Category archives for Данъчно право

Нова ера в данъчното облагане на международните корпорации и правото на ЕС

Доц. д-р Александър Корнезов,  съдия в Общия съд на Европейския съюз, председател на десети състав [1]   Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично общественото мнение в различни краища на света е предизвикано от публикации в медиите, които разкриват, че едни от най-мощните международни корпорации плащат символични […]

Данъчното облагане на международните корпорации, Г-7 и правото на Европейския съюз

Доц. д-р Александър Корнезов *** Данъчното облагане на печалбите на международните корпорации от години е предмет на нестихващ дебат. Периодично общественото мнение в различни краища на света е предизвикано от публикации в медиите, които разкриват, че едни от най-мощните международни корпорации плащат символични корпоративни данъци. Методи за данъчна оптимизация Традиционният метод за данъчна „оптимизация“ дълги […]

Различното данъчно третиране на дивидентите на регистрираните в Гибралтар дружества спрямо регистрираните в (друга) държава членка дружества, представлява ограничение на свободата на установяване

Заключение на генералния адвокат Hogan по дело Джи Ви Си Сървисиз (България), C‑458/18, EU:C:2019:897   Запитването е отправено от Административен съд София-град в рамките на производство по обжалване на ревизионен акт, издаден на „Джи Ви Си Сървисиз (България)“ ЕООД, установено в България (наричано по-нататък „жалбоподателят“), с който са установени задължения за данък върху дивидентите, разпределени […]

Федерална република Германия е нарушила правото на ЕС като е предвидила данъчни облекчения за германските моторни превозни средства в размер на съответната им такса за ползване на пътната инфраструктура в страната

Решение от 18 юни 2019 година, Austria v Germany, C-591/17, ECLI:EU:C:2019:504     Делото е с предмет иск за установяване на неизпълнение на задължения по член 259 ДФЕС, предявен от Република Австрия срещу Федерална република Германия.   Със своя иск Република Австрия иска от Съда да установи, че като е въвела таксата за ползване на инфраструктурите за […]

Директива 2006/112/ЕО допуска корекция на платен ДДС вследствие на развалянето на договор за финансов лизинг, независимо от влязъл в сила ревизионен акт, определящ ДДС върху цената за целия период на лизинга

Решение от 3 юли 2019 г., УниКредит Лизинг, C‑242/18, EU:C:2019:558   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд (България) в рамките на спор между „УниКредит Лизинг“ ЕАД (УниКредит) и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. София при Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) (България) по повод отказа на последния […]

Понятието за действителен притежател на дохода в актуалната практика на Съда на Европейския съюз

Решения от 26 февруари 2019 година по съединени дела C‑115/16, С-118/16, С-119/16 и C‑229/16, ECLI:EU:C:2019:134 и по съединени дела C‑116/16 и C‑117/16, ECLI:EU:C:2019:135   Тодор Тодоров[1]     Въведение: Понятието „действителен притежател на дохода“ или „бенефициер“.   Въпросът за евентуалната колизия между правото на Европейския съюз и законодателството на отделните държави членки е бил поставян […]

ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СЛЕД ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ФОРМИ НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ.

Проф. д-р Ганета Минкова[1]   Въведение   Глобализацията на процесите в света и развитието на съвременните технологии (като електронното банкиране, съставянето на документи в електронен вид, използването на електронен подпис и др.) позволява на физическите и юридическите лица да получават или прехвърлят лесно парични средства на места, които се извън юрисдикцията на държавата, за която […]

НОВОСТИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕЖИМ НА ДДС ПРИ УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Атанас Михайлов[1]   Въведение От 1-ви януари 2017 г. са в сила нови правила в общата система на данъка върху добавената стойност в Европейския съюз, с които се цели да се осигури еднакво данъчно третиране на доставките на услуги, свързани с недвижими имоти, в различните държави членки. Настоящата статия изследва съществуващия режим на доставката на […]

