Category archives for Процесуално право

ДЕСЕТ ГОДИНИ ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ – КРИТИЧЕН ПРЕГЛЕД И РАВНОСМЕТКА

Александър Корнезов[1]       I.Въведение Ако цифрите можеха да говорят, те най- вероятно щяха да ни разкажат забележителна история. След кратък първоначален период на относителна срамежливост, българските съдилища се превърнаха в едни от най-активните юрисдикции от Централна и Източна Европа по брой преюдициални запитвания. Дори да оставим цифрите настрана, качеството на български преюдициални запитвания […]

РЕШЕНИЯТА НА СЕС ПО КАЗУСА „ОГНЯНОВ“ – ДВЕ СТЪПКИ НАПРЕД

Решения на Съда на ЕС от 8 ноември 2016г. по дело С-554/14 и от 5 юли 2016г. по дело С-614/14   Елица Василева [1]     І. Въведение През 2014 г. до Съда на Европейския съюз (СЕС) бяха отправени две преюдициални запитвания, по които Съдът излезе с решения през изминалата 2016 година. Едновременното запознаване с […]

ОБОСНОВАНО ПОДОЗРЕНИЕ ИЛИ „ВИНОВЕН ДО ДОКАЗВАНЕ НА ПРОТИВНОТО”

Решение на Съда на ЕС (четвърти състав) от 27 октомври 2016 година по дело C‑439/16, Milev   Мирослава Чифчиева[1]      I. Въведение По отправено преюдициално запитване от Специализирания наказателен съд в Република България Съдът на Европейския съюз (СЕС) постанови на 27 октомври 2016 г. по реда на спешното производство[2] решението си по делото Милев, свързано с […]

СЪДЪТ НА ЕС ОСТАВЯ БЕЗ ОТГОВОР ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АССГ ПОРАДИ ПОСЛЕДВАЩО ОТПАДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ОТМЯНА ОТ ВАС В ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО НА СВЪРЗАН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

(Решение на Съда по дело C‑180/12, Стоилов)     Решението на Съда на ЕС от 24 октомври 2013 г. е постановено в производство по отправяне на преюдициално запитване по реда на член 267 ДФЕС от Административен съд София-град (АССГ). Запитването е отправено в рамките на спор меду „Стоилов и Ко“ ЕООД (наричано по-нататък „Стоилов и Ко“) и началника на Митница […]

НЕПРИЛОЖИМОСТ НА РЕГЛАМЕНТ БРЮКСЕЛ I В ОХРАНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО С ПРЕДМЕТ РАЗРЕШАВАНЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ НЕДВИЖИМ ИМОТ ОТ СТРАНА НА ОГРАНИЧЕНО ЗАПРЕТЕНО ЛИЦЕ

(Решение от 3 октомври 2013 г. по дело Schneider, C-386/12)     С определение от 29 юни 2012 г. Софийски градски съд отправя преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз, с което иска да установи дали член 22, точка 1 от Регламент № 44/2001[1] е приложим единствено към искови производства, които имат за предмет вещни […]

В ТЪРСЕНЕ НА БАЛАНС МЕЖДУ ПРИНЦИПА ЗА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

Ваня Илиева[1]     I. Въведение Преди влизането в сила на Договора от Лисабон, ролята на Съда на ЕС в областта на правото на убежище беше значително ограничена, но след промените в архитектурата на Европейския съюз през 2009 г. се забелязва засилен интерес от националните юрисдикции и увеличаване на производствата по член 267 от Договора за функционирането […]

БЪЛГАРСКАТА СЪДЕБНА ПРАКТИКА В ОБЛАСТТА НА СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Емилия Василева[1]      I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Правното основание за развитие на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси е разпоредбата на чл. 81, § 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз /ДФЕС/. II. ЦЕЛ НА СЪДЕБНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ГРАЖДАНСКОПРАВНИ ВЪПРОСИ: След влизането в сила на Договора от Амстердам европейското пространство на правосъдие като част от […]

ПОДСЪДНОСТТА ПО АПК СРЕЩУ ЗАЩИТАТА НА МАТЕРИАЛНИ ПРАВА, КОИТО ПРОИЗТИЧАТ ОТ ПРАВОТО НА ЕС

(Решение по дело С-93/12, Агроконсултинг) Аглика Адамова[1]   І. Въведение 1. Общата селскостопанска политика на ЕС предвижда редица материални права за българските земеделски производители. Сред най-важните за тях са правата на директни плащания, които в Република България се оторизират от Държавен фонд „Земеделие” /ДФЗ/, в лицето на компетентни по закон органи от неговата структура. Разрешаването […]

АКТИВНАТА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ПО ЧЛ. 263 (4) ДФЕС

Христо Михайлов *     Въведение От дълго време проблемите, свързани с правните средства за защита на физическите и юридическите лица срещу актове на Европейския съюз (ЕС), вълнуват правната общност, превръщайки се в един от най-дискусионните въпроси от правото на ЕС. Първоначално в чл. 173, ал. 2 от Договора за Европейската икономическа общност (ДЕИО) е […]

КОМЕНТАР НА ИЗМЕНЕНИЯТА В УСТАВА НА СЪДА НА ЕС И НА НОВИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН ПРАВИЛНИК НА СЪДА [1]

