Category archives for Европейска комисия

COVID-19: преглед на основните мерки на Комисията[1]

[1] От самото начало на пандемията Комисията е активна по всички на фронтове на борбата срещу коронавируса, не само в рамките на ЕС, но и в международен план, като: –          координира и подкрепя националните усилия за грижа за болните и предпазване на гражданите от заразата; –          финансира и ускорява изследванията за справяне с вируса; –          […]

Конференцията за бъдещето на Европа

Европейската комисия ще работи за подготовката на Конференцията за бъдещето на Европа, която се очаква да започне на Деня на Европа на 9 май 2020 г. – 70 години след подписването на Декларацията на Шуман и 75 години след края на Втората световна война, и да продължи две години. Конференцията е проект, обявен в политическите насоки […]

Бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.: предварително споразумение относно бъдещия Европейски фонд за отбрана

Европейските институции постигнаха частично политическо споразумение на 20 февруари 2019 г. относно Европейския фонд за отбрана. Фондът с бюджет от 13 милиарда евро ще стимулира иновативната и конкурентоспособна отбранителна индустриална база и ще допринесе за стратегическата автономност на Съюза, което предстои да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. За първи път в […]

ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ ЗА ПО-СПРАВЕДЛИВО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ЦИФРОВИЯ СЕКТОР

(Предложения на Комисията за директиви на Съвета)[1],[2]   На 21 март 2018 г. Европейската комисия предложи нови правила, които да гарантират, че всички дружества в сектора на цифровата икономика плащат справедливи данъци в ЕС. Мерките затвърждават позицията на ЕС като лидер в разработването на модерни данъчни закони. Цифровата икономика е и една от приоритетните теми […]

РЕФОРМА НА ВИЗОВАТА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(Предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета, изменящ Визовия кодекс)[1]   На 14 март 2018 r. Комисията предложи реформи на общата визова политика на ЕС, за да адаптира действащите правила към променящите се рискове във връзка със сигурността и незаконната миграция, както и към развитието на технологиите. Наред с по-дългосрочната цел за приемане на […]

СТРАТЕГИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

(Съобщение на Комисията COM(2018)65)[1]   Европейската комисия прие на 6 февруари 2018 г. стратегия за надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС към държавите от Западните Балкани. Един от приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС е именно „Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани“. ЕС е най-големият донор и инвеститор в […]

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА ОТБРАНА: 5,5 МИЛИАРДА ЕВРО ГОДИШНО ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОТБРАНИТЕЛНИ СПОСОБНОСТИ

  [1]   На 7 юни 2017 г. Европейската комисия даде началото на Европейски фонд за отбрана, който ще координира и допълва националните инвестиции в научноизследователска дейност в областта на отбраната, в разработването на прототипи и в придобиването на отбранително оборудване и технологии. Фондът беше обявен от председателя на ЕК Юнкер през септември 2016 г. и […]

ДВАДЕСЕТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ПОСТИГНАХА СЪГЛАСИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ПРОКУРАТУРА, ОЧАКВА СЕ СЪГЛАСИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

[1] На 8 юни 2017 r. 20 държави членки, включително България[2], постигнаха политическо съгласие за създаването на новата Европейска прокуратура чрез засилено сътрудничество. Сега е необходимо и Европейският парламент да даде своето съгласие. Европейската комисия предложи да бъде създадена Европейска прокуратура през 2013 г. въз основа на член 86 от ДФЕС. След като стана ясно, че предложението […]

ЕДИНЕН ПАЗАР: ИКОНОМИКА НА УСЛУГИТЕ

На 10 януари 2017 r. Комисията прие пакет от мерки, благодарение на които предприятията и специалистите ще могат по-лесно да предоставят услуги в целия ЕС[1]. Представените предложения са част от пътната карта, залегнала в стратегията за единния пазар[2]. Целта им е да се разгърне потенциалът на единния пазар, за да се осигури успеха на европейските […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПРОМЕНИ ЗА ПОВЕЧЕ ПРОЗРАЧНОСТ И ОТЧЕТНОСТ ПРИ ИЗПОЛВАНЕ НА “КОМИТОЛОГИЯТА“

