Category archives for Българските дела пред СЕС

За да послужи като основание за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки, заповедта за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК трябва да е влязла в сила

Решение от 7 ноември 2019 г., K.H.K. (Запор на банкови сметки), C‑555/18, EU:C:2019:937   Преюдициалното запитване е отправено от Софийски районен съд (България) в рамките на гражданскоправен спор между K.H.K, от една страна, и В.А.С. и Е.Е.К., от друга страна (наричани по-нататък общо „длъжниците“) по повод на принудителното изпълнение — по-специално чрез европейска заповед за […]

Директива 2014/41 не налага задължението да бъдат описвани правните средства за защита срещу европейка заповед за разследване при попълване на формуляр за издаването на такава заповед

Решение от 24 октомври 2019 г., Гаванозов, C‑324/17, EU:C:2019:892   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу г-н Гаванозов за ръководене на организирана престъпна група, включваща още три лица, поставила си за цел да избегне установяването и плащането на данък върху добавената стойност (ДДС) чрез съставянето и […]

Критерии за разграничаването между преносна и разпределителна мрежа съгласно правото на ЕС

 Решение от 17 октомври 2019 г., Електроразпределение Юг, C‑31/18, EU:C:2019:868     Делото е образувано по преюдициално запитване, отправено от Административен съд София-град (България) в рамките на производство по дело „Електроразпределение Юг“ ЕАД срещу Комисия за енергийно и водно регулиране в присъствието на: „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД. Фактите по делото са следните. ЕР Юг е […]

Регламент № 1889/2005 не допуска отнемане на цялата недекларирана сума в полза на държавата като санкция за недеклариран внос/износ на пари в брой в ЕС, независимо дали заедно с това се налага и административно наказание глоба

Определение от 3 октомври 2019 г., Mитница Бургас, C‑652/18, непубликувано, EU:C:2019:818   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Хасково (България) в рамките на спор между SZ и Митница Бургас (България) по повод на санкциите, наложени на SZ за недеклариране на парична сума в брой, която последният пренася при влизането си на територията на Европейския […]

Директива 2016/343 не урежда въпроса дали за одобряването от съда на споразумение, с което подсъдим се признава за виновен за участие в организирана престъпна група, трябва съгласието на останалите подсъдими

  Определение от 24 септември 2019 г., QR (Презумпция за невиновност), C‑467/19 PPU, EU:C:2019:776   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд (България) в рамките наказателно производство срещу четирима български граждани по обвинение в участие в организирана престъпна група и се отнася до тълкуването на Директива (EС) 2016/343 на Европейския парламент и на Съвета […]

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ, ОТПРАВЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИ ЮРИСДИКЦИИ ДО СЪДА НА ЕС В ПЕРИОДА 1.10.2019 – 31.12.2019

Обзор   В периода 1 октомври 2019 г. – 31 декември 2019 г. български юрисдикции са отправили 5 преюдициални запитвания до Съда на ЕС.   Юрисдикция Брой преюдициални запитвания (1.10.2019 – 31.12.2019) Административен съд Благоевград 1 Специализиран наказателен съд 3 Софийски районен съд 1   Преюдициалните запитвания са за тълкуване на разпоредби от правото на […]

Според Генералния адвокат Szpunar издаването на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК не е достатъчно основание само по себе си за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки по Регламент 655/2014

Заключение на генералния адвокат Szpunar по дело K.H.K. (Запор на банкови сметки), C‑555/18, EU:C:2019:652   Преюдициалното запитване е отправено от Софийски районен съд (България) и с него се иска от Съда на ЕС да тълкува Регламент 655/2014 за създаване на процедура за европейска заповед за запор на банкови сметки[1] и по конкретно съдържанието на понятието […]

Критерии за разграничение между дейностите по пренос и по разпределение на електрическа енергия в правото на ЕС

Заключение на генералния адвокат Pitruzzella по дело Електроразпределение юг, C‑31/18, EU:C:2019:421     Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град в рамките на спор между операторът на електроразпределителната мрежа в югоизточна България и дружество, което стопанисва пристанище на концесия и което възнамерява да присъедини мрежата си директно към електропреносната мрежа и поради това да […]

Директиви 2012/13/ЕС, 2013/48/ЕС и (ЕС)2016/343 относно правото на информация, достъп до адвокат и презумпцията за невиновност са приложими към производството за настаняване в психиатрично заведение по НПК, но не и в рамките на процедурите по Закона за здравето

