Category archives for Производство за неизпълнение

Проблемите с върховенството на правото в Полша и рискът от значителна и непоправима вреда за правовия ред в Европейския съюз

Определение на заместник-председателя на Съда от 27 октомври 2021 г., Комисия/Полша, C‑204/21 R   Съдът на Европейския съюз, с определение от 27 октомври 2021 г. на заместник-председателя си, прие налагането на поисканата от Европейската комисия дневна имуществена санкция на Полша в размер на 1 000 000 евро, на основание чл. 279 ДФЕС[1]. Това е временна мярка до […]

Дело C-145/14, Европейска комисия/Република България

Искания Европейската комисия счита, че Съдът следва да установи: Република България не е изпълнила задълженията си, съгласно член 14 от Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци, тъй като не е предприела необходимите мерки, за да гарантира, че съществуващите в страната депа могат да продължат да действат от 16 […]

Дело C-141/14, Европейска комисия/Република България

Искания Европейската комисия счита, че Съдът следва да установи: Тъй като не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места в специалната защитена зона „Калиакра“, Република България не е класифицирала като специална защитена зона най-подходящите по брой и площ територии с оглед опазването на биологичните видове по приложение І от Директива 2009/147/ЕО и на редовно […]

Дело C-376/13, Европейска комисия/Република България

  Искания Европейската комисия счита, че Съдът следва: –           да установи, че като ограничава съгласно § 5а, алинеи 1 и 2 от ПЗР на Закона за електронните съобщения (ЗЕС) до две броя на предприятията, на които може да бъде предоставен радиочестотен спектър за наземно цифрово радиоразпръскване и на които се издава разрешение да предоставят съответната […]