Category archives for Българските дела пред СЕС

Национална практика за привеждане в изпълнение на решение за връщане на гражданин на трета страна, едновременно с което му е наложена и забрана за влизане и пребиваване, докато той е обвиняем в рамките на наказателно производство за извършено тежко престъпление противоречи на правото на ЕС

Заключение на генералния адвокат Richard De La Tour по дело С-420/20, HN Генералният адвокат Richard De La Tour в своето заключение от 3 март 2022г. характеризира делото по отправено от Софийски районен съд преюдициално запитване като парадокс, водещ до трудно преодолимо противоречие. Срещу заинтересованото лице, албански гражданин, е образувано наказателно производство за извършено тежко престъпление, […]

Съдове и прибори за хранене, съставени от 72,33 % растителни влакна и 25,2 % меламинова смола следва да се класират за нуждите на митническо облагане като пластмасови съдове, а не като изделия от дърво

Решение от 3 юни 2021 г., БалевБио, C‑76/20, EU:C:2021:441 Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд Варна (АС Варна) и се отнася до тълкуването на Комбинираната номенклатура, съдържаща се в приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа[1]  (наричана по-нататък […]

Договор за предоставяне на услуги, сключен между български гражданин и консулско представителство на България в друга държава членка, има трансграничен елемент

Решение от 3 юни 2021 г., Генерално консулство на Република България, C‑280/20 Преюдициалното запитване е отправено от Софийски районен съд в рамките на спор между ZN и Генерално консулство на Република България в град Валенсия, Кралство Испания (наричано по-нататък „генералното консулство“) относно искане за плащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск. Запитването е във […]

Българската прокуратура не може да издаде и да предаде Европейска заповед за разследване с цел получаване на данни за трафика и местонахождението във връзка с определени електронни съобщения

Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело HP (Данни относно трафика и местонахождението), C‑724/19 На 20 май 2021 беше публикувано заключението на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по преюдициално запитване, отправено от Специализирания наказателен съд във връзка с тълкуване на понятието „издаващ орган“ на Европейска заповед за разследване. Въпросът, поставен от запитващата юрисдикция е компетентна […]

Европейска заповед за арест, издадена от прокурора в досъдебната фаза на наказателното производство, не отговаря на изискванията за ефективна съдебна защита

Решение от 10 март 2021 г., PI, C‑648/20 PPU Заключение на генералния адвокат Richard de la Tour по дело PI, C‑648/20 PPU Преюдициално запитване от уестминстърския районен съд всъщност поставя въпроса за съвместимостта с рамковото решение на ЕЗА на българската процесуалноправна система, при която, когато и европейската заповед за арест, и националната заповед за задържане, […]

Информация за правните средства за защита може да бъде предоставена и след изпълнението на европейска заповед за арест

Решение от 28 януари 2021 г., IR (Déclaration des droits), C‑649/19 Преюдициалното запитване е отправено от специализирания наказателен съд в рамките на наказателното производство, образувано срещу лицето IR за престъпления, свързани с трафик на цигари. В досъдебната фаза на наказателното производство, в хода на която е ползвал услугите на двама избрани от него адвокати, IR […]

Конфискация на средство, използвано за извършване на престъпление, но принадлежащо на трето добросъвестно лице, противоречи на правото на ЕС

Решение от 14 януари 2021 г., OM, C‑393/19 Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело OM, C‑393/19 Преюдициалното запитване е отправено от Апелативен съд Пловдив (АС Пловдив) във връзка със съвместимостта на наказателната норма (член 242, алинея 8 от наказателния кодекс), която предвижда отнемане в полза на държавата на превозно средство, използвано за извършване […]

Заключение на генералния адвокат Campos Sánchez-Bordona по дело Българска Народна Банка, C‑501/18

Преюдициалното запитване, отправено от Административен съд София-град е тясно свързано с друго преюдициално запитване, по което Съдът вече е постановил решение, а именно запитването от Административен съд Варна по делото Кантарев[1]. И по двете дела става въпрос за иск за ангажиране на имуществената отговорност на Българска народна банка (БНБ) във връзка с вредите, причинени от […]

