Category archives for Съд на ЕС

Механизмът за уреждане на спорове между инвеститори и държави, предвиден от Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Канада (CETA), е съвместим с правото на Съюза

Становище 1/17 от 30 април 2019 г.   На 30 октомври 2016 г. Канада, от една страна, и Европейският съюз и неговите държави членки, от друга страна, подписват споразумение за свободна търговия — Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (наричано по-нататък „CETA“). Частта от CETA, която е посветена на инвестициите, включва по-специално установяване на механизъм за […]

Условия за прилагане на изключението по Директива 2014/24/ЕС, позволяващо да се възложи обществена поръчка с предмет услуги за превоз на пациенти с линейка без обявяване на процедура

Решение от 21 март 2019 г., Falck Rettungsdienste и Falck, C‑465/17, EU:C:2019:234   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Oberlandesgericht Düsseldorf (Върховен областен съд Дюселдорф, Германия, в рамките на спор между Falck Rettungsdienste GmbH и Falck A/S, Stadt Soligen (град Солинген, Германия) във връзка с прякото възлагане на обществена поръчка „Услуги за спешна […]

Обявяването за нищожни по силата на национален закон с обратно действие на всички договори за кредит, сключени с чуждестранни кредитори без разрешение за предоставяне на кредитни услуги, противоречи на правото на ЕС

Решение от 14 февруари 2019 г., Milivojević, C‑630/17, EU:C:2019:123   Преюдициалното запитване е отправено от общински съд Риека (Хърватия) в рамките на спор между г‑жа Anica Milivojević и Raiffeisenbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg eGen (австрийско дружество, наричано по-нататък „Raiffeisenbank“), предмет на който е предявеният от г‑жа Milivojević иск за обявяване на нищожността на сключен с Raiffeisenbank договор […]

Правото на ЕС не задължава да се възобнови наказателното производство вследствие на установено нарушение на Хартата на основните права, независимо че такава възможност е предвидена в националното право при нарушение на правата, гарантирани с ЕКПЧ

Решение от 24 октомври 2018 г., XC и др., C‑234/17, EU:C:2018:853   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния съд на Австрия в рамките на производство по молба за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси, образувано пред австрийските съдебни власти по искане на прокуратурата на кантон Сен Гален, Швейцария в рамките на разследване срещу ZA, YB и […]

Съдът отмени присъдено от Общия съд обезщетение за вреди за разходите за поддържане на банкова гаранция от предприятие в рамките на прекомерна продължителност на производството по обжалване на решение на Комисията пред Общия съд

Решение от 13 декември 2018 г., Съюз на Европейския съюз / Gascogne Sack Deutschland и Gascogne, C-138/17 P и C-146/17 P, EU:C:2018:1013   Производството по съединени дела C-138/17 P и C-146/17 P е образувано по две жалби, първата от които е подадена от Европейския съюз, представляван от Съда на Европейския съюз (ответник в първоинстанционното производство), […]

Нови правила за допускане на жалби срещу актове на Общия съд по дела, преминали двоен контрол

Съгласно измененията на Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз и Процедурния правилник на Съда, които влизат в сила на 1 май 2019г.[1], жалби срещу актовете на Общия съд ще се допускат, изцяло или частично за разглеждане, само ако повдигат въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза. Във връзка […]

НАЙ-ВАЖНИТЕ РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕС ЗА 2018 ГОДИНА

През 2018 година Съдът и Общият съд постановиха общо 1760 дела. Те допринесоха за развитието на правото в различни области. Редакторският екип представя кратка селекция от най-важните решение за 2018 г., групирани по области. Трудово право Работникът не губи автоматично правото си на платен годишен отпуск поради това, че не е поискал неговото ползване, освен […]

Задължението по българското право етажните собственици да плащат сметки за парно независимо, че не го използват в апартамента си, не противоречи на правото на ЕС

Заключение на Генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 30 април 2019 година по съединени дела C‑708/17 и C‑725/17, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с/у Димитрова и „Топлофикация София“ ЕАД с/у Димитров, ECLI:EU:C:2019:333     Заключението на Генералния адвокат е представено по дело, образувано по две преюдициални запитвания от Районен съд Асеновград и Софийски районен съд, с които […]

Определяне на компетентния съд по Регламент № 1215/2012 да разгледа иск от етажна собственост за плащане на вноски за поддръжка на сграда срещу ответник с местоживеене в друга държава членка

