Category archives for Европейска комисия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА ЗА ЕДНОЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (COM(2014) 2012 FINAL)

На 9 април 2014 г. Европейската комисия прие предложение за Директива за едноличните дружества с ограничена отговорност. Общата му цел е улесняване на потенциалните учредители на дружества, и по-специално на малките и средните предприятия (МСП), да създават дружества в чужбина като се предоставят ефективни решения в областта на дружественото право. Твърде малък брой МСП (2 %) […]

Предложение за Регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

Целта на предложението е да се създаде Европейска прокуратура и да се определят нейните правомощия и процедури.[1]То се придружава от предложение[2] за реформа на Евроюст и допълва предишно законодателно предложение[3], в което са определени престъпленията и приложимите за тях санкции. Наказателното преследване на престъпления против бюджета на ЕС понастоящем е от изключителната компетентност на държавите […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННОТО ФАКТУРИРАНЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

    Предложението[1] се вписва в цялостната стратегия на ЕС за преминаване към електронна публична администрация и в частност създаването на ефективна правна рамка за електронните обществени поръчки. През декември 2012 г. Комисията предложи проект за модернизиране на законодателството в сферата на обществените поръчки, като една от неговите основни цели е именно да се ускори […]

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС

  Европейската комисия създаде през май 2013 г. уебсайт[1], който предлага лесноразбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и малките и средните предприятия (МСП) могат да получат достъп до финансиране от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции. Той позволява да се намират възможности за финансиране, съобразени с конкретните […]

ЕДИНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ В ПОДКРЕПА НА БАНКОВИЯ СЪЮЗ

Европейската комисия предложи регламент за Единен механизъм за преобразуване (ЕМП) в подкрепа на банковия съюз[1].ЕМП бе оповестен от Комисията още в съобщенията „Пътна карта за създаване на банков съюз“[2]и „Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз — начало на дебат на европейско равнище“[3]. Механизмът ще допълни Единния надзорен механизъм[4] (ЕНМ), чието задействане […]

ЧЕТВЪРТИЯТ ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ В ОБЛАСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

На 30 януари 2013 г. Европейската комисия представи Четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, съдържащ амбициозни мерки за постигане на по-добро качество и по-голям избор на железопътни услуги в Европа. Много от европейските железопътни пазари са в период на застой или спад, въпреки че всяка година огромни суми се инвестират от публичния сектор […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ОТНОСНО НАДЗОРА НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ

Предлагането на нехранителни продукти на вътрешният пазар е регулирано от секторно законодателство специфично за даден сектор или вид продукти. Секторното законодателство е допълнено от директивата за общата безопастност на продуктите, отнасяща се за продуктите за потребители, както и регламентът за взаимното признаване прилагащ се в случаите, когато даден продукт не е обект на европейски хармнонизирани […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА ОТКРИ ПРОЦЕДУРА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА С ГОСПОДСТВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ СРЕЩУ „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“

  На 3 декември 2012 г. Европейската Комисия откри официална процедура срещу „Български енергиен холдинг“. Това е първото антитръстово разследване на Генерална дирекция „Конкуренция“ срещу българско предприятие.Според съобщението за медиите[1], публикувано на сайта на Комисията,„Български енергиен холдинг“ („БЕХ“) е разследван за предполагаема злоупотреба с господстващото си положение на пазара за електрическа енергия на едро в […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : “АКТ ЗА ЕДИННИЯ ПАЗАР – ДВАНАДЕСЕТ ЛОСТА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА РАСТЕЖА И УКРЕПВАНЕ НА ДОВЕРИЕТО „ЗАЕДНО ЗА НОВ ТИП ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ“”

 (COM(2011) 206 окончателен от 13.04.2011)   Актът за единния пазар е съобщение на Комисията и не трябва да бъде бъркан с Единния европейски акт от 1986 г. « Акт за единния пазар » е названието на политическа инициатива формулираща приоритетите на ЕК относно развитието на единния пазар в навечерието на двадесетгодишнината от създаването му през 1992 г. […]

ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ

(COM(2011)315)   Законодателното предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно европейската стандартизация е едно от дванадесетте ключови приоритетни действия, посочени в съобщението на Комисията от 13 април 2011 г., озаглавено „Акт за единния пазар: дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“[1]. По това предложение вече е постигнато съгласие и се […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМСИЯ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННАТА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И УДОСТОВЕРИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ ПРИ ЕЛЕКТРОННИ ТРАНСАКЦИИ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР

(COM(2012)238)   Предложението за регламент от 4 юни 2012 г. е част от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа[1]като кокретната му цел е да засили доверието при използването на електронни транзакции на вътрешния пазар.Стремежът е да се увеличи ефективността на обществените и частните онлайн услуги, електронния бизнес и електронната търговия в ЕС. Законодателството, […]

НОВА АГЕНЦИЯ НА ЕС ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШИРОКОМАЩАБНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

Агенцията е създадена с регламент № 1077/2011 от 25 октомври 2011 г.Основната ѝ задача е да гарантира, че Визовата информационна система (ВИС) и Евродак (Европейската система за сравняване на дактилоскопични отпечатъци на лица, търсещи убежище) функционират денонощно без прекъсване. Агенцията ще започне да работи пълноценно от декември 2012 г. От 2013 г. тя ще управлява и Шенгенската информационна система от […]

РЕГЛАМЕНТ № 211/2011 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ОТНОСНО ГРАЖДАНСКАТА ИНИЦИАТИВА СЕ ПРИЛАГА ОТ 1 АПРИЛ 2012 Г.