Решение от 9 юли 2020 г., Unipack, C‑391/19

Преюдициално запитване е отправено от Върховен административен съд (ВАС) и се отнася до тълкуване на Митническия кодекс на Съюза. Запитването е отправено в рамките на спор между „Унипак“ АД, от една страна, и директора на Териториална дирекция „Дунавска“ към Агенция „Митници“, от друга страна, относно няколко вноса, които „Унипак“ АД е извършило, преди да подаде […]

Решение от 9 юли 2020 г., Къртис-Балкан, C 76/19

Преюдициалното запитване е отправено от Върховния административен съд (ВАС) и се отнася до спор между началника на Митница Аерогара София и „Къртис-Балкан“ ЕООД, във връзка с вземането под отчет на роялти такси, платени от това дружество на неговото дружество майка, при определянето на митническата стойност на внесени от трети доставчици стоки. Запитването е във връзка […]

Решение от 25 юни 2020 г., Върховен касационен съд на Република България и Iccrea Banca SpA, C‑762/18 и C‑37/19

Съгласно решението от 25 юни 2020 г. по преюдициално запитване от Районен съд Хасково, незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа. Преюдициалното запитване, отправено от Районен съд – Хасково, е съединено за общо разглеждане със запитване, отправено от Върховния касационен съд […]

Решение от 28 май 2020 г., Комисия/България (Разследващ железопътен орган), C‑33/19

С решение от 28 май 2020 г. е уважен искът на Комисията срещу България за неизпълнение на договорни задължения. В случая става въпрос за задължение по Директива 2004/49 относно безопасността на железопътния транспорт[1] и по конкретно задължение по чл.21 от същата директива, който предвижда, че всяка държава членка ще гарантира, че разследванията на злополуки и […]

Решение от 30 април 2020 г., Овергаз Мрежи и Българска газова асоциация, C‑5/19

Запитването е отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между от една страна „Овергаз Мрежи“ АД, и „Българска газова асоциация“ и от друга страна Комисията за енергийно и водно регулиране (наричана по-нататък „КЕВР“). Дружество „Булгартрансгаз“ е комбиниран газов оператор и като такъв е оператор на националната газопреносна мрежа за пренос на природен газ […]

Незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа

Заключение на генералния адвокат Hogan по дела Върховен касационен съд България и Iccrea Banca, C‑762/18 и C‑37/19, EU:C:2020:49   Запитването, отправено от Районен съд – Хасково, е съединено за разглеждане със запитване, отправено от Върховния касационен съд на Италия. Първото дело е със страни QH и Върховен касационен съд на Република България (ВКС), а второто […]

Производството по „гражданска“ конфискация не попада в обхвата на Рамково решение 2005/212 относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления

  Решение от 19 март 2020 г., АГРО-ИН 2001, C‑234/18, EU:C:2020:221   Преюдициалното запитване е отправено от Софийски градски съд (България) в рамките на спор между, от една страна, Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), и от друга страна, BP и физически и юридически лица, за които се […]

Регламент № 952/2013 не допуска налагането на санкция за отклоняване на стоки от митнически надзор по чл. 234a, ал. 3 от Закона за митниците в размер на равностойността на тези стоки

Решение от 4 март 2020 г., Шенкер, C‑655/18, EU:C:2020:157   Преюдициалното запитване е отправено от Административен съд – Варна в рамките на спор между Териториална дирекция „Северна морска“ към Агенция „Митници“ (наричана по-нататък „Митница Варна“) и „Шенкер“ ЕООД по повод санкциите, наложени му като титуляр на разрешение за митническо складиране, вследствие на кражба на стоки, […]

Хартата на основните права се прилага спрямо държавите членки, когато прилагат правото на Съюза

Определение от 13 февруари 2020 г., МАК ТУРС , C‑376/19, EU:C:2020:99   Преюдициалното запитване е отправено от Районен съд Благоевград във връзка със спор между „МАК ТУРС“АД и директора на дирекция „Инспекция по труда“ — Благоевград относно имуществената санкция, която последният е наложил на МАК ТУРС заради непредставяне на документи, поискани му с оглед извършване […]

