Category archives for Обществени поръчки и концесии

Условия за прилагане на изключението по Директива 2014/24/ЕС, позволяващо да се възложи обществена поръчка с предмет услуги за превоз на пациенти с линейка без обявяване на процедура

Решение от 21 март 2019 г., Falck Rettungsdienste и Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия, в рамките на спор между Falck Rettungsdienste GmbH и Falck A/S, Stadt Soligen (град Солинген, Германия) във връзка с прякото възлагане на обществена поръчка „Услуги за спешна […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ РАЗПОЛАГА С ШИРОКО ПРАВО НА ПРЕЦЕНКА ОТНОСНО ФАКТОРИТЕ, ВЗЕТИ ПРЕДВИД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗЛАГАТЕЛНА ПРОЦЕДУРА

(Решение на Общия съд по дело Т-722/14, Prima/Комисия) Решението на Общия съд е постановено по жалба за отмяна на решение на Комисията, с което тя отхвърля офертата на жалбоподателя в рамките на процедурата за възлагане на обществена поръчка PO/2013 13/SOF относно подкрепа за представителството на Комисията в България за организиране на публични мероприятия. Жалбодателят „ПРИМА […]

(НЕ)ОБЖАЛВАЕМОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ

 Златина Данчева[1]   Същност на проблема В съответствие с чл. 20, ал. 3 от новия ЗОП[2] обществените поръчки за строителство на стойност от 50 000 до 270 000 лева без ДДС, както и поръчките за доставки и услуги /с изключение на услугите по приложение № 2 от ЗОП/ на стойност от 30 000 до 70 000 лева без ДДС […]

КОДИФИКАЦИЯТА НА IN-HOUSE ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДИРЕКТИВА 2014/24/ЕС ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА УСТАНОВЕНАТА ПРАКТИКА НА СЪДА НА ЕС

(Преглед на основните Решения на СЕС в областта)  Ивайло Димитров[1]   I.Въведение На 26 февруари 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директива 2014/24/ЕС[2] и Директива 2014/25/ЕС[3], които отмениха съответно Директиви 2004/18/ЕО и 2004/17/ЕО и преуредиха европейската регламентация на обществените поръчки. В идентични текстове на чл. 12 на Директива 2014/24/ЕС и чл. 28 Директива 2014/25/ЕС […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННОТО ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Предложението[1] се вписва в цялостната стратегия на ЕС за преминаване към електронна публична администрация и в частност създаването на ефективна правна рамка за електронните обществени поръчки. През декември 2012 г. Комисията предложи проект за модернизиране на законодателството в сферата на обществените поръчки, като една от неговите основни цели е именно да се ускори […]

КРИТЕРИИ ЗА РАЗГРАНИЧАВАНЕ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГИ И КОНЦЕСИЯТА ЗА УСЛУГИ

Решение по дело С-348/10 Norma-ASIA, DekomSIA/Latgalesplānošanasreģions, правоприемник на Ludzasnovadadome[1]   Разглежданото решение е образувано по преюдициално запитване относно тълкуването на член 1, параграф 3, буква б) от Директива 2004/17/ЕО[2] и на член 2г, параграф 1, буква б) от Директива 92/13/ЕИО[3]. В главното производство Областният съвет на гр. Ludza възлага на Ludzas autotransporta uzņēmums SIA обществена […]

РЕФОРМА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИТЕ

Публичните органи в ЕС изразходват всяка година 18 % от БВП за стоки, услуги и строителни работи. За 2009 г. тези разходи представляват над 2 трилиона евро, от които 1/5 подлежат на прилагане на процедурите за обществени поръчки, залегнали в европейското законодателство. Реформата на законодателството в областта на обществените поръчки е едно от дванадесетте приоритетни действия, […]