  Европейската гражданска инициатива бе въведена с Договора от Лисабон. Съгласно чл. 11 от ДЕС един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, могат да поискат от ЕК да направи предложения за правни актове в области, в които тя има правомощия за това. С влизането в сила на 1 април т.г. на регламент […]

ЕК ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ПО КИБЕРПРЕСТЪПНОСТ

(съобщение COM(2012) 140 окончателен от 28 март 2012 г.)   Предложението на ЕК да създаде Европейски център по киберпрестъпност, е резултат от съобщението „Стратегията за вътрешна сигурност на ЕС в действие“ (COM(2010) 673 от 22 ноември 2010 г.) и е част от поредица мерки, в т.ч. законодателни предложения, чиято цел е да предпазят европейските граждани и предприятия от престъпленията онлайн. […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО ЗА ПРОДАЖБИТЕ

 (COM(2011) 635 окончателен от 11 октомври 2011 г.)   Макар и да не фигурира сред мерките предложени в Акта за Единния пазар, приет през 2011 г., за който ви информирахме в бр. 1 на списанието, Общият европейски правен режим за продажбите се основава на член 114 от ДФЕС и има за основна цел укрепването на Вътрешния пазар. Става въпрос за незадължителен […]

РЕФОРМА НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И КОНЦЕСИИТЕ

Публичните органи в ЕС изразходват всяка година 18 % от БВП за стоки, услуги и строителни работи. За 2009 г. тези разходи представляват над 2 трилиона евро, от които 1/5 подлежат на прилагане на процедурите за обществени поръчки, залегнали в европейското законодателство. Реформата на законодателството в областта на обществените поръчки е едно от дванадесетте приоритетни действия, […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО НА ДДС: ЗА ПО-ОПРОСТЕНА, ПО-СИГУРНА И ПО-ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА НА ДДС, ОТГОВАРЯЩА НА НУЖДИТЕ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР

(COM(2011)851 окончателен от 6.12.2011 г.)   Данъкът върху добавената стойност (ДДС) представлява повече от 20 % от националните приходив ЕС или ок. 800 млрд. евро годишно. Системата на ДДС обаче е въведена в ЕС преди 40 години и вече не съответства на икономическата реалност в контекста на единния пазар. Поради това ЕК предлага широкообхватна реформа, която да […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ И ДИРЕКТИВА ОТНОСНО ВЪЗДИГАНЕТО НА ЗЛОУПОТРЕБАТА С ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ И МАНИПУЛИРАНЕТО НА ПАЗАРА В ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

В настоящия период на криза е изключително важно гражданите да си възвърнат доверието в европейските пазари. Чрез предложението си за Директива относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара (COM(2011) 654 от 20.10.2011, „Директивата”) ЕК възнамерява да гарантира минимални наказателни санкции в държавите-членки за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на […]

НОВИ ПРОГРАМИ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И СПОРТА И В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРНИЯ И ТВОРЧЕСКИ СЕКТОР

На 23 ноември 2011 г. ЕК прие две съобщения, които придружават предложенията за два регламента относно от една страна образованието, младежта и спорта и от друга, културата и творческия сектор. Трябва да се има предвид, че тези програми за периода 2014 – 2020 са в процес на приемане от законодателя, който може да нанася промени […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : „КОНСУЛСКА ЗАКРИЛА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ“

 (COM (2011) 149 окончателен от 23.3.2011 г.)   Правото на консулска закрила е ключова част от понятието за гражданство на ЕС. То касае не само извънредни ситуации и кризи, като тези в Япония, Либия или Египет, но и казуси от ежедневието, като например откраднат паспорт, сериозна злополука или болест. Договорите на ЕС гарантират на всички европейски […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА УСТАНОВЯВАЩА ПРАВА НА ДОСТЪП ДО АДВОКАТ В НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И НА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНТАКТ ПРИ АРЕСТ

 ( COM (2011) 326/3 от 18.5.2011 г.)   Лисабонският договор дава вьзможност на ЕС да приема законодателни актове в областта на наказателното право, целящи да увеличат правата на гражданите на Съюза. Правото на справедлив съдебен процес и сьдебна защита са гарантирани от член 47 и член 48 от Хартата на ЕС за основните права, както […]

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 182/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2011 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩИТЕ ПРАВИЛА И ПРИНЦИПИ ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА КОНТРОЛ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ВЪРХУ УПРАЖНЯВАНЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ ОТ СТРАНА НА КОМИСИЯТА

OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13—18.   Когато европейският законодател сметне за необходимо да предостави изпълнителни правомощия на ЕK, той може да предвиди мерки за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на тези правомощия, като в този случай  той установява предварително общите правила и принципи относно реда и условията на този контрол. Комисията […]

БЯЛА КНИГА : “ПЪТНА КАРТА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ЕДИННО ЕВРОПЕЙСКО ТРАНСПОРТНО ПРОСТРАНСТВО – КЪМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА С ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ”

(COM (2011) 144о кончателенот 28.3.2011 г.)   Бялата книга предлага глобален поглед върху развитието на транспортния сектор и има за цел да очертае дългосрочна стратегия, която до 2050 г. да превърне транспортната система на ЕС в устойчива и конкурентоспособна система. Ключовите мерки са по-подробно представени в придружаващия работен документ (SEC(2011)391 окончателен). Нейни предшественици са Белите книги […]