НАЛИЧИЕ НА НЕПРЯКА ДИСКРИМИНАЦИЯ И НАРУШАВАНЕ НА СВОБОДАТА НА УСТАНОВЯВЯНЕ ПРИ ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, ПОСТАВЯЩ В ПО-НЕБЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ ДРУЖЕСТВА, СВЪРЗАНИ В ГРУПА С ДРУЖЕСТВА ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА

 (Решение на Съда на ЕС по дело C‑385/12, Hervis Sport- és Divatkereskedelmi) Виктория Петрикова[1]   ВЪВЕДЕНИЕ През 2010 г., на фона на глобалната икономическа криза, Унгария е заплашена от загуба на европейски фондове като санкция за неспазването на задължението на държавата да намали бюджетния си дефицит до нива под изискуемия от Европейския Съюз („ЕС”) лимит. […]

СЪДЪТ НА ЕС ОСТАВЯ БЕЗ ОТГОВОР ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АССГ ПОРАДИ ПОСЛЕДВАЩО ОТПАДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ДОПУСТИМОСТ ВСЛЕДСТВИЕ НА ОТМЯНА ОТ ВАС В ДРУГО ПРОИЗВОДСТВО НА СВЪРЗАН АДМИНИСТРАТИВЕН АКТ

(Решение на Съда по дело C‑180/12, Стоилов)     Решението на Съда на ЕС от 24 октомври 2013 г. е постановено в производство по отправяне на преюдициално запитване по реда на член 267 ДФЕС от Административен съд София-град (АССГ). Запитването е отправено в рамките на спор меду „Стоилов и Ко“ ЕООД (наричано по-нататък „Стоилов и Ко“) и началника на Митница […]

САНКЦИИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННО СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА АНУЛИРАНА ФАКТУРА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-259/12, „Родопи-M 91“ ООД)   Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Пловдив в рамките на спор между ТД на НАП — Пловдив и „Родопи‑M 91“ ООД (наричано по-нататък „Родопи“) по повод наложена на последното административна санкция заради несвроевременно счетоводно отразяване и деклариране на анулирана фактура. Родопи […]

ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ПРИ ЛИПСА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ОСЪЩЕСТВЕНА ОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА

(Определение на Съда на ЕС по дела С-572/11, „Мениджърски бизнес решения“ ООД)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Велико Търново в рамките на спор между „Мениджърски бизнес решения“ ООД (наричано по-нататък „МБР“) и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — гр. Велико Търново, при Централно управление на […]

ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС, ПЛАТЕН ЗА ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО НА ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

(Решение на Съда на ЕС по дело C‑124/12, ЕЙ И ЕС – 3С МАРИЦА ИЗТОК I“)     Запитването е отправено в рамките на спор между „ЕЙ И ЕС — 3С МАРИЦА ИЗТОК I“ ЕООД (наричано по-нататък „ЕЙ И ЕС“), дружество учредено по българското право, и Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ при Централно управление […]

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА НА ДОСТАВКАТА ПРИ ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЛАГАЕМАТА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-142/12, Маринов)   Преюдицалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд – Варна, в рамките на спор между г‑н Маринов, действащ като ЕТ „Лампатов — X — Христомир Маринов“ (наричан по-нататък „Маринов“), и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — гр. Варна, при Централно управление на […]

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА БАРТЕРНИТЕ СДЕЛКИ

(Определение на Съда на ЕС по дело С-153/12, Съни трейд)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Варнав рамките на спор между „Съни трейд“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ гр. Варна при Централно управление на НАП (наричан по-нататък „Директорът“) по повод на ревизионен акт, […]

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА ИНЦИДЕНТНО ИЗВЪРШВАНА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-62/12, Костов)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Варна, в рамките на спор между г‑н Костов, частен съдебен изпълнител, и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — град Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите (наричан по-нататък „директорът“). Г‑н Костов […]

ДОКАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА

(Решение на Съда на ЕС по дело С-78/12, „Евита-К“ ЕООД)     Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-София-град в рамките на спор между „Евита-К“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, София, при Централно управление на НАП по повод отказа да се признае данъчен кредитпо някои […]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОСТАВЧИКА НА ПЛАТЕНИЯ ОТ НЕГО ДАНЪК, КОГАТО НА ПОЛУЧАТЕЛЯ НА ОСВОБОДЕНА ДОСТАВКА Е ОТКАЗАНО ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ

(Решение на Съда на ЕС по дело С-138/12, Руседеспред)   Преюдициалното запитване Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд-Варна в рамките на спор между „Руседеспред“ ООД и директора на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — град Варна при Централно управление на НАП относно отказа на последния да възстанови на Руседеспред ДДС, който […]

ЗАМЕСТВАНЕТО НА ОСТАРЕЛИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ С НОВИ, КОИТО ИМАТ ИДЕНТИЧНА ФУНКЦИЯ, НЕ Е ОСНОВАНИЕ ЗА КОРЕКЦИЯ НА ПРИСПАДНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

(Решение на Съда на ЕС по дело С–234/11, ТЕЦ Хасково)   Въведение Делото е образувано по преюдициално запитване, оправено на 3 май 2011 г. от Административен съд – гр.Варна. Предметът на делото е тълкуването на текста на член 185 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност […]

ОТКАЗ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДДС ПОРАДИ ЛИПСА НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ИЗВЪРШЕНА СДЕЛКА

(Решения на Съда на ЕС по дела С‑285/11, Боник, С‑642/11, Строй транс, и С‑643/11, ЛВК‑56) Деана Механджийска[1]     І.         Въведение Досегашна честа практика в България е да се отказва право на приспадане на данък върху добавената стойност (ДДС), поради това че с оглед на неспазване на някои формални изисквания, като например за редовно оформяне […]

ОБЛАГАНЕ С ДДС НА БАРТЕРНИТЕ СДЕЛКИ

(Решения на Съда на ЕС по делата Орфей България ЕООД, С-549/11 и Ефир ООД, С-19/12)   Веселина Петкова[1]   Въведение Въпросите относно данъчното събитие и данъчната основа на доставките на стоки и услуги са между най-подробно и добре уредените и в правото на ЕС, и в българския Закон за данък върху добавената стойност („ЗДДС“). Въпреки […]

ДАНЪКЪТ ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ СДЕЛКИ

Предложение за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки, COM(2013)71 окончателен от 14.2.2013 г.   Борис Касаветов[1]   Данъкът върху финансовите сделки (ДФС) със сигурност е една от инициативите на Комисията от последните две години, които предизвикват най-голям обществен интерес и същевременно най-разнопосочни реакции. Наред с практическата […]

KОРЕКЦИЯ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА ДДС ПРИ КРАЖБА НА СТОКИ

 (Решение на Съда на ЕС по дело C-550/11, ЕТ „ПИГИ — Павлета Димова“)   Въведение Делото е образувано по преюдициално запитване отправено от Административен съд Варна. Предмет на запитванетое тълкуването на член 185 от Директива 2006/112/ЕО[1](„Директивата“) във връзка с корекция на данъчен кредит за ДДС.   Правна уредба Член 184 от Директивата предвижда, че първоначално определената […]

LE REFUS DE DROIT DE DÉDUIRE LA TVA EN AMONT EN RAISON DE L’ABSENCE D’UNE OPÉRATION IMPOSABLE EFFECTIVE

Arrêts C‑285/11, Bonik, C‑642/11, Stroy trans, et C‑643/11, LVK‑56   Deana Mehandjiyska[1]   Les arrêts C‑285/11, Bonik, C‑642/11, Stroy trans, et C‑643/11, LVK‑56, ayant tous pour objet des demandes de décisions préjudicielles, introduites par l’Administrativen sad Varna (Bulgarie), concernent des questions, liées aux différents cas de figures de refus de droit de déduire la TVA […]

VAT TREATMENT OF BARTER SUPPLIES

Case С-549/11 Orfey Bulgaria EOOD and Case C-19/12 Efir OOD   Veselina Petkova[1]   Cases C-549/11 and C-19/12 were heard by the Court of Justice following references for preliminary rulings by the Bulgarian Supreme Administrative Court made in the course of the proceedings between respectively Orfey Bulgaria EOOD (“Orfey”) and Efir OOD (“Efir”) and the […]