Заключение на генералния адвокат J. Kokott представено на 31 януари 2019 година по дело, C‑25/18, Кер   Делото е образувано по преюдициално запитванe от Окръжен съд Благоевград (България) в рамките на спор между г-н Кер, който е управител на етажна собственост в сграда с местонахождение в град Банско (България) и двама собственици на имот в сградата — г‑н […]

Директива 2014/41 задължава да се предвидят в националното право мерки за защита срещу незаконосъобразни процесуално-следствени действия по събиране на доказателства в рамките на съдебното производство

Заключение на генералния адвокат Bot по дело Гаванозов, C‑324/17, EU:C:2019:312   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу г-н Иван Гавазанов за ръководене на организирана престъпна група, включваща още три лица, поставила си за цел да избегне установяването и плащането на данък върху добавената стойност (ДДС) чрез […]

Член 267 ДФЕС и член 47 от Хартата не допускат ограничения на правото на национална юрисдикция да отправи преюдициално запитване до Съда или да изчака неговия отговор при произнасяне по законността на решение за задържане под стража

Определение от 12 февруари 2019 г., RH, C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу RH във връзка с продължаването на неговото задържане под стража и се отнася до тълкуването на член 267 ДФЕС, член 47, първа и втора алинея от Хартата на основните […]

Санкция за недеклариран внос/износ на пари в брой в ЕС, която предвижда едновременното отнемане на парите и налагането на наказание лишаване от свобода до пет години или глоба в размер на една пета от недекларираната парична сума в брой, не съответства на правото на ЕС

Определение от 30 януари 2019 г., C‑335/18 и C‑336/18, непубликувано, EU:C:2019:92   За общо разглеждане са съединени преюдициални запитвания от Софийски градски съд (СГС) (България) и Апелативен съд София (България). Запитванията са представени в хода на наказателни производства, образувани срещу AK и EP поради неизпълнение на задължението за деклариране на парични средства, пренасяни през българската […]

Правото на ЕС допуска в рамките на наказателно производство за измами с ДДС да се изключат от доказателствения материал събраните чрез специални разузнавателни средства доказателства, за които не е издадено надлежно разрешение от компетентен съдебен орган

Решение от 17 януари 2019 г., Дзивев и др., C‑310/16, EU:C:2019:30   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу г-н Дзивев и други лица за ръководенето и участието в организирана престъпна група за извършване на измами с данъка върху добавената стойност (ДДС). За да бъдат събрани доказателства […]

Директива 2001/29/ЕО не допуска вкусът на хранителен продукт да се ползва с авторскоправна закрила

Решение от 13 ноември 2018 г., Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Апелативен съд, Арнем-Люварден, Нидерландия) в рамките на спор между Levola Hengelo BV (наричано по-нататък „Levola“) и Smilde Foods BV (наричано по-нататък „Smilde“) във връзка с твърдения, че Smilde е нарушило правата на интелектуална […]

Членове 18 ДФЕС и 21 ДФЕС задължават държава членка да откаже молба за екстрадиция от трета държава с цел изпълнението на наказание лишаване от свобода на гражданин на ЕС от друга държава членка, ако такъв отказ е предвиден за нейните граждани

Решение от 13 ноември 2018 г., Raugevicius, C‑247/17, EU:C:2018:898   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Korkein oikeus (Върховен съд, Финландия) във връзка с молба за екстрадиция, изпратена от руските до финландските власти, по отношение на г‑н Denis Raugevicius, с литовско и руско гражданство, с оглед изпълнението на наказание лишаване от свобода.   Запитването […]

Правото на ЕС не допуска национална уредба, която предвижда възможност да се разпореди на възложител по договор за строителни работи от тази държава членка да спре плащанията към своя съдоговорител от друга държава членка, с цел обезпечение на евентуална глоба

Решение от 13 ноември 2018 г., Čepelnik, C‑33/17, EU:C:2018:896   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване, отправено на основание член 267 ДФЕС от Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk (Районен съд Блайбург, Австрия) в рамките на спор между Čepelnik d.o.o. и г‑н Michael Vavti относно плащането на сумата от 5 000 EUR, която то иска от последния в изпълнение на […]

Критерии за допустимост на жалба срещу решение на Комисията, с която се установява невъзможност за възстановяване на неправомерна държавна помощ по национална схема за данъчни облекчения, подадена от конкуренти на получателите на тази помощ

