Category archives for том VI

СЪДЪТ ПОТВЪРЖДАВА, ЧЕ ПЪТНИЦИТЕ НА ПОЛЕТИ С ГОЛЯМО ЗАКЪСНЕНИЕ ИМАТ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

(Решение по съединени дела C-581/10, Nelson и C-629/10, TUI Travel)   Делата са образувани по преюдициални запитвания на районен съд на град Кьолн, Германия и HighCourtofJustice, Обединено кралство, които искат да се уточни обхвата на Решение по дело Sturgeon[1]. По първото дело (C-581/10) германската юрисдикция е сезирана със спор между пътници и авиокомпания Lufthansa по […]

ПЪТНИЦИТЕ ОТ ПОЛЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ОТСЕЧКИ, ИМАТ ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТКАЗАН ДОСТЪП НА БОРДА ПОРАДИ ЗАКЪСНЕНИЕ ПО ВИНА НА ПРЕВОЗВАЧА ПО ПЪРВИЯ ПОЛЕТ

(Решение на Съда подело C-321/11,RodríguezCachafeiroetMartínez-ReboredoVarela-Villamor)   Г-н RodríguezCachafeiro и г-жа Martínez-ReboredoVarela-Villamor закупуват поотделно от авиокомпания Iberia самолетен билет от Ла Коруня (Испания) до Санто Доминго. Този билет е за два полета: полета Ла Коруня—Мадрид, и полета Мадрид—Санто Доминго. Те регистрират багажа си направо за крайния пункт на пристигане, на гишето за регистрация на Iberia на […]

ЧЕТВЪРТИЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

На 30 януари 2013 г. Европейската комисия представи Четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, съдържащ амбициозни мерки за постигане на по-добро качество и по-голям избор на железопътни услуги в Европа. Много от европейските железопътни пазари са в период на застой или спад, въпреки че всяка година огромни суми се инвестират от публичния сектор […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ОТНОСНО НАДЗОРА НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ

Предлагането на нехранителни продукти на вътрешният пазар е регулирано от секторно законодателство специфично за даден сектор или вид продукти. Секторното законодателство е допълнено от директивата за общата безопастност на продуктите, отнасяща се за продуктите за потребители, както и регламентът за взаимното признаване прилагащ се в случаите, когато даден продукт не е обект на европейски хармнонизирани […]

“ЮРИСДИЦКИЯ” ЛИ Е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 267 ДФЕС?

(Решение на Съда на ЕС по дело С-394/11, Белов)   Деян Русанов[1]   Въведение  Европейският съюз отдавна не е единствено икономически съюз. Той е израз на по-дълбока политическа интеграция, от която могат да се възползват в още по-голяма степен неговите граждани. Така съгласно чл. 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) „се забранява […]

ВРЪЗКАТА С ПРАВОТО НА ЕС КАТО УСЛОВИЕ ЗА ПРИЛОЖИМОСТ НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС: ИЛИ ЗАЩО НЕ ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ ДО ЛЮКСЕМБУРГ

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑27/11, Винков)   Христо Кирилов [1]     Въведение Правото на справедлив съдебен процес е основно, всеобщо и универсално право, прогласено в чл. 6 п. 1 от ЕКЗПЧОС (Конвенцията), чл. 47 и 48 от Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата) и в чл. 56 във връзка […]

ДЪРЖАВАТА НЕ Е ДЛЪЖНА ДА ГАРАНТИРА ВЗЕМАНИЯТА НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕД ОБРАЗУВАНЕТО НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ТЕХНИЯ РАБОТОДАТЕЛ

(Решение на Съда на ЕС от 18 април 2013г. по дело С-247/12, Мустафа)   Нанчо Нанчев[1]   Въведение Приетият през 2004 г. Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя въвежда в българското законодателство разпоредби на международното право в тази специфична област. На първо място това е Конвенция № 173 на […]

ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ НА АПАРАТИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ МОДЕМ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ И ОСИГУРЯВАЩИ ИНТЕРАКТИВЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 и C‑383/11, Дигиталнет и др.)   Въведение Делото е образувано по преюдициално запитване отнасящо се до тълкуването на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДАДЕ ИСК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗА НЕПЪЛНО ТРАНСПОНИРАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР

На 24 януари 2013 г. Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз по реда на чл. 258 ДФЕС с иск за установяване на неизпълнение на задълженията йв областта на вътрешния енергиен пазар. Освен срещу България, Комисията е подала подобни искове и срещу Естония и Обединеното кралство[1]. Според Комисията къмднешнадататрите държависатранспониралисамочастичнодирективитеотноснообщите правила за вътрешнияпазар на електроенергия[2] […]

ЗАМЕСТВАНЕТО НА ОСТАРЕЛИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С НОВИ, КОИТО ИМАТ ИДЕНТИЧНА ФУНКЦИЯ, НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ПРИСПАДНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

(Решение на Съда на ЕС по дело С–234/11, ТЕЦ Хасково)   Въведение Делото е образувано по преюдициално запитване, оправено на 3 май 2011 г. от Административен съд – гр.Варна. Предметът на делото е тълкуването на текста на член 185 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност […]

ОТКАЗ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ПОРАДИ ЛИПСА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНА СДЕЛКА

(Решения на Съда на ЕС по дела С‑285/11, Боник, С‑642/11, Строй транс, и С‑643/11, ЛВК‑56) Деана Механджийска[1]     І.         Въведение Досегашна честа практика в България е да се отказва право на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС), поради това че с оглед на неспазване на някои формални изисквания, като например за редовно оформяне […]

