Category archives for ЕКПЧ

Латвия е нарушила чл. 6 от ЕКПЧ като Върховният й административен съд е отказал да отправи преюдициално запитване до Съда на ЕС

Решение на ЕСПЧ от 16 април 2019 по дело Baltic Master Ltd. V Lithiania (жалба № 55092/16)     Настоящото решение се вписва в практиката на ЕКПЧ относно санкционирането на нарушения на чл. 6, пар. 1 от ЕКПЧ (право на справедлив процес) поради липса на адекватно мотивиране на отказа да се отправи преюдициално запитване до […]

Европейският съд по правата на човека публикува първото си консултативно становище

  Какво представлява искане за консултативно становище? [1]     Протокол №16 към Европейската конвенция за защита правата на човека (ЕКПЧ) позволи държавите, които са я подписали, да отправят до Европейския съд за защита правата на човека (ЕСПЧ) искания за консултативни становища по принципни въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на правата и свободите, гарантирани […]