Category archives for Външни отношения

Решения на национални съдилища на държави членки в изпълнение на постановени преюдициални заключения

    Франция – Държавен съвет Решение на GC и други (Препращане на чувствителни данни), C-136/17 Регламент (ЕС) 2016/679 – Лични данни – Право на премахване от списъка с резултатите на връзки в интернет   Решението на Съда на ЕС GC e.a. (Déréférencement de données sensibles (Премахване на чувствителни данни)), C-136/17, касае преюдициално запитване, отправено […]

Юрисдикцията на Съда на ЕС в областта на общата външна политика и политиката на сигурност на ЕС (ОВППС)

(Развитие на съдебната практика)   Проф. д-р Жасмин Попова [2]   В Становището си във връзка с присъединяването на ЕС към ЕКПЧ[3] (становище 2/13, 18 декември 2014 г., EU:C:2014:2454, по-нататък „Становището“) едно от идентифицираните от Съда на ЕС несъответствия на проекта за Споразумение с правовия ред на Съюза е свързано с юрисдикцията на Съда на […]

ОТНОСНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ НА СЪЮЗА ДА СКЛЮЧВА НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

Становище 1/13 на Съда (голям състав) Николай Бандаков[1]   I. Въведение Правилата за разпределяне на компетентностите между Европейския съюз и държавите членки[2] са в сила и при упражняването на външната компетентност на Съюза. Когато последният сключва международен договор, той принципно упражнява или изключителна компетентност[3], или споделена компетентност[4]. Изключителната компетентност е експлицитна (изрично уредена в Договорите), […]

ИЗЛИШНО ЛИ Е ВЕЧЕ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ?

(Решение на Съда на ЕС по дело Германия/Съвет, С‑399/12) Деана Механджийска[1]    I. Въведение   Правните въпроси, на които Съдът дава отговор с разглежданото решение, са от съществено значение за вертикалното разпределение на компетентността между държавите членки и Съюза в областта на международните отношения. Делото се отнася до случаите, в които в международна организация членуват държави […]

L’ADHÉSION DE L’UNION EUROPÉENNE À DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES N’EST ELLE PAS RENDUE SUPERFLUE?

Arrêt Allemagne/Conseil, С‑399/12, OIV Deana Mehandjiyska[1]   L’arrêt rejette la requête de la République fédérale d’Allemagne pour l’annulation de la décision du Conseil de l’Union européenne du 18 juin 2012 établissant la position à adopter au nom de l’Union européenne en ce qui concerne certaines résolutions devant être votées dans le cadre de l’Organisation internationale […]

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА : „КОНСУЛСКА ЗАКРИЛА ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС В ТРЕТИ ДЪРЖАВИ: АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ“

 (COM (2011) 149 окончателен от 23.3.2011 г.)   Правото на консулска закрила е ключова част от понятието за гражданство на ЕС. То касае не само извънредни ситуации и кризи, като тези в Япония, Либия или Египет, но и казуси от ежедневието, като например откраднат паспорт, сериозна злополука или болест. Договорите на ЕС гарантират на всички европейски […]