Уточнение на критериите за допустимост по чл. член 263, четвърта алинея от ДФЕС.   Решение от 6 ноември 2018 г., Scuola Elementare Maria Montessori/Комисия и Комисия/Scuola Elementare Maria Montessori и Ferracci, C‑622/16 P—C‑624/16 P, EU:C:2018:873   Решението на Съда е постановено в производство по жалба срещу решение на Общия съд на основание член 56 от Статута на Съда […]

Франция е нарушила правото на ЕС поради неотправяне на преюдициално запитване от национална юрисдикция, действаща като последна инстанция

Решение от 4 октомври 2018 г., Комисия/Франция (Précompte mobilier), C‑416/17, EU:C:2018:811   В решението си от 2011г. Accor[1] Съдът е приел, че разликата в третирането между дивидентите, разпределяни от местно дъщерно дружество и разпределяните от чуждестранно дъщерно дружество, е в противоречие с правото на Съюза и че френският механизъм за предотвратяване на икономическото двойно данъчно облагане […]

Правото на ЕС допуска национално право, според което периодът на ползване на родителски отпуск не може да бъде приравнен на действително полагане на труд при изчисляването на годишния платен отпуск

Решение от 4 октомври 2018 г., Dicu, C‑12/17, EU:C:2018:799   Преюдициалното запитване е отправено от Curtea de Apel Cluj (Апелативен съд Клуж, Румъния) в рамките на спор между г‑жа Maria Dicu, която е магистрат в Tribunalul Botoșani (Окръжен съд Ботошани) в Румъния и Tribunalul Botoșani и Ministerul Justitiției (Министерство на правосъдието) относно правото да г-жа Dicu […]

Пускането на пазара на SIM-карти с предварително активирани платени услуги без да са информирани потребителите за това, представлява агресивна нелоялна търговска практика

 Решение от 13 септември 2018 г., Wind Tre и Vodafone Italia, C‑54/17 и C‑55/17, EU:C:2018:710   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от от Consiglio di Stato (Държавен съвет, Италия) в рамките на два спора между, по дело C‑54/17, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Орган за защита на конкуренцията и пазара, Италия, […]

При отмяна на полет пътникът има право да получи обратно цялата платена цена за билета, което може да включва и комисиона на продавача

Решение от 12 септември 2018 г., Harms, C‑601/17, EU:C:2018:702   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Amtsgericht Hamburg (Районен съд Хамбург, Германия), в рамките спор, страни по който са г‑н и г‑жа Harms и четирите им деца и Vueling Airlines SA по повод възстановяването на цената на билети, закупени посредством посредника Opodo Ltd. […]

Обхват на задължението на Службата на ЕС по интелектуална собственост да вземе предвид предходната си практика

Решение от 28 юни 2018 г., EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509   Производството по Съда е образувано по жалба на основание член 56 от Статута на Съда на Европейския съюз от Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) срещу решение на Общия съд на Европейския съюз от 9 септември 2016 г., Puma/EUIPO — Gemma Group (изображение на скачаща котка) (T‑159/15, наричано по-нататък […]

Обхват на задължението за защита на професионална тайна от националните органи за финансов надзор

Решение от 19 юни 2018 г., Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд, Германия), в рамките на спор между Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Федерална служба за надзор върху финансовите услуги, Германия) и г‑н Ewald Baumeister относно решението на тази служба да откаже достъп до някои документи, отнасящи се […]

Държавите членки могат да приемат решение за връщане на едно лице едновременно с решението си за отхвърляне на молбата му за международна закрила при условие, че всички правни последици от решението за връщане се спират до приключване на съдебното производство по обжалване на този отказ

Решение от 19 юни 2018 г., Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Conseil d’État (Държавен съвет, Белгия) с акт от 8 март 2016 г., постъпил в Съда на 31 март 2016 г., в рамките на спор между г‑н Sadikou Gnandi и белгийската държава относно законосъобразността на решение, с което се разпорежда той да напусне белгийската […]

Правото на ЕС допуска национална правна уредба, която предвижда различни условия за налагане на санкции за невнасянето на ДДС и невнасянето на удържан при източника данък

Решение от 2 май 2018 г., Scialdone, C‑574/15, EU:C:2018:295     Производството е образувано преюдициално запитване, отправено от Tribunale di Varese (Районен съд Варезе, Италия) в рамките на наказателно производство, образувано срещу г‑н Mauro Scialdone за това, че в качеството си на едноличен управител на дружество Siderlaghi Srl не е внесъл в определения от закона срок дължимия […]