I. Въведение Преди влизането в сила на Договора от Лисабон, ролята на Съда на ЕС в областта на правото на убежище беше значително ограничена, но след промените в архитектурата на Европейския съюз през 2009 г. се забелязва засилен интерес от националните юрисдикции и увеличаване на производствата по член 267 от Договора за функционирането […]

НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА НА ПРАВИЛАТА ЗА ВОДЕНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ В ОБИКНОВЕНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

Николай Доманов[1]     Договорът от Лисабон (ДЛ) въведе като общо правило приемането на законодателни актове на Европейския съюз (ЕС) да става по реда на обикновената законодателна процедура (ОЗП) (исторически известна с наименованието “процедура за съвместно вземане на решения”)[2]. Макар да запазва до голяма степен правилата на съществуващата процедура, ДЛ направи и някои значителни изменения. […]

БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Емилия Василева[1]      I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Правното основание за развитие на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси е разпоредбата на чл. 81, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз /ДФЕС/. II. ЦЕЛ НА СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ: След влизането в сила на Договора от Амстердам европейското пространство на правосъдие като част от […]

ПЪРВОТО БЪЛГАРСКО РЕШЕНИЕ ПО ИСК ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ТВЪРДЯНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 проф. Кино Лазаров   Софийският градски съд се е произнесъл по иск за реализиране на извъндоговорна отговорност на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС.[1] Преди произнасянето на Съда на ЕС (СЕС) по делото Köbler,[2] този иск би бил труден за реализация в рамките на правната система на която и да е […]

КАК СЛЕДВА, ЗА ЦЕЛИТЕ НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ, ДА СЕ ПРЕЦЕНЯВА ОПАСНОСТТА ОТ ПРЕСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ХОМОСЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ?

  (Решение на Съда от 7 ноември 2013 г. по съединени дела X, Yи Z, C-199-12—C-201/12)     Пред Съда на ЕС (наричан по-нататък „Съда“) са образувани три дела (C-199-12—C-201/12), които впоследствие са съединени, тъй като техен предмет са почти идентични преюдициални запитвания, отправени от Raad van State (Нидерландия). 1. Фактическа обстановка и кратко представяне […]

THE NOTION OF VIRTUAL REVERSE FLOW OF GAS AND ITS POTENTIAL IMPLICATIONS FOR THE BULGARIAN GAS MARKET

(Opinion of the Advocate-general N. JÄÄSKINEN in Case C-198/12, Commission v. Bulgaria)   Alexander Galendinov [1]     The Bulgarian energy market continues to attract the attention of the European Commission. In December 2012 the Directorate General for Competition opened antitrust proceedings against Bulgarian Energy Holding (BEH) for alleged abuse of its dominant position on […]

МОБИЛНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТУДЕНТИ: КЪМ НОВ СТА-ТУТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ

 Арпине Мануелян [1]     Делата свързани с мобилността на европейските студенти не са нови.С последното си решение, Thiele Meneses, Съдът на ЕС консолидира съдебна си практика относно въпросите свързани с отпускането на стипендии за европейски студенти, възползвали се от правото си на свободно движение в друга държава-членка. Първоначално, Договора от Рим отделя малко внимание […]

EN QUETE DU JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE MUTUELLE ET LES DROITS FONDAMENTAUX DANS LE CADRE DU SYSTEME EUROPEEN COMMUN D’ASILE

(Arrêt de la Cour dans l’affaire C-4/11, Puid)   Vanya Ilieva [1]     L’arrêt C-4/11, Puid, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, introduite par la cour administrative de la Hesse, Allemagne (Hessischer Verwaltungsgerichtshof) concerne la question de l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2 du règlement Dublin II. Dans cet arrêt la Cour […]

JUDICIAL COOPERATION IN CIVIL MATTERS AND THE CASE LAW OF BULGARIAN COURTS

Emilia Vassileva [1]     The legal basis for the development of judicial cooperation in civil matters can be found in Article 81, par. 1 of the TFEU. Following the entry into force of the Amsterdam treaty, the European area of freedom, security and justice became a reality, enhanced by specific legal instruments which guarantee […]

ДОСТИГНА ЛИ ЕВРОПЕЙСКОТО ГРАЖДАНСТВО БЪЛГАРИЯ? КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СЪДЕБНА ПРАКТИКА

ЧАСТ I   Д-р Александър Корнезов[1]     Основната цел на Част I от настоящата статия е да идентифицира несъответствията в българското законодателство при транспонирането на законодателството на ЕС в областта на европейското гражданство. В този смисъл, тя е подчертано практически ориентирана и цели да предостави своеобразно помагало на практикуващия юрист, а и на законодателя, […]

