Category archives for Контрол на границите, убежище и имиграция

ПРАВНА УРЕДБА НА ПОЛИТИКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ

Гл. ас. д-р Александра Вълчева[1] // Резюме: Създаването на пространство на свобода, сигурност и правосъдие е ключова цел на Европейския съюз, за постигането на която през последното десетилетие са предприети редица действия и мерки. Част от тях са насочени към осигуряване на ефективна защита на външите граници на Европейския съюз, което е основна предпоставка за […]

L’Union européenne face à la crise migratoire : un acteur international crédible en trompe l’œil ?

Maria Fartunova-Michel[1]     Introduction L’affirmation de l’Union comme un acteur global et crédible sur la scène internationale est une préoccupation de premier ordre depuis le traité de Maastricht[2]. Même si le traité de Lisbonne énonce timidement cette préoccupation[3], il marque un véritable progrès sur le plan de l’action internationale de l’Union européenne[4]. Par ailleurs, […]

Мерките на Европейския съюз за борба с тероризма[1]

 Кристин Андреева[2]     Въведение. Дефиниране на заплахата.   Заплахата от ИДИЛ (Ислямска държава в Ирак и Леванта), която започна да се оформя от 2011 г., завари държавите членки на Европейския съюз неподготвени. Въпреки индикациите за засилване на заплахата от 2010-2011 г., през 2015 г. ЕС не беше готов да се справи с джихадисткия тероризъм, но през 2020 г. Съюзът вече […]

В ТЪРСЕНЕ НА БАЛАНС МЕЖДУ ПРИНЦИПА ЗА ВЗАИМНО ДОВЕРИЕ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС И ЗАЩИТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

Ваня Илиева[1]     I. Въведение Преди влизането в сила на Договора от Лисабон, ролята на Съда на ЕС в областта на правото на убежище беше значително ограничена, но след промените в архитектурата на Европейския съюз през 2009 г. се забелязва засилен интерес от националните юрисдикции и увеличаване на производствата по член 267 от Договора за функционирането […]

ПАКЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО

На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри т.нар. „Пакет за управление на Шенгенското пространство“. Пакетът за управление на Шенгенското пространство включва две предложения: 1. Проект за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на достиженията на правото на Шенген (2010/0312(NLE)) („предложение за създаване на механизъм […]

ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ

  На 12 юни 2013 г. Европейският Парламент гласува и одобри пакета от мерки за изграждане на новата европейска система за убежище. Пакетът включва следните пет мерки, първата от които бе приета и публикувана в Официален Вестник през 2011 година, а останалите четири бяха приети от Европейския Парламент на 12 юни 2013 година и публикувани […]

КРИМИНАЛИЗИРАНЕТО НА НЕЗАКОННОТО ПРЕБИВАВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ОБЩАТА ИМИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑329/11, Achughbabian)   Ангел Пачев[1]   Въведение Повече от десетилетие след влизането в сила на Договора от Амстердам, който интегрира имиграционната политика към политиките на Европейската общност, Съдът на Европейския съюз се произнася за трети път относно тълкуването на един от най-значимите нормативни актове в областта на незаконната […]

В ТЪРСЕНЕ НА ПРАВИЛНИЯ БАЛАНС ЗА ЕФЕКТИВНА ИМИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА

Решението на Съда на Европейския съюз по делото ElDridi, C-61/11 PPU   Валерия Иларева[1] и Диана Радославова[2]   1. Въведение С приемането на Договора от Лисабон, Европейският съюз отбелязва целта си да изгради единна политика в областта на убежището, имиграцията и контрола на външните граници.Такова високо ниво на амбиция има в ограничен брой сфери като […]