Category archives for Митническо право

Регламент № 1889/2005 не допуска отнемане на цялата недекларирана сума в полза на държавата като санкция за недеклариран внос/износ на пари в брой в ЕС, независимо дали заедно с това се налага и административно наказание глоба

Определение от 3 октомври 2019 г., Mитница Бургас, C‑652/18, непубликувано, EU:C:2019:818   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Хасково (България) в рамките на спор между SZ и Митница Бургас (България) по повод на санкциите, наложени на SZ за недеклариране на парична сума в брой, която последният пренася при влизането си на територията на Европейския […]

СЪДЪТ НА ЕС ОСТАВЯ БЕЗ ОТГОВОР ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АССГ ПОРАДИ ПОСЛЕДВАЩО ОТПАДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ОТМЯНА ОТ ВАС В ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО НА СВЪРЗАН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

(Решение на Съда по дело C‑180/12, Стоилов)     Решението на Съда на ЕС от 24 октомври 2013 г. е постановено в производство по отправяне на преюдициално запитване по реда на член 267 ДФЕС от Административен съд София-град (АССГ). Запитването е отправено в рамките на спор меду „Стоилов и Ко“ ЕООД (наричано по-нататък „Стоилов и Ко“) и началника на Митница […]

ОТНОСНО ТАРИФНОТО КЛАСИРАНЕ НА SET TOP МОДУЛИ … ИЛИ ОТНОСНО СЛОЖНИТЕ И МНОГОПЛАСТОВИ СЪОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ПРАВОТО НА ЕС И ПРАВОТО НА СТО

(Решение на Съда на ЕС по дела С–320/11, C-330/11, C-382/11 и C-383/11, Дигиталнет и др.)  Женя Григорова [1]     От Решението на Съда на Европейския Съюз (СЕС) по дела С–320/11, C-330/11, C-382/11 и C-383/11 (по-нататък – „Решението“) научаваме, че „модем за достъп до интернет“ обозначава устройство, което може самò, без да използва и някакъв […]

ТАРИФНО КЛАСИРАНЕ НА АПАРАТИ С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ СИГНАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ МОДЕМ ЗА ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ И ОСИГУРЯВАЩИ ИНТЕРАКТИВЕН ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

(Решение на Съда на ЕС по съединени дела C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 и C‑383/11, Дигиталнет и др.)   Въведение Делото е образувано по преюдициално запитване отнасящо се до тълкуването на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата […]

ЗА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА ОПРЕДЕЛЯТ САНКЦИИ ЗА НАРУШАВАНЕ НА МИТНИЧЕСКОТО ПРАВО И СЪОТВЕТСТВИЕТО НА САНКЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МИТНИЦИТЕ С ПРАВОТО НА ЕС

Любимка Дюлгерова[1]   Въведение Едно скорошно решение на Съда на ЕС по дело С- 382/09, Stils Met SI, провокира българските юристи към размисъл доколко санкциите за нарушаване на митническото законодателство, предвидени в българския Закон за митниците (ЗМ), са съобразени с правото на ЕС. По цитираното делоСъдът е бил сезиран с въпроса дали правото на Съюза […]

ПРИЕМАНЕТО НА МИТНИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ В СВЕТЛИНАТА НА РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛО „ДП ГРУП“ (С-138/10)

Росен Грозев[1]   Въведение Приносът, който различните актове от богатата съдебна практика на Съда на Европейския съюз в областта на преюдициалните запитвания имат за развитието на правото на Европейския съюз (наричан по-нататък ЕС), може да се разглежда на няколко равнища. Някои дела са интересни най-вече със своя фактологически контекст: преди всичко тези в областта на […]