Category archives for Съдебно сътрудничество

La fonction juridictionnelle et le mandat d’arrêt européen : la contribution des juges à la construction d’une Union de droit ?

Maria Fartunova-Michel[1]     Introduction   Les références à « l’Etat de droit » se sont particulièrement intensifiées dans le langage politique et institutionnel ces dernières années[2]. Cet affichage linguistique est la conséquence de la crise de confiance qu’affronte le « pacte unionien » mu par des événements économiques, migratoires et sécuritaires sans précédent qui érodent les liens de […]

Нови правила за имуществени режими за международните двойки в 18 държави членки

От 29 януари 2019 г. се прилагат регламентите на ЕС 2016/1103 и 2016/1104 за изясняване на правилата, приложими към имуществения режим на международните брачни двойки или регистрирани партньорства. С тях се установяват ясни правила при развод или смърт и ще се слага край на паралелните и, в някои случаи противоречащи си, производства в различни държави […]

Компетентност на национална юрисдикция по иск за попълване на масата на несъстоятелността в рамките на производство по несъстоятелност в друга държава членка

Решение на Съда от 14 ноември 2018 г. по дело С-296/17 — Виймер унд Трахте ГмбХ – реши ли правилно Съдът на ЕС?[1]   Ангел Ганев* Симеон Симеонов* Валентин Божилов*   Въведение Целта на тази статия е да представи и анализира едно от последните решения на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съда“ или „Съда на […]

Международните инвестиционни спорове след решението на Съда на Европейския съюз по делото Achmea

Деян Александров Драгиев*     Въведение На 6 март 2018 Съдът на Европейския съюз (Съда на ЕС или Съда) постанови решение по делото C-284/16, Achmea[1] (делото Аchmea), с което даде тълкуване по въпрос, чийто възможни отговори от години противопоставяха Европейската комисия (ЕК) и някои държави членки на ЕС, от една страна, и международните инвеститори, а […]

ПРЕЗГРАНИЧНИЯТ ЗАПОР НА БАНКОВИ СМЕТКИ В СИСТЕМАТА НА МЧП НА ЕС И БЪЛГАРСКИЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС

(Анализ на Регламент № 655/2014)   Деян Драгиев*   Въведение Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела „Брюксел I“, а след него заменилият го Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 […]

ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ В БЪЛГАРИЯ В СВЕТЛИНАТА НА НАЙ-НОВАТА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС

(Решения на Съда от ЕС от 10 ноември 2016 г. по делата C-477/16 PPU, Kovalkovas, C-452/16, Poltorak и С-453/16 PPU Özçelik, )   Иво Хинов и Елена Попова[1]     Въведение   Последните преюдициални заключения на Съда на Европейския съюз (СЕС), засягащи издаването на Европейска заповед за арест (ЕЗА), на пръв поглед създават увереност, че […]

СВОБОДНОТО ДВИЖЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕС СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1215/2012 – СПОРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ГПК

Доц. д-р Маргарита Златарева     В общото пространство на правото на ЕС, в ъгъла от процесуални правила, пряко приложими за съдилищата на държавите членки, в материята, вълнуваща еднакво кредиторите от цялата територия на ЕС се появи Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по […]

ИСКЪТ НА ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ СЪДЪТ ДА ЗАМЕСТИ ЛИПСВАЩОТО СЪГЛАСИЕ НА ДРУГИЯ РОДИТЕЛ ЗА ПЪТУВАНЕТО НА ДЕТЕТО ИМ ИЗВЪН ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ПО НЕГОВОТО ПРЕБИВАВАНЕ И ЗА ИЗДАВАНЕТО НА ПАСПОРТ НА ИМЕТО НА ТОВА ДЕТЕ ПОПАДА В МАТЕРИАЛНОТО ПРИЛОЖНО ПОЛЕ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 2201/2003

(Решение на Съда от 21 октомври 2015 г., Гогова, С-215/15)[1]   Преюдициалното запитване е отправено от българския Върховен касационен съд (ВКС) с искане за тълкуване на член 1, параграф 1, буква б), член 2, точка 7, член 8, параграф 1 и член 12, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения […]

ЯВНОТО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД КАТО МОТИВ ЗА ОТКАЗ ОТ ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪДЕБНИ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(Решение на Съда на ЕС по дело C–681/13, Diageo Brands)   На 16 юли 2015 г. Съдът постанови дългоочаквано в юридическите среди в България решение. В самото начало следва отново да се припомнят накратко корените на проблематиката и фактите в основата на делото. С определение от 17 септември 2009 г. по дело Канон (C–181/09, ECLI:EU:C:2009:565) Съдът […]

