Category archives for Свобода на установяване и на предоставяне на услуги

Понятието за действителен притежател на дохода в актуалната практика на Съда на Европейския съюз

Решения от 26 февруари 2019 година по съединени дела C‑115/16, С-118/16, С-119/16 и C‑229/16, ECLI:EU:C:2019:134 и по съединени дела C‑116/16 и C‑117/16, ECLI:EU:C:2019:135   Тодор Тодоров[1]     Въведение: Понятието „действителен притежател на дохода“ или „бенефициер“.   Въпросът за евентуалната колизия между правото на Европейския съюз и законодателството на отделните държави членки е бил поставян...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

Regulating ‘Geo-blocking‘ in Europe – a most Un-European thing?

Bojana Vitanova[1]     Introduction It is 2018 and crossing physical borders in Europe nowadays is easier than crossing them in the digital world. As Reiner Schulze observes, ‘European solutions, which consider the conditions and potential of the Digital Internal Market (or as the European Commission refers to it – the ‘Digital Internal Market’), are...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДИРЕКТИВАТА БОЛКЕСТЕЙН И ПЪРВИЧНОТО ПРАВО НА ЕС

(Решение на Съда на ЕС в дело С-593/13, Rina Services и др.) Кристина Сиракова [1]  I. Въведение Директива 2006/123/EO[2](наричана по-нататък „директивата“) е един от най-спорните европейски законодателни актове, чието приеманепрез 2006 г.бе съпроводено с множество граждански протести в няколко държави членки на ЕС.[3]Наричат я „директивата Болкестейн“ на името на бившия еврокомисар за вътрешния пазар Фриц Болкестейн....

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN DER BOLKESTEIN-RICHTLINIE UND DEM PRIMÄRRECHT

 (EuGH,Rs. С-593/13, Rina Services и. a.) Kristina Sirakova Die Autorinführt in die Problematik ein, indem sie die Entstehungsgeschichte derumstrittenen Richtlinie2006/123/EG (Dienstleistungsrichtlinie) schildert. Diese stand in einigen EU Mitgliedstaaten unter harter Kritik, insbesondere weil ihre ursprüngliche Fassung das Herkunftslandprinzip vorsah. Im Laufe der Verhandlungen wurde dieses jedoch aufgegeben und durch einen neuen Art. 16 erstezt, der...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

HAS EU CITIZENSHIP REACHED BULGARIA? A CRITICAL OVERVIEW OF NATIONAL LEGISLATION AND CASE LAW

PART I Dr. Alexander Kornezov[1]     Introduction Union citizenship has been described as destined to become the “fundamental status of nationals of the Member States”.[2] It stands at the crossroads between integration and constitutionalism. As such, it has for a long time been the focus of heated academic debate. It has been argued that...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

СВОБОДА НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ЗДРАВНИ УСЛУГИ

Решение по дело С‑255/09 Комисия /Португалия   Представеният казус се вписва в една дълга поредица от дела, в които Съдът на ЕС, като тълкува разпоредбите на първичното право относно свободното предоставяне на услуги, очертава пределите на правото на държавите членки да ограничават трансграничното ползване на здравни услуги на европейския вътрешен пазар. Благодарение на значителната съдебна […]

СВОБОДА НА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ ПРОГРАМИ

Решение по съединени дела С‑244/10 и С‑245/10 Mesopotamia Broadcast A/S METV и Roj ТV A/S/ Bundesrepublik Deutschland   В решението си от 22 септември 2011 г. Съдът се произнася по обхвата на условието, предвидено в член 22а от Директива 89/552/ЕИО на Съвета (известна като Директива „Телевизия без граници“)[1], според което телевизионните предавания, излъчвани от територията на държава […]

НАЙ-НОВА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСИТЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ

Решения на Съда на ЕС по дела С‑359/09, С‑118/09 и С‑565/08   Миглена Пенева[1]   Въведение С три нови свои решения, произнесени през 2011 година, Съдът на ЕС постави на разглеждане някои важни въпроси, свързани с упражняването на адвокатската професия извън пределите на държавата членка, в която е получена адвокатската правоспособност. Две от тях са...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ТЕЛЕВИЗИОННИТЕ ПРАВА ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ В КОНТЕКСТА НА СВОБОДНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ И НА ПРАВОТО В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Решения на Съда на ЕС по дела С-403/08, Football Association Premier League и C-428/08, Monsanto Technology Деян Русанов [1]   Въведение Европейският съюз е основан върху идеята за икономическа общност. Съюзът придобива конкретно политическо измерение с договора от Маастрихт, което продължава да се развива и до днес. Въпреки че икономическият аспект на Съюза датира от...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ПРАВО НА ЛЕЧЕНИЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕГО

Аглика Адамова [1] [2]   І. За проблема, значението му и целта на изложението Свободното движение на хора и услуги е едно от основните достижения на Европейския съюз и крайъгълен камък на европейското право. Не толкова известно в България е, че с този принцип е тясно свързана и възможността за лечение в друга държава-членка на...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

ИЗИСКВАНЕТО ЗА ГРАЖДАНСТВО, КАТО УСЛОВИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ПРОФЕСИЯТА НОТАРИУС, Е НЕСЪВМЕСТИМО СЪС СВОБОДАТА НА УСТАНОВЯВАНЕ

Дело С‑47/08 (Комисия/Белгия), дело С‑50/08 (Комисия/Франция), дело С‑51/08 (Комисия/Люксембург), дело С‑52/08 (Комисия/Португалия), дело С‑53/08 (Комисия/Австрия), дело С‑54/08 (Комисия/Германия), и дело С‑62/08 (Комисия/Гърция)   Мая Илиева[1]   ВЪВЕДЕНИЕ На 24 май т.г. Съдът на Европейския съюз обяви решенията си по седем дела, чийто основен предмет е упражняването на професията нотариус в държавите членки на Съюза в...

За да влезете в системата кликнете ТУК

За да се регистрирате следвайте стъпките и извършете плащането с банкова карта ТУК

БОРБА С НАРКОТУРИЗМА – РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО C-137/09, JOSEMANS

 Свободно предостовяне на услуги – Свободно движение на стоки – Принцип на недопускане на дискрименация – Мярка, приета от местен публичен орган, която позволява достъп до кофишопове (‘coffee-shops’) единствено на местни за Нидерландия лица – Търговия с т.нар. “леки” наркотици –  Търговия с безалкохолни напитки и храни – Цел за борба с наркотуризма и свързаното […]

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ – РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО C-119/09, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE

Свободно предоставяне на услуги – Директива 2006/123/ЕО – Член 24 – Недопускане на всички общи забрани на търговски съобщения на регулираните профисии – Професия експерт-счетоводител – Забрана за установяване на контакт с потенциални клиенти   На 5 април 2011 година Съдът (голям състав) постанови решение по дело Société fiduciaire nationale d’expertise comptable, C-119/09, в областта […]