Category archives for Забрана за дискриминация

Проблемите с върховенството на правото в Полша и рискът от значителна и непоправима вреда за правовия ред в Европейския съюз

Определение на заместник-председателя на Съда от 27 октомври 2021 г., Комисия/Полша, C‑204/21 R   Съдът на Европейския съюз, с определение от 27 октомври 2021 г. на заместник-председателя си, прие налагането на поисканата от Европейската комисия дневна имуществена санкция на Полша в размер на 1 000 000 евро, на основание чл. 279 ДФЕС[1]. Това е временна мярка до […]

Regulating ‘Geo-blocking‘ in Europe – a most Un-European thing?

Bojana Vitanova[1]     Introduction It is 2018 and crossing physical borders in Europe nowadays is easier than crossing them in the digital world. As Reiner Schulze observes, ‘European solutions, which consider the conditions and potential of the Digital Internal Market (or as the European Commission refers to it – the ‘Digital Internal Market’), are […]

THE PRINCIPLE OF EQUAL TREATMENT AND THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

Prof. Dr. Koen Lenaerts [1]     As Bell notes,[2] the evolution of the principle of equal treatment in the EU legal order has been governed by two different, albeit intertwined, dynamics. On the one hand, the principle of equal treatment, which originally operated as a federalising device, has progressively grown out of its internal […]

ЗАБРАНАТА НА ДИСКРИМИНАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ВЪЗРАСТ, В ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕС

Проф. д-р Жасмин Попова*   Въведение Отправна точка на настоящия анализ е решението на Съда на ЕС от 22 ноември 2005 г. по делото Mangold[1] — не само и не толкова защото това е хронологически първото решение в тази област, а преди всичко защото оригиналният и новаторски подход на Съда в казуса предизвиква силна реакция — сериозна полемика както […]

НАЛИЦЕ ЛИ Е ДИСКРИМИНАЦИЯ, ОСНОВАНА НА ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, ПОРАДИ ПОСТАВЯНЕТО В ОПРЕДЕЛЕНИ КВАРТАЛИ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ НА ВИСОЧИНА, НЕДОСТЪПНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ?

Заключение на генерален адвокат Kokott от 20 септември 2012 г. по дело С-394/11, Белов   Дело С-394/11, Белов, е образувано по преюдициално запитване на българската Комисия за защита от дискриминация (наричана по-нататък „КЗД“) по повод на спор, породен от наложената практика в два квартала на гр. Монтана електромерите да се поставят на електрически стълбове на […]

РАВНОТО ТРЕТИРАНЕ НА МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ ПРИ ОЦЕНКАТА НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ РИСКОВЕ

Решение на Съда на ЕС по дело C‑236/09Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL   Габриела Едрева [1]   Въведение Първото преюдициално запитване за Директивата 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година за прилагането на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и […]