THE FIRST BULGARIAN JUDGMENT ON A CLAIM FOR DAMAGES FOR AN ALLEGED BREACH OF EU LAW

Prof. Kino Lazarov   On the 3rd of January 2014 the Sofia City Court rendered a judgment on a claim for damages against the State for breach of EU law, the breach having been admittedly committed by the Supreme Administrative Court in a final judgment, allegedly incompatible with EU law, in particular with Directive 2006/112. […]

ПРИНЦИПЪТ НА РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ И СЪДЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Prof. Dr. Koen Lenaerts [1]   Както Bell[2] отбелязва, еволюцията на принципа на равното третиране в правния контекст на ЕС бива определяна от две различни, но същевременно преплетени динамики. От една страна, принципът на равното третиране, който по начало е бил замислен като способ за „федерализация“ на Съюза, прогресивно е излязъл от рамките на вътрешно-пазарния […]

ХОМОСЕКСУАЛНИТЕ ДВОЙКИ, СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ ПАКТ ЗА СОЛИДАРНОСТ, СЛЕДВА ДА СЕ ПОЛЗВАТ С ЕДНАКВИ ТРУДОВОПРАВИ ПРЕДИМСТВА, КАКТО КОЛЕГИТЕ ИМ, ВСТЪПИЛИ В БРАК

(Решение по дело C-267/12, Hay)   Решението на Съда на ЕС от 12 декември 2013 г. е постановено по отправено по реда на член 267 ДФЕС от Cour de cassation (Върховен касационен съд, Франция) преюдициално запитване. Френският ВКС, като последна интанция по делото, отправя запитване до Съда дали разликата в третирането на лицата, сключили граждански пакт […]

СНЕМАНЕТО И СЪХРАНЯВАНЕТО НА ПРЪСТОВИ ОТПЕЧАТЪЦИ ПРИ ИЗДАВАНЕТО НА ПАСПОРТИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕДСТАВЛЯВА ДОПУСТИМО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ПРАВОТО НА ЗАЧИТАНЕ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ И НА ПРАВОТО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

(Решение от 17 октомври 2013 година по дело Schwarz, C–291/12)     Регламент (EO) № 2252/2004[1] предвижда, че издаваните от държавите членки паспорти и документи за пътуване трябва да отговарят на минимални стандарти за сигурност и задължително включват носител с висока степен на защита на запаметената информация, който съдържа портретна снимка заедно с два пръстови […]

ОБЩИЯТ СЪД ПОТВЪРДИ РАЗРЕШЕНИЕТО НА ЕК MICROSOFT ДА ПРИДОБИЕ SKYPE КАТО СЪВМЕСТИМО С ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА В ЕС

(Решение Т-79/12, Cisco Systems Inc. и Messagenet SpA / Комисия)     През септември 2011 г., в съответствие с чл. 4 от Регламент № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятия, Microsoft Corp. (Microsoft) уведомява Комисията за намерението му да придобие контрола върху Skype Global Sàrl (Skype). Въпреки представените от Cisco Systems Inc. (Cisco) […]

ГЕРМАНСКИЯТ ФЕДЕРАЛЕН КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД ОТПРАВИ ПЪРВОТО СИ ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ ДО СЪДА НА ЕС

  На 7 февруари 2014 г., германският федерален Конституционен съд отправи първото в историята си преюдициално запитване до Съда на ЕС. На вниманието на читателите на „Европейски правен преглед“ предлагаме прессъобщението на германският федерален Конституционен съд, което пресъздава основните аргументи, довели до отправяне на преюдициалното запитване. Federal Constitutional Court – Press office -Press release no. […]

ПОНЯТИЕТО ВИРТУАЛЕН ПРЕНОС НА ГАЗ В ОБРАТНА ПОСОКА И НЕГОВОТО ВЪЗМОЖНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ ГАЗОВ ПАЗАР

(Заключение на генерален адвокат г-н N. JÄÄSKINEN по дело C‑198/12, Комисия/България) Александър Галендинов[1]    Българският енергиен пазар продължава да привлича вниманието на Европейската комисия (ЕК). Интересът и е насочен както към търговските практики на някои от българските енергийни предприятия, така и към българското енергийно законодателство. През декември 2012 г. Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК откри […]