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА БАРТЕРНИТЕ СДЕЛКИ

(Решения на Съда на ЕС по делата Орфей България ЕООД, С-549/11 и Ефир ООД, С-19/12)   Веселина Петкова[1]   Въведение Въпросите относно данъчното събитие и данъчната основа на доставките на стоки и услуги са между най-подробно и добре уредените и в правото на ЕС, и в българския Закон за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Въпреки […]

ПРИЛОЖНОТО ПОЛЕ НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СПРЯМО ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

(Решение на Съда на ЕС по Дело С-617/10, Akerberg Fransson)   Ваня Илиева[1]   Въведение Решението на Съда на ЕС в делото Akerberg Fransson се вписва във все по-обогатяващата се и интригуваща съдебна практика на Съда на Европейския съюз за прецизно очертаване на границата между компетентностите на Съюза и държавите членки. С това дело се […]

ЗАЩИТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Решение на Съда на ЕС (Голям състав) от 29 януари 2013г. по дело С-396/11, Radu   Радостина Стефанова – Камишева[1]     І. Въведение По отправено преюдициално запитване в рамките на производството по чл.267 Договор за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), на 23 януари 2013г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови решението си в делото […]

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД СЪДА НА ЕС ПРИ БАЛАНСИРАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ

Свободата на стопанска инициатива или свободата за получаване на информация и медийния плурализъм. Кое право има превес? (Решението на Съда на ЕС по дело С-283/11, Sky Österreich)   Милена Такева[1]     Въведение Провъзгласявайки спазването на основните права за основен принцип на правото на Европейския съюз в Stauder[2] и включването им в закриляните от Съда на […]

THE NOTIONS OF JURISDICTION BY RENVOI AND RESTRICTION BY OBJECT: DOES THE ‘EUROPEANISATION’ OF COMPETITION LAWS ENSURE CLARITY IN INTERPRETATION?

Judgment of the Court of Justice in Allianz Hungária, C-32/11   Svetlana Chobanova*   Introduction Wholly internal situations and restrictions by object – the interpretation of two fundamental notions of European Union (‘EU’) law are at stake in this preliminary reference procedure before the Court of Justice of the European Union (‘ECJ’ or ‘the Court’), […]

ПРАВЕН РЕЖИМ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ФИНАНСОВИ ОБЕЗПЕЧЕНИЯ В СВЕТЛИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Александър Дорич[1]     I.  Въведение С приемането на Директива 2009/44/ЕО се въвеждат редица новости в европейското законодателство в сферата на договорите за финансово обезпечение. Тяхното правилно интерпретиране е предпоставка за уеднаквено правоприлагане, а съществуващите още преди тези промени „необсъждани празноти“ също предполагат нужда от анализ. Настоящата статия взема предвид настъпилите изменения и поетапно представя […]

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ СДЕЛКИ

Предложение за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки, COM(2013)71 окончателен от 14.2.2013 г.   Борис Касаветов[1]   Данъкът върху финансовите сделки (ДФС) със сигурност е една от инициативите на Комисията от последните две години, които предизвикват най-голям обществен интерес и същевременно най-разнопосочни реакции. Наред с практическата […]

ВЗАИМНОТО ДОПЪЛВАНЕ МЕЖДУ ЖАЛБАТА ЗА ОТМЯНА, ПОДАДЕНА ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА И ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРЕЦЕНКА НА ВАЛИДНОСТТА НА АКТ НА ЕС ПРЕДИ И СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ

Оправдано ли е (все още) да се говори за „петното в пейзажа на правото на [ЕС], в което се е превърнала съдебната практика по допустимостта“ ? [1]   Атанас Попов[2]   Въведение 1. Г-н Марк Йегернаписа преди време в често цитирана и коментирана статия, че: „допустимостта на преюдициално запитване за преценка на валидността зависи от […]

(НЕ) СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ЗОДОВ С ПРАВОТО НА ЕС

д-р Александър Корнезов *   1. Въведение Задължението на държавата да поправи вредите, настъпили в резултат от неизпълнение на задълженията й, произтичащи от Договорите, е един от основополагащите принципи на правото на ЕС. Той представлява неизменна част от конституционния фундамент на ЕС и е към днешна дата един от най-ефективните механизми, позволяващи на гражданите да […]

ПРОФЕСИЯ ЮРИСТ ЛИНГВИСТ В СЪДА НА ЕС

Проф. д-р Жасмин Попова   Ако си позволих да публикувам тези бележки, доста отдалечени от научните ми интереси и от същностната тематика на нашето списание, то е най-малко поради две причини : – на първо място, у нас ( както всъщност и като цяло в останалите държави членки), работата на юрист лингвиста е в значителна […]

THE INSTITUTIONAL ROLE OF THE EUROPEAN COUNCIL AFTER THE TREATY OF LISBON

Richard Crowe*   Introduction The regular summits of Heads of State or Government that came to be known as the European Council have been an essential feature of the European Union’s decision-making structures for almost four decades.[1] Yet it was only with the entry into force of the Treaty of Lisbon on 1 December 2009 […]

LES DROITS FONDAMENTAUX DANS LE CADRE DE L’EXECUTION D’UN MANDAT D’ARRET EUROPEEN

Arrêt de la cour (grande chambre) du 29 janvier 2013,  affaire C‑396/11, Radu Radostina Stefanova-Kamisheva[1]   Saisie d’une demande de décision préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (la Cour) a rendu le 29 janvier 2013 son arrêt dans l’affaire Radu (C-396/11) portant sur la problématique de l’exécution des mandats d’arrêt européens à la […]