Предложение за изменение на Регламент 182/2011[1] Комитология е системата от правила, които позволяват на Европейския парламент и Съвета да упълномощят Комисията, в сътрудничество с комитет от национални експерти, да приема актове за изпълнението на европейското право в дадена област. Тези актове могат да касаят например разрешения за дадена стока, работни програми, антидъмпингови мерки, правилата за […]

ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ ПРИОРИТЕТИ НА ЕС ЗА 2017 Г.

На 13 декември 2016 г. бившият председател на Европейския парламент Мартин Шулц, ротационният председател на Съвета Роберт Фицо (премиер на Словакия) и председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер подписаха първата по рода си съвместна декларация, определяща целите и приоритетите на ЕС за законодателния процес през 2017 г. [1] В допълнение към текущата работа по всички […]

МЕЖДИНЕН ПРЕГЛЕД НА МНОГОГОДИШНАТА ФИНАНСОВА РАМКА ЗА 2014-2020Г., ОЧЕРТАВАЩ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС

Във връзка с речта на Жан-Клод Юнкер за състоянието на Съюза за 2016 г. Комисията представи на 14 септември 2016 г. Съобщение[1] относно своя междинен преглед на многогодишния бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. Междинният преглед беше част от политическото споразумение относно многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. и е предвиден в член 2 от Регламент […]

ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЮНКЕР ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА

В годишното си обръщение за състоянието на Съюза от 14 септември 2016 г. пред Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер направи обзор на постигнатото през изминалата година и представи приоритетите за предстоящите дванадесет месеца. Моделът е взаимстван от САЩ и въведен в правната рамка на Европейския съюз с Договора от Лисабон и по […]

НОВА ДИРЕКТИВА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ ЗА ЗАПОДОЗРЕНИ ИЛИ ОБВИНЯЕМИ В РАМКИТЕ НА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО И В РАМКИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ЕВРОПЕЙСКА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ

Ha13 октомври 2016 r. бяха приети нови правилаотносно правната помощ в ЕС, които ще се прилагат от май 2019 г. Правната помощ е финансовата или юридическа подкрепа, получавана от заподозрени или обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да покрият разноските за производството. Съгласно определението, използвано в Директивата, тя гарантира реалното упражняване на правото […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НОВ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ГАЗ И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ(ЕС) № 994/2010

Пет години след приемането на Регламент (ЕС) No 994/2010[1] сигурността на доставките на газ продължава да бъде актуален въпрос. В съответствие със задължението за мониторинг, предвидено в член 14 от Регламент (ЕС) N°994/2010, през 2014 г. Комисията изготви доклад, в който се оценява прилагането на регламента, анализират се основните недостатъци на настоящото положение и възможните […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДЛАГА ПРАВИЛА ЗА ДАНЪЧНА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА МНОГОНАЦИОНАЛНИ ДРУЖЕСТВА

На 12 април 2016 г. Комисията представи законодателно предложение за директива, което въвежда изисквания за публично отчитане за най-големите дружества, работещи в ЕС с цел по-голяма прозрачност в областта на корпоративните данъци.[1] Това предложение е тясно свързано с изменението на Директивата за административното сътрудничество, за което през март 2016 г. държавите от ЕС постигнаха договореност […]

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДДС: КЪМ ЕДИННО ПРОСТРАНСТВО НА ЕС ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДДС

На 7 април 2016 г. Европейската комисия представи план за действие, в който се посочват начини за реформиране на настоящата система за ДДС в ЕС.[1] Това е първата стъпка към създаване на единно пространство на ЕС по отношение на ДДС, в което Съюзът разполага със средства да се бори с измамите, да подкрепя бизнеса и […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ЕС ЗА 2016 Г.

