Category archives for Енергетика

Съдът на ЕС осъди Ирландия да заплати имуществени санкции за пропуска й да отстрани последствията от установено в предходно решение на Съда нарушение на изискването за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от изграждането на вятърни генератори

Решение от 12 ноември 2019 г., Комисия/Ирландия (Ветропарк в Дерибрин), C‑261/18, EU:C:2019:955   В своето решение по делото Комисия срещу Ирландия, Съдът в голям състав осъди Ирландия да заплати имуществена санкция за неизпълнение на решение на Съда от 3 юли 2008 г., Комисия/Ирландия (C-215/06, EU:C:2008:380), в което е установено, че с изграждането на вятърни генератори […]

Критерии за разграничаването между преносна и разпределителна мрежа съгласно правото на ЕС

 Решение от 17 октомври 2019 г., Електроразпределение Юг, C‑31/18, EU:C:2019:868     Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) в рамките на производство по дело „Електроразпределение Юг“ ЕАД срещу Комисия за енергийно и водно регулиране в присъствието на: „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД. Фактите по делото са следните. ЕР Юг е […]

Критерии за разграничение между дейностите по пренос и по разпределение на електрическа енергия в правото на ЕС

Заключение на генералния адвокат Pitruzzella по дело Електроразпределение юг, C‑31/18, EU:C:2019:421     Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на спор между операторът на електроразпределителната мрежа в югоизточна България и дружество, което стопанисва пристанище на концесия и което възнамерява да присъедини мрежата си директно към електропреносната мрежа и поради това да […]

Задължението по българското право етажните собственици да плащат сметки за парно независимо, че не го използват в апартамента си, не противоречи на правото на ЕС

Заключение на Генералния адвокат H. Saugmandsgaard Øe, представено на 30 април 2019 година по съединени дела C‑708/17 и C‑725/17, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД с/у Димитрова и „Топлофикация София“ ЕАД с/у Димитров, ECLI:EU:C:2019:333     Заключението на Генералния адвокат е представено по дело, образувано по две преюдициални запитвания от Районен съд Асеновград и Софийски районен съд, с които […]

ПОНЯТИЕТО ВИРТУАЛЕН ПРЕНОС НА ГАЗ В ОБРАТНА ПОСОКА И НЕГОВОТО ВЪЗМОЖНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКИЯ ГАЗОВ ПАЗАР

(Заключение на генерален адвокат г-н N. JÄÄSKINEN по дело C‑198/12, Комисия/България) Александър Галендинов[1]    Българският енергиен пазар продължава да привлича вниманието на Европейската комисия (ЕК). Интересът и е насочен както към търговските практики на някои от българските енергийни предприятия, така и към българското енергийно законодателство. През декември 2012 г. Генерална дирекция „Конкуренция” на ЕК откри […]

ENFORCEMENT OF EU COMPETITION LAW IN THE ENERGY SECTOR IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Alexander Galendinov[1]     Historically, European gas and electricity markets used to be areas legally exempt from competition[2]. However, a progressive liberalisation took place with three legislative packages, adopted from 1996 to 2009, opening these network industries to competition. But formal liberalisation was just the first step towards a more competitive European energy market. The Commission […]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДАДЕ ИСК СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ЗА НЕПЪЛНО ТРАНСПОНИРАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ОТНОСНО ВЪТРЕШНИЯ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР

На 24 януари 2013 г. Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз по реда на чл. 258 ДФЕС с иск за установяване на неизпълнение на задълженията йв областта на вътрешния енергиен пазар. Освен срещу България, Комисията е подала подобни искове и срещу Естония и Обединеното кралство[1]. Според Комисията къмднешнадататрите държависатранспониралисамочастичнодирективитеотноснообщите правила за вътрешнияпазар на електроенергия[2] […]

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНСКИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ИМОТИ В СВЕТЛИНАТА НА ПРАВОТО НА ЕС

Решение от 16 февруари 2012г. по дело C-118/11, ЕОН Асет Мениджмънт Атанас Михайлов[1]   Елементи на техническа инфраструктура в общински или държавни имоти Много често при изграждането на административна или търговска сграда е необходимо проектиране и изграждане на елементи на техническата инфраструктура (улици, мостове, тунели, надлези, подлези, преносни и разпределителни проводи и съоръжения към тях, […]