Category archives for Достъп до информация

Обхват на задължението за защита на професионална тайна от националните органи за финансов надзор

Решение от 19 юни 2018 г., Baumeister, C‑15/16, EU:C:2018:464   Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Bundesverwaltungsgericht (Федерален административен съд, Германия), в рамките на спор между Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Федерална служба за надзор върху финансовите услуги, Германия) и г‑н Ewald Baumeister относно решението на тази служба да откаже достъп до някои документи, отнасящи се […]

ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ДО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС

  Европейската комисия създаде през май 2013 г. уебсайт[1], който предлага лесноразбираема, пълна и актуална информация за това как предприемачите и малките и средните предприятия (МСП) могат да получат достъп до финансиране от ЕС, чрез някоя от приблизително 1000 банки и други финансови институции. Той позволява да се намират възможности за финансиране, съобразени с конкретните […]

РАЗПОРЕЖДАНЕТО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ Е ОБЖАЛВАЕМ АКТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 263 ДФЕС

Решение от 13 октомври 2011 г., DeutschePost/Комисия, С‑463/10 Р и С‑475/10 Р   В рамките на разследване по отношение на държавната помощ, отпусната от Федерална република Германия на DeutschePostAG, Европейската комисия изпраща до въпросната държава членка искане за информация, съдържащо въпросник за приходите и разходите на DeutschePost за периода 1989—2007 г. Федерална република Германия отказва да предостави исканата […]

ПАНОРАМА НА ПРАКТИКАТА НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ОТГОВОРНОСТТА НА ИНТЕРНЕТ ПОСРЕДНИЦИТЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИ НАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ

„Умният човек се учи от грешките си, мъдрият — от грешките на другите“           анонимен   Петър Петров *   1. Въведение Ролята на интернет посредника [1] (тук и надолу ИП) е неимоверно значима в интернет средата. ИП е изключително необходим, за да може да се осъществява изобщо интернет трафика. Благодарение на него обществото придобива възможност […]

ДОСТЪП НА УВРЕДЕНИ ЛИЦА ДО ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЕНА ОТ УЧАСТНИК В КАРТЕЛ В РАМКИТЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМАТА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ГЛОБИ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕХНИЯ РАЗМЕР

Решение по дело C-360/09,Pfleiderer   На 14 юни 2011 г. Съдът на Европейския съюз в голям състав постанови решение по дело C‑360/09. Решението е с предмет преюдициално запитване, отправено от AmtsgerichtBonn (Германия) на основание член 234 ЕО в рамките на спор между дружеството PfleidererAG и Bundeskartellamt (Службата за защита на конкуренцията). Преюдициалното запитване се отнася до […]

ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Решение по дело С‑506/08 Р,Кралство Швеция/MyTravel Group plc   С това решение Съдът отменя частично решение на Първоинстанционния съд (понастоящем, след влизане в сила на Договора от Лисабон, Общия съд) и две решения на Комисията за отказ на достъп до някои вътрешни документи на институцията по вече приключила процедура относно концентрация, като уточнява, че за да обоснове […]