Доц. д.ю.н. Атанас Семов[2]     ТРИ ГОДИНИ след влизането в сила на Лисабонския договор (1 декември 2013 г.) частично бе осъществена и предвидената с него (в чл. 281 ДФЕС) възможност за изменяне на Устава на Съда на ЕС – сам по себе си първичен източник на Правото на ЕС. Измененията бяха въведени със законодателен […]

СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ИСК ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ ОТМЯНА НА ПОЛЕТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ПРАВО

(Решение по дело C-139/11, Cuadrench Moré)   Г-н Cuadrench Moré закупува от компанията KLM самолетен билет за полет от Шанхай до Барселона, предвиден за 20 декември 2005 г. Тъй като този полет е отменен, г-н Cuadrench Moré е принуден да пътува на следващия ден с друга компания, през Мюнхен. Три години по-късно г-н Moré предявява […]

“ЮРИСДИЦКИЯ” ЛИ Е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 267 ДФЕС?

(Решение на Съда на ЕС по дело С-394/11, Белов)   Деян Русанов[1]   Въведение  Европейският съюз отдавна не е единствено икономически съюз. Той е израз на по-дълбока политическа интеграция, от която могат да се възползват в още по-голяма степен неговите граждани. Така съгласно чл. 18 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) „се забранява […]

ВЗАИМНОТО ДОПЪЛВАНЕ МЕЖДУ ЖАЛБАТА ЗА ОТМЯНА, ПОДАДЕНА ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА И ПРЕЮДИЦИАЛНОТО ЗАПИТВАНЕ ЗА ПРЕЦЕНКА НА ВАЛИДНОСТТА НА АКТ НА ЕС ПРЕДИ И СЛЕД ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН И ПОДОБРЯВАНЕТО НА ДОСТЪПА ДО ПРАВОСЪДИЕ

Оправдано ли е (все още) да се говори за „петното в пейзажа на правото на [ЕС], в което се е превърнала съдебната практика по допустимостта“ ? [1]   Атанас Попов[2]   Въведение 1. Г-н Марк Йегернаписа преди време в често цитирана и коментирана статия, че: „допустимостта на преюдициално запитване за преценка на валидността зависи от […]

ZUR RECHTSPRECHUNGSAUFGABE DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN UNION*

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas von Danwitz, D.I.A.P. (ENA, Paris), Richter am Gerichtshof der Europäischen Union, Luxemburg    I. Aufgaben des Gerichtshofes II. Wege zur Rechtseinheit III. Grenzen der Rechtseinheit IV. „In Vielfalt geeint“ – wie viel Rechtseinheit ist sinnvoll und notwendig?   Es ist Ehre und Freude zugleich, für die Zeitschrift „Evropeiski praven pregled“ […]

ЮРИСТКОНСУЛТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕДСТАВЛЯВА СТРАНА ПРЕД СЪДА НА ЕС

Решение от 6 септември 2012 г., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Комисия и Република Полша/Комисия, C‑422/11 P и C‑423/11 P Съгласно член 19, първа, трета и четвърта алинея от Статута на Съда, който се прилага за Общия съд по силата на член 53 от същия статут, държавите членки и институциите на Съюза се представляват пред Съда от представител, който може да бъде […]

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ВАРНА ОТТЕГЛИ ПРЕЮДИЦИАЛНОТО СИ ЗАПИТВАНЕ ПО ДЕЛО С 298/11

Определение от 9 юли 2012 г. по дело С‑298/11, Добруджанска петролна компания Дело C‑298/11 е образувано по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Административен съд Варна с акт от 13 май 2011 г., постъпил в Съда на 14 юни 2011 г., в рамките на производство по дело, заведено от „Добруджанска петролна компания“ АД срещу Директора на дирекция „Обжалване и […]

СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОСНОВАНИЕ ОТПРАВЕНО ПО ДРУГО ДЕЛО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ

д-р Александър Корнезов[1]   Вместо въведение В българската съдебна практика понастоящем с особена острота се поставя въпросът дали националният съд може да спре производството, без сам да отправи преюдициално запитване, на основание че Съдът на ЕС е сезиран с отправено в друго дело преюдициално запитване относно тълкуването или валидността на приложим по делото закон. Както […]

ГЛОБИ ЗА ГЪРЦИЯ И ИТАЛИЯ ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ

Дела С-407/09, Комисия/Гърция и С-496/09, Комисия/Италия   С решение от 18 юли 2007 г. по дело Комисия/Гърция (C‑26/07), Съдът на ЕС е постановил, че като не е приела в определения срок законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно обезщетението на жертвите на престъпления[1], Република Гърция не е […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА ГЛОБАТА, НАЛОЖЕНА НА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА ЗА НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ЕС : СЪДЪТ НА ЕС ПРЕД ДИЛЕМА

д-р Александър Корнезов *   Въведение   Един от начините за установяване на нарушение на правото на ЕС от държава-членка е по реда на производството по член 258 ДФЕС. Това производство няма за цел да накаже неизправната държава за извършеното от нея нарушение, а да го констатира с влязло в сила съдебно решение и да […]