Category archives for Околна среда

Борбата срещу климатичните промени като основно човешко право, гарантирано от Конституцията

Решение на Федералния конституционен съд на Германия от 24 март 2021г.   Борбата срещу климатичните промени представлява ли основно човешко право, гарантирано от германската Конституция (Grundgesetz), и могат ли гражданите да се позовават на него, за да искат обявяването за противоконституционен на законодателен акт, който не е съобразен с изискванията за борба с климатичните промени? […]

БЪЛГАРИЯ Е НАРУШИЛА СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СИЛАТА НА ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС ОТНОСНО КЛАСИФИЦИРАНЕТО НА СПЕЦИАЛНАТА ЗАЩИТЕНА ЗОНА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В РАЙОНА НА КАЛИАКРА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-141/14, Комисия/България)   На 24 март 2014 г. Комисията предявява искова молба срещу България, с която иска от Съда да установи, че: –        като не е включила изцяло териториите на орнитологично важните места („ОВМ“) в специалната защитена зона („СЗЗ“) в района на Калиакра, България не е класифицирала като СЗЗ […]

СЪДЪТ НА ЕС УСТАНОВИ НАРУШЕНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ДЕПАТА ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, КОИТО НЕ ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС

(Решение от 16 юли 2015 г. по дело С-145/14, Комисия/България)     С Решение от 16 юли 2015 г. Съдът на ЕС установи, че България не е предприела необходимите мерки, така че съществуващите в страната депа за неопасни отпадъци да продължат да действат от 16 юли 2009 г. нататък само ако отговарят на изискванията на […]

БЪЛГАРИЯ Е НАРУШИЛА РЕДИЦА СВОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТНОСНО КЛАСИФИЦИРАНЕТО И ОДОБРЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ В РАЙОНА НА КАЛИАКРА

(Заключение на генерален адвокат Kokott по дело С-141/14, Комисия/България)     Комисията е предявила иск, с който иска Съдът да установи, че България не е изпълнила определени задължения, произтичащи от Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (Директивата за птиците), от Директива 92/43/ЕИО на […]

ОБЩЕСТВЕНИЯ ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-279/12, Fish Legal и г‑жа Shirley)   Директива  2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда – Понятие за “публична власт”   На 19 декември 2013г. Съдът ( в голям състав) постановява решението си по дело С-279/13, в […]

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО МИНИМАЛНО ИЗИСКУЕМИ ПРИНЦИПИ ПРИ ПРОУЧВАНЕТО И ДОБИВА НА ВЪГЛЕВОДОРОДИ (КАТО НАПРИМЕР ШИСТОВ ГАЗ) С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ХИДРАВЛИЧНО РАЗБИВАНЕ С ГОЛЕМИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА

(2014/70/ЕС от 22 януари 2014 г.)   Препоръката има за цел осигуряване на подходящи предпазни мерки за опазване на околната среда и климата във връзка с технологията за т. нар. „фракинг“ – хидравлично разбиване с големи водни количества, използвана по-специално при дейности във връзка с шистовия газ[1]. Някои екологични аспекти на тази технология не са […]

СЪВМЕСТИМОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ С МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО — ДОКОЛКО И ДОКЪДЕ ЦЕЛТА ОПРАВДАВА СРЕДСТВАТА?

(Решение на Съда на Европейския Съюз (голям състав), 21 декември 2011 година по дело С–366/10, Air Transport Association of America) Женя Григорова[1]   Въведение   Отдавнашната цел на външната дипломация на ЕС в сферата на борбата с глобалното затопляне е сключването на международен договор (hard law), с който всички договарящи страни се задължават за конкретни […]

ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВЪПРОСИ НА ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Решение по дело C-240/09, Lesoochranárskezoskupenie   Нанчо Нанчев*   Въведение През 1998 г. в гр. Орхус (Дания) е приета изготвената от Европейската икономическа комисия на ООН Конвенция за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда. Конвенцията влиза в сила през 2001 […]