Category archives for Европейски съвет

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: предварително споразумение относно бъдещия Европейски фонд за отбрана

Европейските институции постигнаха частично политическо споразумение на 20 февруари 2019 г. относно Европейския фонд за отбрана. Фондът с бюджет от 13 милиарда евро ще стимулира иновативната и конкурентоспособна отбранителна индустриална база и ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. За първи път в […]

ПРЕРАБОТЕНИЯТ РЕГЛАМЕНТ „БРЮКСЕЛ I” СЕ ПРИЛАГА ОТ 10 ЯНУАРИ 2015 Г.

 (Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)   Новите правила на преработения регламент имат за цел да улеснят предприятията и потребителите при решаване на трансгранични правни спорове. Очаква се това да доведе […]

ЕВРОПЕЙСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА СТАБИЛНОСТ НА ЕВРОТО

На 25 март 2011 г. Европейският съвет прие първо по рода си решение[1], с което се прави изменение в един от учредителните договори — Договора за функциониране на Европейския съюз. Изменението се осъществява по реда на въведената с Договора от Лисабон в член 48, пар. 6 ДЕС опростена процедура за преразглеждане на учредителните договори, съгласно […]