Решение от 19 септември 2019 г., Районна прокуратура Лом, C‑467/18, EU:C:2019:765   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд Луковит (България) за тълкуване на Директиви 2012/13/ЕС[1], 2013/48/ЕС[2] и (ЕС)2016/343[3] във връзка с провеждането на наказателното производство срещу лице, което, от момента на задържането му като заподозряно за извършването на тежко престъпление, показва признаци на невменяемост […]

Директива 2006/112/ЕО допуска корекция на платен ДДС вследствие на развалянето на договор за финансов лизинг, независимо от влязъл в сила ревизионен акт, определящ ДДС върху цената за целия период на лизинга

Решение от 3 юли 2019 г., УниКредит Лизинг, C‑242/18, EU:C:2019:558   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд (България) в рамките на спор между „УниКредит Лизинг“ ЕАД (УниКредит) и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ — гр. София при Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) (България) по повод отказа на последния […]

Спорът за парично задължение, произтичащо от решение на общото събрание на собствениците на сграда в режим на етажна собственост, е спор свързан с договорни отношения за предоставянето на услуги по смисъла на Регламент (ЕС) № 1215/2012 и Регламент (ЕО) № 593/2008

Решение от 8 май 2019 г., Кер, C‑25/18, EU:C:2019:37   Преюдициалното запитване е отправено от Окръжен съд Благоевград (България) в рамките на спор между г-н Кер, управител на етажна собственост в сграда с местонахождение в град Банско (България) и двама собственици на имот в сградата — г‑н Постнов и г-жа Постнова, относно неплащането от последните […]

Компетентност на национална юрисдикция по иск за попълване на масата на несъстоятелността в рамките на производство по несъстоятелност в друга държава членка

Решение на Съда от 14 ноември 2018 г. по дело С-296/17 — Виймер унд Трахте ГмбХ – реши ли правилно Съдът на ЕС?[1]   Ангел Ганев* Симеон Симеонов* Валентин Божилов*   Въведение Целта на тази статия е да представи и анализира едно от последните решения на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Съда“ или „Съда на […]

Правото на ЕС допуска национална норма, забраняваща използването на събрани в нарушение на националното право доказателства в рамките на наказателно производство за измами с ДДС

Заключение на генералния адвокат Bobek по дело Dzivev, C‑310/16, EU:C:2018:623   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу г-н Дзивев и други лица за ръководенето и участието в организирана престъпна група за извършване на измами с данъка върху добавената стойност (ДДС). За да бъдат събрани доказателства от […]

„Девин“ е регистрирана законосъобразно като марка на Европейския съюз

Решение от 25 октомври 2018 г., Devin/EUIPO – Haskovo (DEVIN), T‑122/17, EU:T:2018:719   Българското дружеството Девин АД е регистрирало словна марка на Европейския съюз „DEVIN“ за минерална вода и напитки. По молба на хасковската търговско-промишлена камара отделът по отмяна на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) се произнася по недействителността на спорната марка, което […]

Съгласно Регламент 1346/2000, единствено съдилищата на държавата членка, на чиято територия е образувано производството по несъстоятелност, са компетентни да се произнесат по отменителен иск, насочен срещу ответник в друга държава членка

Решение от 14 ноември 2018 г., Wiemer & Trachte, C‑296/17, EU:C:2018:604   Преюдициалното запитване е отправено от Върховния касационен съд в рамките на спор Wiemer & Trachte GmbH, дружество в несъстоятелност, и г‑н Жан Овед Таджер, във връзка с възстановяването от последния на парична сума, която му е била платена от банковата сметка на Wiemer & […]

Правото на ЕС допуска решението на съда за продължаване на мярка за неотклонение задържане под стража да се основава на подозрения или обвинителни доказателства при условие, че това решение не представя задържаното лице като виновно

Решение от 19 септември 2018 г., Милев, C-310/18 PPU, EU:C:2018:732   Преюдициалното запитване е отправено от Специализирания наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу г-н Емил Милев във връзка с продължаването на неговото задържане под стража. То се отнася до тълкуването на член 3, член 4, параграф 1 и член 10 от Директива (EС) […]

Определяне на приложимото право за осигуряването на командирован работник

Решение от 25 октомври 2018 г., Уолтопия, C‑451/17, EU:C:2018:861   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд Велико Търново, отправено в рамките на спор между „Уолтопия“ АД и директора на Териториална дирекция на Националната агенция за приходите — Велико Търново (България), относно законосъобразността на решение, с което е отказано издаването на удостоверение за […]