ANTI-SUITINJUNCTIONS И ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ СЛЕД ДЕЛОТО ГАЗПРОМ – ДЕБАТЪТ ПРОДЪЛЖАВА

(Решение на Съда на ЕС в дело C-536/13, Газпром)   Елеонора Матеина [1]   Anti–suitinjunction[2] е институт на английското право, представляващ забрана за водене на производство пред чужд съд. Въпреки многобройните публикации в европейската и международната правна доктрина, този институт все още не е получил необходимото внимание в българската правна литература. Въпреки това, считам че същността на […]

ANTI-SUITINJUNCTION SAND EU LAW AFTER GAZPROM : THE DEBATE GOES ON

(Judgment of the Court of Justice of the EU in case C-536/13, Gazprom) Eleonora Mateina This article attempts to provide an overview of anti-suit injunctions and their functioning in the context of European law. First, it presents a brief overview of anti-suit injunctions in their country of origin – England. Second, the article provide a […]

МОЖЕ ЛИ СЪД НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА ДА ОТКАЖЕ ДА ПРИЗНАЕ И ИЗПЪЛНИ РЕШЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ СЪД, ОСНОВАВАЩО СЕ НА ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА ВКС, КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА ПРАВОТО НА ЕС?

(Заключение на генерален адвокат Szpunar в дело C‑681/13, Diageo Brands BV)   Фактите и преюдициалното запитване Преюдициалното запитване е отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия) и има за предмет тълкуването на член 34, т. 1 от Регламент (ЕО) № 44/2001, съгласно който дадено съдебно решение не се признава, ако признаването явно […]

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ПОНЯТИЯТА „ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА“ И „ОБЩЕСТВЕН РЕД“ СПОРЕД РЕГЛАМЕНТ №44/2001

(Решение на Съда на ЕС по дело С-302/13, flyLAL) д-р Боряна Мусева[1]   1.                  Въведение В рамките на дело С-302/13, flyLAL, Съдът на ЕС (СЕС) за пореден път прецизира понятията „граждански и търговски дела“ и „обществен ред“, съдържащи се в Регламент (ЕО) №44/2001 относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски […]

БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Емилия Василева[1]      I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Правното основание за развитие на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси е разпоредбата на чл. 81, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз /ДФЕС/. II. ЦЕЛ НА СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ: След влизането в сила на Договора от Амстердам европейското пространство на правосъдие като част от […]

ОТНОСНО СЪДЕБНИЯ ИМУНИТЕТ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ПО ТРУДОВИ СПОРОВЕ СЪС СЛУЖИТЕЛИ НА ТЕХНИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ И ПРИЛОЖИМОСТТА НА РЕГЛАМЕНТ БРЮКСЕЛ І

Решение на Съда на ЕС (голям състав) от 19 юли 2012 г. по дело C‑154/11, Mahamdia Николай Бандаков[1]     1. Въведение Въпреки на пръв поглед примамливите им постове, често сътрудниците в посолствата на чуждите държави са изправени пред проблеми от трудовоправен характер, типични за работниците и служителите в частния сектор, като например лошо заплащане, риск от […]

ОТНОСНО ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА АНГАЖИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА НА СОБСТВЕНИЦИ НА УЕБСАЙТОВЕ С НЕИЗВЕСТНО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ПРИ НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА В ИНТЕРНЕТ

(Решение на Съда на ЕС по дело G/Cornelius de Visser, C–292/10)   Николай Бандаков[1]   Въведение С Решение по съединени дела eDate Advertising GmbH (C–509/09) и Olivier Martinez (C–161/10) Съдът на Европейският съюз поясни правилата за определяне на международната компетентност на съдилищата на държавите членки по дела относно отговорност за нарушения на правата на личността […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪДИЛИЩАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПО ДЕЛА ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА В ИНТЕРНЕТ

Решение на Съда (голям състав) от 25 октомври 2011 г. по съединени дела eDate Advertising GmbH (C–509/09) и Olivier Martinez (C–161/10)   Николай Бандаков[1]   Въведение Когато правата на личността[2] се нарушават чрез публикация в пресата, вредоносното събитие трябва да се счита за настъпило на всички места, в които се разпространява тази публикация. По какъв […]

ЗАЩИТАТА НА ТЪРГОВИЯТА В ИНТЕРНЕТ VS. ЗАЩИТАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

(Решение на Съда на ЕС по свързани дела С-585/08 и С-144/09, Pammerи Alpenhof) Боряна Мусева[1]   1. Въведение Все повече търговци предоставят своите стоки и услуги чрез интернет. Когато onlineмагазините или уебсайтове са ориентирани към потребители от други държави членки, тяхната дейност попада в обхвата на европейското право за защита на потребителите. В случай на […]