На 27 Май 2015 г. Комисията предложи бюджет на ЕС за 2016 г. в размер на 143,5 милиарда евро бюджетни кредити за плащания. Бюджетът на ЕС възлиза на около 1 % от БВП на ЕС, но има силен мултипликационен ефект поради акцента върху инвестициите за създаване на добавена стойност.  Проектобюджетът за 2016 г. помага за възстановяването на […]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА НОВ ИНВЕСТИЦИОНЕН СЪД ЗА ТПТИ (TTIP) И ДРУГИ ТЪРГОВСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕГОВОРИ НА ЕС

На 16 септември 2015 г. Комисията предложи създаването на Инвестиционен съд, който да осигури прозрачност при разрешаването на споровете между държавите и инвеститорите.[1]  Целта е новият съд да замести съществуващите механизми (investor-to-state dispute settlement) във всички текущи и бъдещи инвестиционни преговори на ЕС, включително и в контекста на Трансатлантическото споразумение за свободна търговия между ЕС […]

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА НАРУШЕНИЯТА НА ПРАВОТО НА ЕС ПРЕЗ 2014 Г.

Комисията прие на 9 юли 2015 г. 32-рия годишен доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС. Докладът прави преглед на постигнатите от държавите членки резултати по ключови аспекти от прилагането на правото на Съюза и се изтъкват основните развития в областта на политиката на прилагане през 2014 г. Европейският парламент ще приеме резолюция относно […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА КОНСУЛТАЦИИ ОТНОСНО СЪЮЗА НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

На 18 февруари 2015 г. Комисията постави началото на тримесечен кръг от консултации, известен като „Зелена книга“, по ключовия си проект за съюз на капиталовите пазари, който да мобилизира средства за европейските предприятия и да насърчи растежа в ЕС. Всички участници и заинтересовани страни (другите институции на ЕС, националните парламенти, предприятията, финансовия сектор и т.н.) […]

„ПЛАНЪТ ЮНКЕР” : ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕС) № 1291/2013 И (ЕС) № 1316/2013

На 26 ноември 2014 г. Комисията представи съобщение, озаглавено „План за инвестиции за Европа“[2], в което се предвижда създаването на Европейски фонд за стратегически инвестиции („ЕФСИ“), прозрачен механизъм за утвърждаване на инвестиционни проекти на европейско равнище, консултантски център (Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите – „ЕКЦВИ“) и амбициозна програма за премахване на пречките пред […]

СЪОБЩЕНИЯ НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ

Европейската комисия изложи в три съобщения от 25 февруари 2015 г. своята стратегия за изграждането на единен енергиен пазар в Европа. Основно предизвикателство пред т.нар. Енергиен съюз е да намери решения за остаряващата инфраструктура, слабо интегрираните пазари и некоординираните политики, които пречат на потребители, домакинства и предприятия да се ползват от по-голям избор или от […]

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В ПРЕГОВОРИТЕ СЪС САЩ ПО ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОТО ТЪРГОВСКО И ИНВЕСТИЦИОННО ПАРТНЬОРСТВО (TTIP)

За първи път от започването на преговорите през юли 2013 г. Комисията публикува свои предложения за клаузи, които да фигурират в Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство (TTIP) със САЩ, като това е прецедент за двустранните търговски споразумения на ЕС. Документите са достъпни на: http://ec.europa.eu/trade/ttip-texts/ Тази стъпка отразява намерението на Комисията, обявено през ноември 2014 г., […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : РАБОТНА ПРОГРАМА НА КОМИСИЯТА ЗА 2015 Г.

(COM(2014) 910 окончателен от 16.12.2014 г.)   Комисията Юнкер започна своя мандат на 1 ноември 2014 г. Още в своите „Политически насоки за следващата Европейска комисия”, представени в Страсбург на 15 юли 2014 г.,[1] Жан-Клод Юнкер подчерта важността на принципа на субсидиарността, съгласно който Европейският съюз се намесва в решенията по създаване на политики, само […]