Условия по Директива 2016/343 за провеждане на съдебно заседание в отсъствието на обвиняемия

Решение от 13 февруари 2020 г., Специализирана прокуратура (Съдебно заседание в отсъствието на обвиняемия), C‑688/18, EU:C:2020:94   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу TX и UW по обвинение в участие в организирана престъпна група с цел извършването на убийства, грабежи и кражби, както и за други престъпления […]

Съдът на ЕС постанови преюдициално заключение по второто дело Колев относно съответствието на задължителните указания на въззивната инстанция със заключението му по първото дело

Решение от 12 февруари 2020, Колев и др., C-704/18, EU:C:2020:92   Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд в рамките на наказателно производство срещу г-н Колев и осем други лица, обвинени в извършването на различни престъпления като митнически служители. Те са обвинени, че в периода от 1 април 2011 г. до 2 май 2012 г. […]

Съдът на ЕС отхвърли като недопустимо преюдициално запитване на Окръжен съд Видин, отправено в рамките на спор относно прихващане на насрещни вземания между Корпоративна търговска банка и Елит Петрол

Определение от 15 януари 2020, Корпоративна търговска банка, C-647/18, EU:C:2020:13   Преюдициалното запитване е отправено от Окръжен съд Видин в рамките на спор между „Корпоративна търговска банка“ АД, в несъстоятелност (наричана по-нататък „КТБ“), и „Елит Петрол“ АД по повод на погасяването чрез прихващане на задължения на последното спрямо КТБ. Фактите по главния спор са следните. С […]

Ретроспекция на решенията на Съда на ЕС от 2019 г. по български дела

През 2019г. Съдът на ЕС е постановил решения по 14 преюдициални запитвания от български юрисдикции, като 8 от тях се отнасяха до сътрудничеството по наказателно правната област. По тези 14 запитвания бяха постановени 4 определения и 10 решения и общо 4 запитвания бяха разгледани по реда на спешното преюдициално производство. Съгласно решение от 17 януари […]

Общият съд потвърди решение на Европейската комисия за изключване от финансиране на някои разходи в България, направени в рамките на фондовете за гарантиране на земеделието и за развитие на селските райони

Решение от 19 декември 2019 г., България/Комисия, T‑22/18, непубликувано, EU:T:2019:878   Решението на Общият съд е постановено по дело е с предмет искане на основание член 263 ДФЕС за частична отмяна на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изключване от финансиране от страна на Европейския съюз на някои […]

Правото на Европейския съюз допуска национална правна уредба, която предвижда, че собствениците в сграда в режим на етажна собственост са длъжни да участват в разходите за топлинна енергия за общите части на сградата

Решение от 5 декември 2019, EVN Bulgaria Toplofikatsia et Toplofikatsia Sofia, C-708/17 и C-725/17, EU:C:2019:1049   Решението на Съда е постановено по дела, образувани по преюдициални запитвания от Районен съд Асеновград (България) (C‑708/17) и Софийски районен съд (България) (C‑725/17) с актове съответно от 6 декември 2017 г. и 5 декември 2017 г., в рамките на производства по дела „ЕВН България […]

Директива (ЕС) 2016/343 не урежда разпределението на тежестта на доказване в рамките на производство относно преразглеждането на мярка за неотклонение „задържане под стража“

Решение от 28 ноември 2019 г., Специализирана прокуратура, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:1024 и Заключение на генералния адвокат Pitruzzella по дело Специализирана прокуратура, C‑653/19 PPU, EU:C:2019:983     Преюдициалното запитване е отправено от Специализиран наказателен съд (България) в рамките на наказателно производство срещу DK във връзка с продължаването на неговото задържане под стража и се отнася до […]

Рамково решение 2005/212/ПВР не обвързва гражданското производство за конфискация с наличието на влязла в сила осъдителна присъда

Заключение на Генералния адвокат Е. Sharpston, представено на 31 октомври 2019 година по дeло C-234/18, „АГРО-ИН 2001“     Делото е образувано по преюдициално запитване на Софийски градски съд в рамките на спор между Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (Комисията) и множество физически и юридически лица за отнемане на […]