Решение на Съда на ЕС относно принципите от правото на ЕС за определяне на процесуалния ред за ангажиране на отговорността на държавата за вреди, причинени от нарушение на правото на ЕС

Решение от 4 октомври 2018 г., Кантарев, c-571/16, EU:C:2018:807   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на спор между г-н Николай Кантарев и Българската народна банка (БНБ) относно вредите, които г-н Кантарев твърди, че е претърпял от забавеното изплащане на гарантираните му средства по разплащателна сметка в Корпоративна търговска банка (КТБ), […]

Критерии за предоставяне на статут на бежанец

Решение от 4 октомври 2018 г., Ahmedbekova и Ahmedbekov, C‑652/16, EU:C:2018:801   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд София-град (АССГ), отправено в рамките на спор между г‑жа Нигяр Рауф Къзъ Ахмедбекова и сина ѝ, Рауф Емин Оглъ Ахмедбеков, от една страна, и заместник‑председателя на Държавната агенция за бежанците (ДАБ), от друга, по […]

Критерии за определяне като „търговска“ по смисъла потребителското право на дейността по публикуване на обяви за продажба на стоки на онлайн платформа за продажба

Решение от 4 октомври 2018 г., Kamenova, C‑105/17, EU:C:2018:808   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна в рамките на производство между Комисията за защита на потребителите (КЗП) и г-жа Каменова по повод на издаденото от КЗП наказателно постановление за налагане на г‑жа Каменова на административни наказания „глоба“, поради това че във връзка с публикувани […]

Агенцията за бежанците може да разгледа по същество молба за международна закрила без да се произнесе предварително относно компетентността си по Регламент Дъблин III

Решение от 4 октомври 2018 г., Fathi, C‑56/17, EU:C:2018:803   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд София-град (България) в рамките на спор между г-н Бахтияр Фатхи и председателя на Държавната агенция за бежанците („ДАБ“) по повод отхвърляне на молба за международна закрила. Г-н Фатфи е ирански гражданин от кюрдски произход, който на 1 март 2016г. […]

Правото на ЕС не допуска данъчните органи да прилагат ДОПК така, че дадено лице да бъде задължено да плати лихви върху несъществуващо задължение, макар доказателствата за липсата на задължението да са представени извън срок

 Решение от 25 юли 2018 г., ТТЛ, C‑553/16, EU:C:2018:604   Преюдициалното запитване е отправено от Върховен административен съд (България) в рамките на спор между „ТТЛ“ ЕООД и директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ (наричан по-нататък „ответният административен орган“) по повод плащане от „ТТЛ“ ЕООД на невъзстановяеми лихви за забава поради неизпълнение на задължението му да […]

Лице, търсещо закрила в ЕС, което има регистрация от орган за закрила на ООН, може да получи такава закрила при определени условия. При съдебния контрол следва да се вземат предвид и новонастъпилите обстоятелства

Решение от 25 юли 2018 г., Алхето, C‑585/16, EU:C:2018:584   Решението на Съда е постановено по преюдициално запитване от Административен съд София-град, отправено в рамките на спор между г‑жа Серин Алхето и заместник-председателя на Държавната агенция за бежанците („ДАБ“) по повод отхвърлянето от последния на молбата за международна закрила, подадена от г‑жа Алхето. Административен съд София-град иска от […]

Директива 2008/94 допуска национална уредба, която не гарантира вземания от трудови правоотношения, които са прекратени повече от три месеца преди вписването в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност на работодателя

Решение от 25 юли 2018 г., Гиго, C-338/17, EU:C:2018:605   Преюдициалното запитването е отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между г‑жа Виржини Мари Габриел Гиго и Фонда за гарантирани вземания на работниците и служителите (ФГВРС) по повод отказ да се гарантира плащането на дължими вземания от трудово правоотношение. Запитването се отнася до тълкуването […]

Санкция за недеклариран внос на пари в брой в ЕС, която предвижда едновременното отнемане на парите и налагането на наказание лишаване от свобода до шест години или глоба в двойния размер на предмета на престъплението, не съответства на правото на ЕС

  Определение от 12 юли 2018 г., Pinzaru и Cirstinoiu, C-707/17, EU:C:2018:574   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд – Свиленград в хода на наказателно производство, образувано срещу г-жа Даниела Пинзару и г-н Роберт-Андрей Черистиниу за недеклариране на пари в брой, пренасяни от тях при влизане от Турция. Запитването се отнася до тълкуването на […]