Category archives for Свободно движение на хора

Федерална република Германия е нарушила правото на ЕС като е предвидила данъчни облекчения за германските моторни превозни средства в размер на съответната им такса за ползване на пътната инфраструктура в страната

Решение от 18 юни 2019 година, Austria v Germany, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504     Делото е с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения по член 259 ДФЕС, предявен от Република Австрия срещу Федерална република Германия.   Със своя иск Република Австрия иска от Съда да установи, че като е въвела таксата за ползване на инфраструктурите за […]

Предложението на Европейската комисия за „Еразъм“ : бъдещата Европейска програма за образование и обучение, младеж и спорт

Елка Колева[1]     „Еразъм+“ е програма на Европейския съюз в областта на образованието и обучението, младежта и спорта. С бюджет от 14.8 милиарда евро за периода 2014—2020 г. „Еразъм+“ помага на европейските държави да модернизират и подобрят своите системи за образование и обучение. Програмата има за цел да предостави на над 4 милиона европейци възможност […]

ЗАКОННОСТ НА ПРЕБИВАВАНЕТО КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАВНО ТРЕТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА СЪЮЗА, ТЪРСЕЩИ РАБОТА В ПРИЕМАЩАТА ГИ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

(Решение на Съда на ЕС в делото Alimanovic, С-67/14) Силвия Петрова[1] Увод Решението Alimanovic[2] бележи обрат в досегашната съдебна практика относно принципа на равно третиране на гражданите на Съюза при упражняване на признатата им свобода на движение. Този обрат касае както условията, които държавите членки могат да предвидят по националното си законодателство за отпускане на […]

LA MOBILITÉ DES ÉTUDIANTS EUROPÉENS: VERS UNE NOUVELLE CATÉGORIE DE CITOYENS EUROPÉENS

Arpiné Manuelyan[1] 1.          Si le contentieux lié à la mobilité des étudiants européens n’est pas nouveau, la Cour de justice vient d’en ajouter des éléments qui achèvent en quelque sorte la construction entreprise en la matière à la fin des années 1980[2]. En effet, avec son arrêt Thiele Meneses[3], la Cour consolide sa jurisprudence concernant […]

ПАКЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри т.нар. „Пакет за управление на Шенгенското пространство“. Пакетът за управление на Шенгенското пространство включва две предложения: 1. Проект за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген (2010/0312(NLE)) („предложение за създаване на механизъм […]

СВОБОДАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО Й

в светлината на решенията на Конституционния съд, Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по български дела през 2011 г.   (продължение от том ІІ)   Наталия Ангелова[1]     ЧАСТ ІІ. ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС   Решенията на СЕС от 17 ноември 2011 г. по делото Гайдаров, С‑430/10, и от 17 ноември 2011 г. по […]

СВОБОДАТА НА ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ КАТО ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МЕРКИТЕ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕТО Й

в светлината на решенията на Конституционния съд, Върховния административен съд и Съда на Европейския съюз по български дела през 2011г.   Наталия Ангелова   Въведение   Проблемите, свързани със свободното движение на българските граждани в рамките на Европейския съюз, следва да се разглеждат в контекста на целта дефинирана в чл. 3 § 2 от Договора […]

ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Решение на Съда на ЕС по дело C-407/09, Комисия/Гърция Антония Ангелова* Въведение На 31 март 2011 г. с Решение по дело Европейска Комисия/Република Гърция (C-407/09)[1] Съдът на Европейския съюз осъди Република Гърция да заплати еднократна глоба в размер на три милиона евро за неизпълнение на негово предходно решение (дело C-26/07)[2], установяващо неизпълнение на задължението на […]